Sivistyslautakunta, kokous 19.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Toiminta-avustukset liikuntaan 2020

PRIDno-2020-237

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Liikunnan toiminta-avustuksiin varatusta määrärahasta (364 000 €) on ehdotettu jaettavaksi lautakunnan erillisin päätöksin suurtapahtuma-avustusta 4 500 € ja merkkivuosiavustusta 4 290 €. Varsinaisiin toiminta-avustuksiin jää käytettäväksi 356 710 €. Liitteenä on yhteenveto liikunnan toiminta-avustushakemuksista.

Toiminta-avustushakemukset ovat samalla vuonna 2019 toiminta-avustusta saaneiden selvitykset vuoden 2019 avustusten käytöstä. Lattomeren Laaka ry:n, Länsi-Lavian Loiske ry:n ja Reposaaren Urheilijat ry:n toiminta-avustusten 2019 osuus yhdistysten hyväksytyistä menoista ylitti lautakunnan avustusohjeissa olevan 50 % rajan. Osa yhdistysten 2019 avustuksista siirtyy käytettäväksi vuonna 2020, mikä on otettu huomioon alla olevassa 2020 avustusten päätösehdotuksessa.

Päätösehdotuksessa ei ole ehdotettu myönnettäväksi toiminta-avustusta Suomen Purjelautaliitto ry:lle, joka hakee avustusta uutena hakijana. Suomen Purjelautaliitto ry:n hakemuksen kohdalla lautakunta toteaa, että sivistyslautakunnan hyväksymässä vuoden 2020 avustusohjeen yleisohjeessa määritellään avustuksiin oikeutetut tahot seuraavasti: porilaiset nuorisoyhdistykset, liikuntaa nuorille järjestävät urheiluseurat tai vastaavat yhteisöt sekä nuorten vapaat toimintaryhmät. Tämän lisäksi avustusohjeessa mainitaan erikseen liikunnan piirijärjestöjen avustaminen, joiden kohdalla edellytys avustamiseen on toimipaikka ja vähintään puolipäiväinen työntekijä Porissa. Suomen Purjelautaliitto ry:n kotipaikka on Helsinki.

Päätösehdotuksessa avustusten jaon perusteina ovat hakijoiden toiminnan laajuus ja laatu sekä hakijoiden muut avustusasiakirjoissa antamat tiedot sekä lautakunnan päättämät avustusohjeet.

Liikunnan toiminta-avustusten esitystä on tarkasteltu myös sukupuolittain. Yhteenveto tarkastelusta on pykälän liitteenä.

Avustusohjeet: https://www.pori.fi/avustukset

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää 356 710 euroa liikunnan toiminta-avustusta 2020 alla olevan erittelyn mukaan.
 

Ahlaisten Urheilijat ry 3 100 €
FBT Karhut United ry 14 000 €
FC Jazz Juniorit ry 21 800 €
Hapkido-Finland ry 3 600 €
Isojoenrannan Mahti ry 200 €
Isojoenrannan Sisu ry 6 300 €
Kamppailu-urheilukeskus Pori ry 3 900 €
Karhu-Futis ry 10 900 €
Kyläsaaren Kajastus ry 1 400 €
Lattomeren Laaka ry 500 €
Lattomeren Toive ry 1 000 €
Liikuntaseura Pori ry 17 200 €
Luoteis-Satakunnan Ratsastajat ry  1 800 €
Länsi-Lavian Loiske ry 160 €
Länsituuli -83 ry 900 €
Musan Salama ry 22 400 €
Mäntyluodon Kiri ry 1 200 €
Narukerä ry 7 500 €
Nice Futis ry 6 200 €
Noormarkun Koitto ry 8 600 €
Noormarkun Nopsa ry 14 300 €
Noormarkun Syke ry 2 400 €
Oikea Rytmi ry 1 800 €
Pesäkarhut ry 14 600 €
Pihlavan Työväen Urheilijat ry 12 100 €
Pingisgurut ry 100 €
Pori Bears ry 1 100 €
Pori Thai Boxing Club ry 600 €
Porin Cheerleading Akatemia ry   11 500 €
Porin Erotuomarit -PE-53 ry 800 €
Porin Golfkerho ry 6 500 €
Porin Jousiampujat ry 900 €
Porin Judoseura FUDOSHIN ry 5 400 €
Porin Kendo Seura DAI KUMA KEN KAI ry 1 500 €
Porin Moottorikerho ry 1 000 €
Porin Muodostelmaluistelijat ry     6 000 €
Porin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry 3 300 €
Porin Paini-Miehet ry 4 200 €
Porin Pyrintö ry 13 600 €
Porin Ratsastajat ry 3 400 €
Porin Seudun Hiihtäjät ry 1 500 €
Porin Shakinystävät ry 600 €
Porin Shotokan Karate Dojo ry 4 000 €
Porin Slalomseura ry 4 800 €
Porin Taekwondo ry 4 200 €
Porin Taitoluistelu ry 7 750 €
Porin Tarmo ry 6 800 €
Porin Uimaseura ry 8 200 €
Porin Urheilusukeltajat ry 800 €
Porin Verkkopalloseura ry 2 200 €
Porin Veto ry    600 €
Porin Yleisurheilu ry 8 800 €
Porin Ässät ry 24 900 €
Preiviikin Kiri ry  600 €
Puntti-Karhut ry 3 200 €
Pöytätennis Porilaiset -83 ry 1 000 €
Rastikarhut ry 5 300 €
Reposaaren Urheilijat ry 200 €
Segelföreningen i Björneborg - BSF rf 1 900 €
Squash Nallet ry 1 500 €
Suomen Purjelautaliitto ry 0 €
Toejoen Veikot ry 12 000 €
Vesipalloseura Sentterit ry 2 400 €
West Coast Titans ry 1 800 €
Voimistelu- ja urheiluseura Koiviston Isku ry 3 400 €
Voimistelu- ja urheiluseura Lassilan Louhu ry 100 €
Voimistelu- ja Urheiluseura Reposaaren Kunto ry 1 400 €
Voimistelu- ja urheiluseura Toukarin Reipas ry 100 €
Yyteri Golf ry 1 200 €
   
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry 4 300 €
Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Satakunnan Piiri ry     3 400 €
   
yhteensä 356 710 €

 

Sivistyslautakunta päättää, että Lattomeren Laaka ry:n käyttämättä jäänyt vuoden 2019 avustusosuus 105,75 €, Länsi-Lavian Loiske ry:n käyttämättä jäänyt vuoden 2019 avustusosuus 336,68 € ja Reposaaren Urheilijat ry:n käyttämättä jäänyt vuoden 2019 avustusosuus 152,00€ € ja siirretään käytettäväksi vuonna 2020.

Lautakunta päättää edelleen, että liikunnan toiminta-avustusta ei myönnetä Suomen Purjelautaliitto ry:lle asian esittelyssä selvitetyin perustein.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Avustusta hakeneet

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi