Sivistyslautakunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 233 Sivistyslautakunnan lausunto Pohjois-Porin monitoimitalon hankesuunnitelmasta

PRIDno-2020-4315

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin talousarvion investointiosassa tiloille kohdistuvissa investoinneissa vuodelle 2020 on varattu 300 000 € nimellä Pohjois-Porin monitoimitalo. Tilayksikkö yhdessä hankesuunnitteluryhmän kanssa on valmistellut hankesuunnitelman investointinumerolle 14110273. 

Hankesuunnitelmassa on laadittu tilaohjelma ja kustannusarvio hankkeelle. Hankesuunnitelma on rajattu koskemaan Pohjois-Porin monitoimitaloa ja sen pihaa sekä pysäköintialuetta. Alueen kaava on luonnosvaiheessa. Monitoimitalo sijoittuu Pohjoisväylän kaavahankkeen (609 1653) eteläpuolelle Pohjoisväylän ja Pappilanpuistikon risteysalueen kaakkoispuolelle. Monitoimitaloon tulee 1. vaiheessa tilat n. 600 1.-6. luokan oppilaille sekä 60 hengen henkilökunnalle ja työntekijöille sekä varhaiskasvatuksen kahdelle ryhmälle. Rakennuksessa on myös tilat kirjastolle, hammashuollolle sekä oppilashuollolle. Hankesuunnitelmassa on myös otettu kantaa alueen liikennejärjestelyihin. Infran rakentaminen toteutetaan samaan aikaan monitoimitalon rakentamisen kanssa. 

Hankkeen yhteydessä on laadittu hankkeelle vaiheen 1. kustannusarvio 18 800 000 € ja arvio ylläpidon sekä sisäisen vyörytyserän kustannuksista.

Pohjois-Porin kouluun yhdistyvien Toejoen ja Ruosniemen koulun käyttökulut ovat vuoden 2019 tuloslaskelman mukaan:

  • Yhteensä (Toejoen ja Ruosniemen koulu): 582 000 €
  • Huoltokulut yhteensä: 157 000 € (Toejoen koulu noin 89 000 € ja Ruosniemen koulu noin 68 000 €)
  • Energiakustannukset yhteensä: 230 000 € (Toejoen koulu noin 153 000 € ja Ruosniemen koulu noin 77 000 €)
  • Poistot yhteensä: 195 000 € (Toejoen koulu noin 73 000 € ja Ruosniemen koulu noin 122 000 €).

Uuden rakennuksen käyttökulut 1. vaiheen osalta ovat kustannusarviolaskelman mukaan vuodessa:

  • Yhteensä 1 428 000 € / vuosi
  • Hallinto-, hoito- ja energiakustannukset noin 502 000 € / vuosi
  • Poistot 926 000 eur (20 v poistoajalla).

Hankkeen toteutussuunnittelun on tarkoitus alkaa loka-marraskuussa 2020 ja rakentamisen elo-syyskuussa 2021. Itse rakennus olisi tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2023.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle Pohjois-Porin monitoimitalon hankesuunnitelman hyväksymistä liitteen mukaisena.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Ennen asian käsittelyä tilajohtamisen toimintayksikön esimies Jouni Salonen kävi esittäytymässä lautakunnalle (16:05-17:12).

Ennen asian käsittelyä rakennuttajainsinööri Miika Pennanen kertoi Pohjois-Porin monitoimitalon hankesuunnitelmasta (16:05-16:45).

Valmistelija

Jouni Salonen, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 01.09.2020. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Pohjois-Porin monitoimitalon hankesuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kuultiin tilajohtamisen toimintayksikön esimies Jouni Salosen ja rakennuttaja Miika Pennasen esitys Pohjois-Porin koulun hankesuunnitelmasta klo 13.12 - 13.30.

Valmistelija

  • Jouni Salonen, jouni.salonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2020 palveluverkkopäätöksessä ( KV 15.06.2020 § 83) seuraavaa: Pohjois-Porin koulu toteutetaan ala- että yläkoulun osalta tulevina vuosina.  Työ tehdään kaksivaiheisesti: ensimmäisessä vaiheessa alakoulua rakennettaessa tehdään myös tarvittavat suunnitelmat ja työt, jotta toisessa vaiheessa koulun laajentaminen yhtenäiskouluksi on toteutettavissa.

Teknisen toimialan tilajohtamisen rakennuttajainsinööri Miika Pennanen esitteli Pohjois-Porin koulun/monitoimitalon hankesuunnitelman sivistyslautakunnan kokouksessa 22.09.2020 § 204. Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Saadun selvityksen mukaan suunnittelussa on kuultu ja huomioitu käyttäjiä projektin alusta alkaen. Sivistyslautakunta pitää tärkeänä, että monitoimitalon tulevat ammattilaiset ovat aktiivisesti mukana hankkeen eri vaiheissa. Tulevien palvelukäyttäjien osallistaminen ja kuulemiselle tulee järjestää mahdollisuus tapaamisilla koronatilanteen mukaisesti sekä virtuaalisesti eri kanavien kautta.

Porin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt merkittäviä asiakirjoja, joissa on määritelty valtuutettujen tahtotila koskien palveluverkkoa ja päiväkotien, koulujen monitoimitilojen rakentamista (Porin kaupunginvaltuusto 27.05.2019 §55 Porin palveluverkkouudistus, 15.06.2020 Porin palveluverkkouudistus 2020 ja Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma 10.12.2018). Näissä päätöksissä on tuotu esille muun muassa kaupunkisuunnittelun, liikennejärjestelmien, viherympäristön, lain ja asetusten näkökulmat, jotka tulee huomioida suunniteltaessa ja toteutettaessa edellä mainittuja hankkeita.

Sivistystoimialan näkökulmasta laadukkaan palvelun toteuttamiseksi päätöksistä nousevat lisäksi tilojen turvallisuus ja terveellisyys, muunneltavuus, moniammatillisen työn mahdollistaminen, monipuoliset, tarkoituksenmukaiset ja monikäyttöiset tilat ja kalusteet, piha-alueiden merkitys oppimisympäristöinä sekä se, että tilat yhä enemmän toimivat kohtaamispaikkoina kaupunkilaisille, järjestöille ja yhdistyksille. Tilojen yhteiskäyttö lisää myös kustannustehokkuutta.

Liikuntatilojen suunnittelun osalta lautakunta toteaa, että päiväkäyttäjien ohella myös tulevia ilta- ja viikonloppukäyttäjiä tulee osallistaa tilojen suunnittelussa. Urheilulajeilla on erilaisia tarpeita, joista osa liittyy lajiliiton kilpailuolosuhdevaatimuksiin, ja nämä tarpeet on pyrittävä huomioimaan mahdollisimman hyvin liikuntatilojen suunnittelussa.

Kaupungin sisäliikuntatiloista muun muassa koripallokäyttöön soveltuvia, puu- tai parkettilattialla varusteltuja, pinta-alaltaan riittävän suuria tiloja on rajallisesti. Sivistyslautakunta näkee, että liikuntasalin lattiamateriaalin valinnassa on tärkeää huomioida kaupungissa toimivien urheiluseurojen monipuolinen lajivalikoima ja Pohjois-Porin uuden koulun lattiamateriaaliksi tulee tähän perustuen valita koripallokäyttöön soveltuva puu tai parketti.   

Lisäksi sivistyslautakunta haluaa kiinnittää huomiota käyttökustannuksiin. Taloudelliset resurssit tulevat niukkenemaan ja siksi on tärkeätä, että rakennuksiin ja tiloihin liittyvät kustannukset pysyvät mahdollisimman alhaisina, jotta käytettävissä olevilla resursseilla pystytään tuottamaan laadukasta palvelua rakennetuissa ympäristöissä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättä antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, tekninen lautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.