Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Liikuntapaikka- ja toimitila-avustukset 2020

PRIDno-2020-237

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Liikuntapaikka- ja toimitila-avustusten määräraha on 37 700 euroa. Päätösehdotuksessa suurimmat kohteet (golf, slalom, Friitala) on arvioitu omana kokonaisuutena. Rastikarhut ry:n suunnistuskarttojen valmistukseen tarkoitettu avustus on arvioitu omana asiana. Muiden kohteiden osalta ehdotettu avustus kattaa noin 6-8 % vuoden 2020 käyttökustannuksista, poikkeuksena Porin Latu ry:n ylläpitämän retkeilyreitin varrella sijaitseva, yleisessä käytössä oleva Susisuon toimintakeskus, esitetyn avustuksen osuus noin 12 % käyttökustannuksista.

Avustusohjeet: https://www.pori.fi/avustukset

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää 37 700 euroa liikuntapaikka- ja toimitila-avustusta alla olevan erittelyn mukaisesti.
 

FBT Karhut United ry 4 600 €
Hapkido-Finland ry 850 €
Kamppailu-urheilukeskus Pori ry 4 000 €
Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry 0 €
Lattomeren Toive ry 350 €
Liikuntaseura Pori ry 1 250 €
Länsi-Lavian Loiske ry 200 €
Oikea Rytmi ry 1 300 €
Petanque Club de Pori ry 250 €
Porin Cheerleading Akatemia ry 3 600 €
Porin Golfkerho ry 6 200 €
Porin Jousiampujat ry 250 €
Porin Kendo Seura Dai Kuma Ken Kai ry   750 €
Porin Moottorikerho ry 400 €
Porin Latu ry 500 €
Porin Ratsastajat ry 2 300 €
Porin Shakinystävät ry 150 €
Porin Shotokan Karate Dojo ry 950 €
Porin Slalomseura ry 6 000 €
Porin Taekwondo ry 1 500 €
Rastikarhut ry 1 200 €
Satakunnan Ampujat ry 500 €
Satasirkus ry 500 €
Suomen Purjelautaliitto ry 0 €
Teljän Radioamatöörit ry 100 €
yhteensä 37 700 €

 

Lautakunta päättää lisäksi, että liikuntapaikka-avustusta ei myönnetä seuraaville hakijoista:

Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry, jonka hakemus on siirretty käsiteltäväksi liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustusten yhteydessä sekä Suomen Purjelautaliitto ry.

Perusteluna Kyläsaaren Kiinteistönomistajat ry:n hakemuksen kohdalla lautakunta toteaa, että frisbeegolfradan ylläpitäminen kuuluu liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustusten piirin.

Suomen Purjelautaliitto ry:n hakemuksen kohdalla lautakunta toteaa, että sivistyslautakunnan hyväksymässä vuoden 2020 avustusohjeen yleisohjeessa määritellään avustuksiin oikeutetut tahot seuraavasti: porilaiset nuorisoyhdistykset, liikuntaa nuorille järjestävät urheiluseurat tai vastaavat yhteisöt sekä nuorten vapaat toimintaryhmät. Tämän lisäksi avustusohjeessa mainitaan erikseen liikunnan piirijärjestöjen avustaminen, joiden kohdalla edellytys avustamiseen on toimipaikka ja vähintään puolipäiväinen työntekijä Porissa. Suomen Purjelautaliitto ry:n kotipaikka on Helsinki.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Avustusta hakeneet

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi