Sivistyslautakunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 Sivistyslautakunnan lausunto Meri-Porin päiväkodin hankesuunnitelmasta

PRIDno-2020-3114

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jouni Salonen, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin teknisen toimialan tilayksikkö on pyytänyt  Meri-Porin palvelukeskus Oy:tä aloittamaan suunnittelutoimet Meri-Porin yhtenäiskoulun yhteyteen toteutettavan 100-paikkaisen päiväkodin toteuttamiseksi Porin kaupungin sivistystoimialan käyttöön. Hankesuunnittelun kohteena on uusi päiväkoti Meri-Poriin koulun välittömään läheisyyteen. Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Rieskalantie, 28800 Pori Rieskala 37. kaupunginosassa tontilla 7. Käynti tontille on Rieskalantieltä.

Hankessuunnitteluvaiheessa rakennuspaikan tekninen rakennettavuus osoittautui niin haastavaksi, että päätettiin etsiä vaihtoehtoisia rakennuspaikkoja.

Porin kaupungin teknisen toimialan tilayksikkö on päivittänyt pyyntönsä 28.7.2020 suunnittelutoimien aloittamisesta Porin Päiväkodit Oy :lle Porin kaupungin valtuuston päätöksen 15.6.2020 mukaiseksi aloittaa suunnittelutoimet palveluverkkopäätöksen 120 paikkaisen päiväkodin toteuttamiseksi Porin kaupungin Sivistystoimialan käyttöön Pihlavan koulun tontille osoitteeseen Vanha maantie 2.

Suunnitellun päiväkodin kerrosala on noin 1 190 m2. Ulkoleikkitilaa on noin 400 m2/ryhmä. Nykyisin Pihlavan alueella toimii kaksi päiväkotia, Päiväkoti Onnenkivi ja Päiväkoti Pihlajanmarja. Onnenkiven toimintaa on varsinaisen päiväkodin lisäksi avoimessa päiväkodissa Uusitalontiellä ja Meri-Porin yhtenäiskoulussa. 

Toiminnan keskittyessä tulevaisuudessa kahteen päiväkotirakennukseen (Meri-Pori ja Kyläsaari), henkilöstöä pystytään käyttämään paljon tehokkaammin. Aikaisissa aamu- ja myöhäisissä iltapäivävuoroissa tarvitaan nykyistä vähemmän henkilöstöä, kun lapset ovat enää kahdessa yksikössä aiemman seitsemän sijaan. Tämä näkyy henkilöstömenoissa vähennyksenä arviolta yhden henkilötyövuoden verran, vastaavasti Palveluliikelaitos tarvitsee vähemmän henkilökuntaa. Myös sijaistarve vähenee, kun ryhmiä ja henkilöstöä voidaan yhdistää. 

Hankkeen kustannukset ovat yhteensä 2 600 000 € alv 0% eli 2 175 €/m2. Suunnittelun käynnistyessä syksyllä 2020 olisi kohde käyttöönotettavissa syksyllä 2022.

Uuden rakennuksen käyttökulut ovat kustannusarviolaskelman mukaan vuodessa:

 • Käyttökulut yhteensä 230.400 €
 • Siivouskulut 29.000 €
 • Energia- ja huoltokustannukset 71.400 €
 • Poistot 130.000 € (20 vuoden poistoajalla).

Onnenkiven / Pihlajanmarjan päiväkotien käyttökulut ovat vuodessa noin:

 • Käyttökulut yhteensä 145.800 €
 • Vuokrakustannukset 83.000 € (Onnenkivi) ja 62.800 € (Pihlajanmarja)

Pihlavan vanhan koulu käyttökulut vuodessa noin:

 • Käyttökulut yhteensä 65.000 €
 • Energiakustannukset 20.000 €
 • Huoltokustannukset 15.000 €
 • Poistot 30.000 €

Pihlavan vanhan koulun purkaminen kustannusarvio noin 70.000 € (100 €/m2)

YHTEENVETO

Tilayksikön käyttötalouden menot tulevan ao. olevan laskeman mukaan kasvamaan noin 19.600 € vuodessa hankkeen osalta (230.400 € - 145.800 € - 65.000 € = 19.600 €, ei sisällä purkukuluja)

 • Uusi rakennus: käyttökulut yhteensä 230.400 €
 • Onnenkiven ja Pihlajanmarjan päiväkotien käyttökulut 145.800 €
 • Pihlavan vanha koulu: käyttökulut vuodessa 65.000 €

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että Meri-Porin päiväkodin hankesuunnitelma hyväksytään. Lisäksi esitetään kaupunginhallitukselle, että yhtiö velvoitetaan toteuttamaan hanke puurakennuksena hirsirungolla ja hakemaan hankkeelle mahdollinen puurakentamisen valtiontuki.

Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen esittelijän ehdottamin muutoksin.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti esitystekstin viidettä kappaletta seuraavasti: 

Toiminnan keskittyessä tulevaisuudessa kahteen päiväkotirakennukseen (uutena Meri-Pori), henkilöstöä pystytään käyttämään paljon tehokkaammin. Aikaisissa aamu- ja myöhäisissä iltapäivävuoroissa tarvitaan nykyistä vähemmän henkilöstöä, kun lapset ovat enää kahdessa yksikössä aiemman seitsemän sijaan. Tämä näkyy henkilöstömenoissa vähennyksenä arviolta yhden henkilötyövuoden verran, vastaavasti Palveluliikelaitos tarvitsee vähemmän henkilökuntaa. Myös sijaistarve vähenee, kun ryhmiä ja henkilöstöä voidaan yhdistää. 

Valmistelija

Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Tekninen toimiala tulee esittelemään Meri-Porin päiväkodin hankesuunnitelmaa sivistyslautakunnalle.

 

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

 • Jouni Salonen, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan tilajohtamisen esimies Jouni Salonen esitteli Meri-Porin päiväkodin hankesuunnitelman sivistyslautakunnan kokouksessa 06.10.2020 § 224. Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Uuden päiväkodin tarve Meri-Porin alueelle on todettu jo vuoden 2014 palveluverkkoselvityksessä. Vuoden 2020 palveluverkkoselvityksessä (KV 15.06.2020 § 83) on todettu edelleen yhden uuden päiväkodin tarve alueella. Päiväkodin paikka on aikaisemmista selvityksistä poiketen määritelty Pihlavan entisen koulun piha-alueelle. Siirto oli perustelua, koska Meri-Porin yhtenäiskoulun alapuolinen tontti on haastava kosteutensa takia ja näin ollen siirrolla säästetään huomattavasti perustamiskustannuksissa. Lisäksi uusi paikka on lähempänä palvelunkäyttäjiä ja tuo toimintaa Pihlavan keskustaan.

Saadun selvityksen mukaan suunnittelussa on kuultu ja huomioitu varhaiskasvatuksen ammatillisia. Sivistyslautakunta pitää tärkeänä, että sivistystoimen ammattilaiset ovat aktiivisesti mukana hankkeen eri vaiheissa. Tulevien palvelukäyttäjien osallistaminen ja kuulemiselle tulee järjestää mahdollisuus tapaamisilla koronatilanteen mukaisesti sekä virtuaalisesti eri kanavien kautta.

Porin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt merkittäviä asiakirjoja, joissa on määritelty valtuutettujen tahtotila koskien palveluverkkoa ja päiväkotien, koulujen monitoimitilojen rakentamista (Porin kaupunginvaltuusto 27.05.2019 §55 Porin palveluverkkouudistus, 15.06.2020 Porin palveluverkkouudistus 2020 ja Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma 10.12.2018). Näissä päätöksissä on tuotu esille muun muassa kaupunkisuunnittelun, liikennejärjestelmien, viherympäristön, lain ja asetusten näkökulmat, jotka tulee huomioida suunniteltaessa ja toteutettaessa edellä mainittuja hankkeita.

Sivistystoimialan näkökulmasta laadukkaan palvelun toteuttamiseksi päätöksistä nousevat lisäksi tilojen turvallisuus ja terveellisyys, muunneltavuus, moniammatillisen työn mahdollistaminen, monipuoliset, tarkoituksenmukaiset ja monikäyttöiset tilat ja kalusteet, piha-alueiden merkitys kasvu- ja oppimisympäristöinä sekä se, että tilat yhä enemmän toimivat kohtaamispaikkoina kaupunkilaisille, järjestöille ja yhdistyksille. Tilojen yhteiskäyttö lisää myös kustannustehokkuutta.

Lisäksi sivistyslautakunta haluaa kiinnittää huomiota käyttökustannuksiin. Taloudelliset resurssit tulevat niukkenemaan ja siksi on tärkeätä, että rakennuksiin ja tiloihin liittyvät kustannukset pysyvät mahdollisimman alhaisina, jotta käytettävissä olevilla resursseilla pystytään tuottamaan laadukasta palvelua rakennetuissa ympäristöissä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättä antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, tekninen lautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.