Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Porin kaupungin museopalveluiden uusi organisaatiorakenne 1.1.2021 alkaen

PRIDno-2020-2891

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin sivistystoimialan kulttuuriyksikössä on keväästä 2019 alkaen valmisteltu kaupungin ylläpitämien museoiden (Porin taidemuseo ja Satakunnan Museo) hallinnollista yhdistämistä uudeksi, yhden johtajan alla toimivaksi museo-organisaatioksi. Tämä työ jatkaa yksikkötasolla vuonna 2016 kaupunkitasolla aloitettua organisaatiouudistusprosessia. Kulttuuriyksikön osalta kirjastopalvelut siirtyivät vastaavaan, yhden johtajan mallin mukaiseen organisaatioon 1.7.2019.

Museoiden organisaatiouudistuksen tavoitteena on uuden toimintayksikön (Porin Museopalvelut) perustamisen myötä vahvistaa ja monipuolistaa kaupungin ylläpitämää museotoimintaa niin kaupungin sisäisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Yhteiseen organisaatioon siirtymisen myötä tullaan saavuttamaan synergiaetuja ja sitä myöden tehostamaan monipuolisen ja laadukkaan museoammatillisen työn kannalta välttämättömiä tukipalveluja, kuten esimerkiksi hankintoja, logistiikkaa, toimistotyötä ja viestintää.

Uuden museo-organisaation voimaantulon jälkeen molemmat museoyksiköt jatkavat laadukasta työtään omilla tehtäväkentillään ja nyt toteuttava hallinnollinen uudistus ei tule vaikuttamaan museoiden asiakkaiden asiakaskokemuksiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää vahvistaa museoiden uuden organisaation (Porin Museopalvelut) 1.1.2021 alkaen liitteenä olevan organisaatiomallin mukaiseksi.

Tarvittavat muutokset sivistystoimialan toimintasääntöön tuodaan sivistyslautakunnan päätettäväksi myöhemmin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Ismo Läntinen poistui tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 20.01.

Äänestystulokset

  • Jaa 10 kpl 77%

    Laura Pullinen, Marianne Ostamo, Jelena Kiilholma, Aila Korkeaoja, Sinikka Alenius, Martti Lundén, Pirjo Mäki, Antti Vuolanne, Jaakko Jäntti, Ismo Läntinen

  • Ei 3 kpl 23%

    Juha Joutsenlahti, Henna Kyhä, Mikael Ropo

Tiedoksi

Aino-Maija Luukkonen, Esa Kohtamäki, Jyri Träskelin, Juhani Ruohonen, Anni Venäläinen

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi