Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen, Urheilupaikkojen käyttö maksuttomaksi alle 18-vuotiaille

PRIDno-2020-365

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Milka Tommila ensimmäisenä allekirjoittajana jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Urheilupaikkojen käyttö maksuttomaksi alle 18-vuotiaille

Pori on virallisesti lapsiystävällinen kunta (UNICEF myönsi Porille 6.3.2018 lapsiystävällinen kunta tunnuksen). Tätä hyvää kehitystä on syytä jatkaa edelleen lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi, mahdollistamalla kaikkien lasten- ja nuorten osallistumisen urheiluun, huoltajien rahatilanteesta huolimatta.

Esitän, että Pori huomioi alle 18-vuotiaiden Porin kaupungin hallinnoimien urheilupaikkojen käytön maksuttomina 2021 talousarviossa."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Milka Tommila ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt valtuustoaloitteen KV 20.1.2020 §16 Urheilupaikkojen käyttö maksuttomaksi alle 18-vuotiaille:

”Pori on virallisesti lapsiystävällinen kunta (UNICEF myönsi Porille 6.3.2018 lapsiystävällinen kunta tunnuksen). Tätä hyvää kehitystä on syytä jatkaa edelleen lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi, mahdollistamalla kaikkien lasten- ja nuorten osallistumisen urheiluun, huoltajien rahatilanteesta huolimatta.

Esitän, että Pori huomioi alle 18-vuotiaiden Porin kaupungin hallinnoimien urheilupaikkojen käytön maksuttomina 2021 talousarviossa."

Kaupunginhallitus on pyytänyt asiasta sivistystoimialan lausuntoa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon aloitteeseen:

Valtuustoaloitteessa esitetään kaupungin ylläpitämien liikuntapaikkojen maksutonta käyttöä alle 18-vuotiaille. Aloitteen perusteluissa todetaan, että mahdollistamalla kaikkien lasten- ja nuorten osallistuminen urheiluun, perheen taloudellisesta tilanteesta huolimatta, edistetään lasten- ja nuorten hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä.

Sivistystoimiala yhtyy aloitteen henkeen Porin kaupungin UNICEFIlta saaman lapsiystävällinen kunta tunnuksen merkittävyydestä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen ovat sivistystoimialan toiminnan ydintä. Terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten aktivoimiseksi tulee löytää keinoja, sillä liikkumistottumukset opitaan jo varhain.

Aloitteen ajatus kaikkien lasten ja nuorten harrastamisen mahdollistamisesta, perhetaustasta huolimatta, on kannatettava. Yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien edistämiseen tähtää myös sivistystoimialalla käytössä oleva, valtakunnallista kiinnostusta herättänyt ja jokaisen porilaisen 5.-9.-luokkalaisen nuoren käytettävissä oleva mobiilisovelluksena toimiva nuorisopassi.

Liikkumismahdollisuuksien yhdenvertaisen edistämisen näkökulmasta katsottuna, liikuntapaikkamaksujen poistaminen ei ole välttämättä tehokkain mahdollinen tapa, sillä toimenpide kohdistuu pääsääntöisesti liikuntapaikkoja jo käyttäviin ja liikuntaa harrastaviin lapsiin sekä nuoriin. Vuonna 2019 valtion liikuntaneuvoston julkaiseman, lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä tutkineen LIITU 2018 -tutkimuksen mukaan urheiluseurassa harrastavien lasten ja nuorten osuus on noin 50% kaikista lapsista ja nuorista. Urheiluseurassa tapahtuva harrastaminen liikuttaa siis suurta joukkoa porilaisia lapsia ja nuoria, mutta samaan aikaan saman suuruinen joukko lapsia ja nuoria on seuratoiminnan ulkopuolella. Nykyisellään merkittävä osa urheiluseurojen järjestämästä toiminnasta kytkeytyy lajiliiton järjestämään kilpailutoimintaan, vaikka välttämättä kaikkien lasten ja nuorten kohdalla harrastamisen kiinnostuksen kohteena tai motiivina ei ole kilpaileminen.

Liikuntapaikkojen maksuttomuus saattaa kuitenkin myös lisätä seurojen järjestämää matalan kynnyksen toimintaa. Matalan kynnyksen liikkumisen edistämisen sekä terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten aktivoimisen tuleekin tapahtua urheiluseuratoiminnan edellytysten edistämisen rinnalla, sillä urheiluseurassa tapahtuva liikkuminen ja matalan kynnyksen toiminta eivät ole toisiaan poissulkevia ja keskenään kilpailevia toimintoja.

Liikuntapaikkojen maksuttomuutta tulee tarkastella myös eri lajien välisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Kaupungin ylläpitämien liikuntapaikkojen verkosto kattaa monipuolisen valikoiman urheilulajeja, mutta kaikille lajeille ei kuitenkaan löydy lainkaan tai riittävästi lajin harjoitteluun ja kilpailemiseen soveltuvia tiloja. Tästä syystä yksi tai useampi urheiluseura on päätynyt vuokraamaan harjoitteluun ja kilpailemiseen soveltuvia tiloja itse. Liikuntapaikkojen maksuttomuus kohdistuisi näin osaan urheiluseurassa harrastavista alle 18-vuotiaita porilaisista lapsia ja nuoria, mutta osa harrastajista, lajeista ja seuroista jäisi edellä mainitusta syystä maksuttomuuden ulkopuolelle.        

Aloitteessa esitetään liikuntapaikkojen maksuttomuuden huomioimista vuoden 2021 talousarviossa. Kaupungin ylläpitämien liikuntapaikkojen vuorojen varaamisen yhteydessä ei ole eritelty erikseen alle 18-vuotiaiden käyttöön varattuja vuoroja. Vuoden 2019 toteutuneiden vuorovarausten pohjalta voidaan arvioida liikuntapaikkojen alle 18-vuotiaiden käyttöön varattujen harjoitus- ja kilpailuvuorojen maksujen vuosittaiseksi osuudeksi 600 000 - 650 000 euroa. Tämä arvio sisältää harjoitus- ja kilpailuvuorot liikuntalaitoksissa (jäähallit, tekojää ja -kaukalo, Karhuhalli, urheilutalot ja uimalaitokset), koulusaleissa ja ulkokentillä. Aloitteessa ei ole eritelty täsmällisesti sitä, missä laajuudessa urheilupaikkojen maksutonta käyttöä alle 18-vuotiaille esitetään. Mikäli maksuttomuus kattaisi myös alle 18-vuotiaiden vapaa-ajallaan kaupungin omistamisssa tiloissa tapahtuvan liikkumisen, mukaan tulisi laskea myös uima- ja urheilulaitosten lippukassan kautta tapahtuva yksittäisten kävijöiden käyttö. Vuoden 2019 toteutuneisiin kävijämääriin perustuva summa on noin 290 000 euroa. Yhteensä alle 18-vuotiaiden osuus varattujen harjoitus- ja kilpailuvuorojen vuoromaksuista sekä yksittäisten kävijöiden pääsymaksuista on 890 000 – 940 000 euroa.

Sivistystoimiala pitää aloitteessa esiin nostettuja tavoitteita tärkeänä ja aloitetta sinänsä kannatettavana. Kaupungin yleinen taloustilanne huomioiden, sivistystoimiala ei kuitenkaan voi tässä tilanteessa kannattaa aloitteessa esitettyä liikuntapaikkojen maksuttomuuden huomioimista vuoden 2021 talousarviossa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Jyri Träskelin poistui tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 20.08.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Tarja Koskela

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.