Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Selvitys- ja lausuntopyyntö, Porin kaupungin menettely kouluruokailun järjestämisessä poikkeusolojen aikana

PRIDno-2020-2331

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Eduskunnan oikeusasiamies on 21.4.2020 pyytänyt selvitystä ja lausuntoa Porin kaupungilta sille tulleen kantelun johdosta. Kantelija on arvostellut Porin kaupungin menettelyä kouluruokailun järjestämisessä poikkeusolojen aikana. Kantelija on kannellut siitä, että kouluruokailua on järjestetty vain kouluissa, mikä on asettanut kuljetusoppilaat eriarvoiseen asemaan.

Sivistystoimiala on laatinut seuraavan selvityksen ja lausunnon asiassa:

”EOAK/2728/2020

Selvitys eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyyn kanteluun Porin kaupungin menettelystä kouluruokailun järjestämisessä poikkeusolojen aikana

Porin kaupungin perusopetuksessa on koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana tarjottu kouluruokailumahdollisuus sekä lähiopetuksessa oleville oppilaille että etäopetuksessa oleville oppilaille.

Etäopetuksessa olevien oppilaiden huoltajille on lähetetty kysely ruokailutarpeesta Wilma-järjestelmässä heti poikkeustilateen alettua 13.3. Tämän perusteella ruokailu on järjestetty joko oppilaan omassa lähikoulussa tai muussa koulussa. Ruokailu tapahtuu koulun tiloissa. Ruokailuun on voinut ilmoittautua tämän jälkeenkin ottamalla yhteyttä oman koulun rehtoriin tai koulukuraattoriin. Ruokailuun kulkemiseen ei ole mahdollista käyttää koulukuljetuksia.

21.4. oppilaiden huoltajille on lähetetty uusi kysely. Heillä on ollut mahdollisuus valita ruokailu koululla, lämpimän kouluaterian noutaminen koululta tai lahjakortti ruokakauppaan. Rajaus on tehty pääsääntöisesti niin, että koulukuljetusten piirissä olevat oppilaat saavat lahjakortin ja muut joko ruokailevat koululla tai noutavat aterian mukaan. Tilannekohtaisesti asiaa harkitaan mm. riskiryhmien, hankalien kulkuyhteyksien ja muiden vastaavien seikkojen osalta. Harkinnan tekevät koulun rehtori ja tarvittaessa koulukuraattori sekä kouluterveydenhoitaja. Koulukuraattorit saavat myös harkintansa mukaan jaettaviksi ylimääräisiä lahjakortteja, joilla voidaan tukea perheitä. Tämän uuden järjestelyn on tarkoitus tulla voimaan 27.4. alkaen.

Valtioneuvoston asetuksen 20.3.2020 3 § 3 mom. mukaan opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää kouluateria siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa. Tämän perusteella kouluateria on järjestettävä ainakin lähiopetuksessa oleville oppilaille ja mahdollisuuksien mukaan myös muille oppilaille. Porin kaupungin sivistystoimialan opetusyksikkö katsoo, että poikkeustilanteen aikaiset perusopetuksen ruokailujärjestelyt ovat em. asetuksen vaatimusten mukaiset.”

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa asiassa edellä mainitun selvityksen ja lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eduskunnan oikeusasiamies

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.