Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustukset 2020

PRIDno-2020-237

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Lautakunnan hyväksymässä liikunta- ja nuorisoavustusten vuoden 2020 avustusohjeissa liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustukseen on varattu 15 000 €. Hakemuksia tuli kolme. Lisäksi Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n hakemus siirrettiin sisältönsä vuoksi käsiteltäväksi liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustuksena.

Porin Muodostelmaluistelijat ry haki 3 000 € suuruista avustusta aloittaville luistelijoille sekä erityislapsille suunnatun luistelukoulun toteuttamiseen, Porin Tarmo ry/voimistelujaosto ry haki 2 900 € suuruista avustusta seuran uusien valmentajien ja ohjaajien kouluttamiseen ja Rastikarhut ry haki 2 000 € suuruista avustusta pääsääntöisesti kuntosuunnistuskäytössä olevien rastiemitien (30 kpl) ja elektronisten kilpailukorttien (20 kpl) uusimiseen. Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry haki 1 500 € suuruista avustusta yleisessä käytössä olevan frisbeegolfradan ylläpitoon.

Koska varsinaisena hakuaikana ei tullut enempää kehittämisavustuksen hakemuksia, päätösehdotuksessa esitetään nyt jaettavaksi liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustusta 6 000 €.

Liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustus on kansainvälisen toiminnan avustuksen lisäksi toinen määräraha, josta avustusta voidaan myöntää myöhemmin toimintavuoden aikana varsinaisen kevään avustusjaon jälkeen. Loppuvuoden aikana kehittämisavustusta on mahdollista jakaa 9 000 €. Kehittämisavustus on hyvä työkalu, jolla on saatu aikaan pienimuotoisia liikuntapaikkoja yleiseen käyttöön. Liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustuksen tavoitteena on myös uusien matalan kynnyksen toimintaryhmien perustaminen.

Avustusohjeet: https://www.pori.fi/avustukset

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää että liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustusta, jaetaan seuraavasti:

Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry, frisbeegolfradan ylläpitoon, 1 000 €. Frisbeegolfrata on yleisessä käytössä ja se kerää lajin harrastajia ja ulkoilijoita laajalta alueelta. Radan kunnossapito edistää yleisiä liikkumisedellytyksiä.

Porin Muodostelmaluistelijat ry, aloittaville luistelijoille sekä erityislapsille suunnatun luistelukoulun toteuttamiseen, 3 000 €. Liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustusta myönnetään ensisijaisesti uuden matalan kynnyksen liikunta- ja nuorisotoiminnan järjestämiseen porilaisille alle 18-vuotiaille lapsille tai nuorille. Erityislasten huomioiminen toiminnassa tukee avustamisen tavoitteita.

Rastikarhut ry, pääsääntöisesti kuntosuunnistuskäytössä olevien rastiemitien (30 kpl) ja elektronisten kilpailukorttien (20 kpl) uusimiseen, 2 000 €. Suunnistus on ollut erityisesti vallitsevan koronaepidemian aikana yksi lajeista, joka on saanut kaupunkilaisia liikkumaan. Kuntosuunnistus liikuttaa kaiken ikäisiä porilaisia matalalla kynnyksellä.

Porin Tarmo ry/voimistelujaosto ry, uusien valmentajien ja ohjaajien kouluttamiseen. Yksittäisen seuran valmentajien ja ohjaamisen kouluttamisen ei katsota toteuttavan liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustuksen henkeä, sillä avustuksen tarkoituksena on luoda uutta toimintaa tai lisätä porilaisten liikuntamahdollisuuksia pienimuotoisia, yleiseen tai riittävän laajaan käyttöön tulevia liikuntapaikkoja tai -ympäristöjä rakentamalla tai kunnostamalla.  

Lisäksi sivistyslautakunta päättää, että loppuvuoden aikana kehittämisavustusta on mahdollista jakaa 9 000 €.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi merkitään, että sivistyslautakunnan päätöksestä 19.5.2020 § 122 johtuen loppuvuoden aikana kehittämisavustusta on mahdollista jakaa 9 200 €.

Tiedoksi

Avustusta hakeneet

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi