Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Merkkivuosiavustukset 2020

PRIDno-2020-237

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Liikunnan ja nuorisotoiminnan merkkivuosiavustukset myönnetään toiminta-avustuksiin varatusta määrärahasta. Ehdotuksessa on painotettu 50- ja 100-vuotisjuhlavuosia. Yhdistyksen koko on otettu huomioon pienimpien yhdistysten kohdalla.

Avustusohjeet: https://www.pori.fi/avustukset

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää 6 290 euroa merkkivuosiavustusta alla olevan erittelyn mukaisesti. Myönnettyyn kokonaisavustukseen käytetään 4 290 euroa liikunnan toiminta-avustusta ja 2 000 euroa nuorisotoiminnan toiminta-avustusta. Porin Latu ry:lle ja Porin Taitoluistelijat ry:lle esitettävä avustussumma on hakemukseen perustuva enimmäismäärä.
 

Lavian 4H-yhdistys ry 90 v. 500 €
Musan Salama ry 60 v. 500 €
Porin Helluntaiseurakunta 90 v. 500 €
Porin Latu ry 50 v. 690 €
Porin Nuoret Kotkat Aluejärjestö ry 50 v. 800 €
Porin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry 100 v. 1 500 €
Porin Taitoluistelu ry 50 v. 300 €
Porin Verkkopalloseura PVS ry 80 v. 500 €
Pormestarinluodon Nuoret Kotkat (ei rekisteröity)  50 v. 200 €
Preiviikin Kiri ry 80 v. 500 €
Voimistelu- ja urheiluseura Lassilan Louhu ry 90 v. 300 €
yhteensä   6 290 €

Päätös

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siltä osin, että Pormestarinluodon Nuorille Kotkille ei myönnetä merkkipäiväavustusta. Tämä jakamatta jäävä 200 euroa siirretään liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustuksiin jaettavaksi myöhemmin.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Avustusta hakeneet

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi