Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Saatavien poisto, sivistystoimiala

PRIDno-2020-2970

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Hallintokuntien on huolehdittava, että niiden myyntisaatavista on kirjattuna kaikki epävarmat saatavat luottotappioiksi. Porin kaupungin laskutus- ja perintäohjeiden mukaan yli 1500 €:n saatavien poistosta päättää asianomainen lautakunta. Luottotappiot kirjataan hallintokuntien kuluiksi.

Opetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri- sekä liikunta- ja nuorisoyksiköltä esitetään kirjattaviksi ajalta 1.10.2018-31.3.2019 myyntisaatavat 31.3.2019 asti luottotappioiksi. Myyntisaatavia on opetusyksikössä 11.299,67 €, varhaiskasvatusyksikössä 27.397,92 €, kulttuuriyksikössä 4.678,03 € ja liikunta- ja nuorisoyksikössä 401,99 €. Poistettaviksi esitettävät myyntisaatavat koostuvat päivähoitomaksuista, iltapäivähoitomaksuista, kurssimaksuista, palauttamattomasta aineistosta sekä maksamattomista vuokrista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää poistaa opetusyksikön 11.299,67 €, varhaiskasvatusyksikön 27.397,92 €, kulttuuriyksikön 4.678,03 € ja liikunta- ja nuorisoyksikön 401,99 € myyntisaatavia ajalta 1.10.2018-31.3.2019  ja kirjata ne luottotappioiksi.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi tämän pykälän osalta valittiin Jelena Kiilholma ja Henna Kyhä.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Laura Pullinen

Kokouskäsittely

Merkitään, että Laura Pullinen poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Sarastia Oy

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.