Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Porin seudun kansalaisopiston koulutusoppaan jakelun muutos

PRIDno-2020-3010

Valmistelija

  • Jari Kaasinen, kansalaisopiston rehtori, jari.kaasinen@pori.fi

Perustelut

Porin seudun kansalaisopiston koulutusopas kootaan ja painetaan kaksi kertaa vuodessa, ja jaetaan joka talouteen Porissa ja Ulvilassa. Painosmäärä on noin 60 000 kpl ja talouksia on noin 56 000 kpl. Opas jaetaan myös mainoskielto-talouksiin, koska se on julkinen tiedote. Painamisen kulut ovat noin 25 000 € / vuosi ja jakelun kulut noin 8 500 € / vuosi, eli yhteensä noin 33 500 € / vuosi.

Monilta kurssilaisilta on jo pidemmän aikaa saatu palautetta, jossa toivotaan joka kotiin kannettavasta paperisesta lehdestä luopumista. Jakelu joka kotiin menevänä isona toimintona tuottaa aina myös kielteistä palautetta, että kaikki eivät opasta ole saaneet, ja näin on jouduttu tekemään vielä erilaista täydennysjakelua.

Koulutusopas on tärkeä tiedote opiston kursseista ja ilmoittautumis- ym. käytännöistä. Se on ollut vuosia myös opiston nettisivuilla, joilla on myös paljon paperista opasta täydentäviä lisätietoja, jotka eivät paperioppaaseen mahdu. Ilmoittautumiset kursseille tulevat suurimmaksi osaksi netin kautta ja myös opiston verkkomaksumahdollisuus on hyvin suosittu. Puhelimella ja henkilökohtaisella käynnillä  voi myös edelleenkin ilmoittautua.

Opiston käsityksen mukaan olisi tarkoituksenmukaista vähitellen luopua paperisen koulutusoppaan tuottamisesta ja siirtyä sähköiseen oppaaseen muutaman vuoden aikavälillä, kuten muissakin palveluissa on jo pitkään tehty. Näin on edetty ja vähitellen edetään muissakin kansalaisopistoissa Suomessa. Kansalaisten digitaitoja tulee edistää, ja samalla pyrkiä säästämään talousresursseja ja luonnonvaroja.

Tässä vaiheessa luovuttaisiin paperisen oppaan jakamisesta joka kotiin kevään oppaan 2021 osalta. Syyskauden 2020 joka talouteen jaettavassa oppaassa asiasta informoitaisiin laajasti. Keväällä 2021 ja sen jälkeen paperinen opas olisi noudettavissa opiston omista toimipaikoista ja kirjastoista, sekä myöhemmin sovittavista mahdollisista muistakin kaupungin toimipisteistä.

Jakelun lopettaminen joka kotiin menevänä tuottaisi säästöä arviolta noin 20 000 € / vuosi oppaan jakelukulujen lakkaamisesta ja painokulujen vähenemisestä, koska painosmäärää voitaisiin tällöin reilusti laskea.

Lisätietoja antaa kansalaisopiston rehtori Jari Kaasinen, p. 044 701 5964

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Porin seudun kansalaisopiston paperisen koulutusoppaan jakelu joka talouteen lopetetaan vuoden 2021 kevään oppaasta alkaen, ja jatkossa paperista opasta jaetaan kaupungin omien toimipisteiden kautta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Porin seudun kansalaisopisto

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi