Sivistyslautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Esioppilaiden kerhomaksu

PRIDno-2020-2030

Valmistelija

  • Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, ritva.valimaki@pori.fi

Perustelut

Esioppilaat, jotka tarvitsevat esiopetuksen (4 t/pv) lisäksi sitä täydentävää varhaiskasvatusta, saavat sitä pääsääntöisesti samassa yksikössä kuin esiopetuksensakin. Tuosta täydentävästä varhaiskasvatuksesta vanhemmilta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen maksu, johon vaikuttaa perheen koko ja bruttotulot. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, saa kuukausimaksu olla enintään 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Porissa tuo prosentti on 55. Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu Porissa on 1.8.2020 alkaen korkeimmillaan 158 euroa.

Osa esikoululaisista saa esiopetusta kouluissa, nämä eskarit toimivat kuitenkin päiväkotien alaisuudessa. Joissakin kouluissa on ollut niin vähän esiopetuksen jälkeistä varhaiskasvatusta tarvitsevia lapsia, että he olisivat voineet vanhempien niin halutessa olla iltistoiminnassa varhaiskasvatuksen sijaan.  Esioppilaiden ottamiselle mukaan iltistoimintaan ei ole estettä, silloin kun iltistoiminta järjestetään kaupungin omana toimintana. Ulkopuolisilta toimijoilta ostettaessa 1. -2. luokkalaisten iltapäivätoimintaa, esioppilaita ei voi olla mukana ko.toiminnassa.

Vanhempien halutessa esioppilaansa mukaan iltapäivätoimintaan ja toimintaa on mahdollista järjestää, tulee esiopetuksen iltapäiväkerholle määritellä kuukausimaksu.Toistaiseksi ei ole varmuutta, onko syksyllä mahdollista ottaa esioppilaita mukaan kaupungin itse järjestämään iltapäivätoimintaan, jos ryhmässä on tilaa. Tällainen järjestely on taloudellisesti ja toiminnallisesti mielekästä yksikössä, jossa on vähän sekä iltisläisiä että esioppilaita. Esioppilaiden kerho voi olla myös erikseen vain esioppilaille koulun tiloissa järjestetty kerho esiopetusajan jälkeen.

Syksyn tilanne esioppilaiden osalta on vielä epäselvä koronatilanteesta johtuen. Esipetusta ja sen jälkeistä mahdollista kerhotoimintaa on ajateltu järjestettävän varhaiskasvatuksen toimesta seuraavissa kouluissa (suluissa päiväkoti, jonka alaista toiminta on): Enäjärven koulu (Päiväkoti Enäjärvi), Kyläsaaren koulu (Päiväkoti Enäjärvi), Väinölän koulu (Päiväkoti Väinölä), Noormarkun yhtenäiskoulu (Päiväkoti Piilitie).

Esioppilaiden iltapäiväkerho olisi toiminnassa kaikkina arkipäivinä koululaisten iltapäivätoiminnan aukiolojen mukaisesti. Kerhotoiminta on varhaiskasvatuslain mukaista avointa varhaiskasvatusta. Kerhotoiminnan sisältö vastaa varhaiskasvatuslain tavoitteita.Esioppilaiden iltapäiväkerho olisi toiminnassa kaikkina arkipäivinä koululaisten iltapäivätoiminnan aukiolojen mukaisesti. Esioppilaat saisivat siellä myös välipalan, toisin kuin nuorempien lasten avointen päiväkotien maksuttomissa kerhoissa. Esioppilaiden kuukausimaksun tulisi olla johdonmukaisesti sama kuin koululaisten. Kerhomaksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta päättää toimintasäännön mukaisesti varhaiskasvatusyksikön päällikkö. Huoltaja voi pyytää asiasta perusturvasta selvityksen, jonka perusteella  tehdään mahdollinen perimättäjättämis- tai maksun alentamispäätös. Päätöksen perusteena voi olla myös perheen varhaiskasvatusmaksun määrä tai se, ettei maksua ole.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että esioppilaiden iltapäivätoiminnan kuukausimaksu on 80 euroa kuukaudessa 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistystoimiala

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi