Sivistyslautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Palmgren-konservatorion perimät maksut 1.8.2020 alkaen

PRIDno-2020-2022

Valmistelija

 • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Palmgren-konservatorion lukukausimaksuja korotettiin edellisen kerran 1.8.2018 alkaen. Maksuja esitetään korotettavaksi 1.8.2020 alkaen noin kahdeksalla prosentilla. Korotusten vaikutus vuositasolla on noin 16 000 euroa. Konservatorion taloutta on jo aiemmin sopeutettu karsimalla opetustunnit valtionosuuteen oikeuttavien tuntien alarajalle. Tämän lisäksi tarvitaan olemassa olevien resurssien parempaa suunnittelua sekä tulosrahoituksen lisäämistä maksuja korottamalla. Ammatillisen koulutuksen opetustarjonta toteutetaan WinNovalta laskutettavalla valtionosuudella.

Esitys lukukausimaksuista 1.8.2020 alkaen sekä nykyiset maksut:

Opetusmuoto

Hinta 1.8.2020 alkaen €

1.8.2018 alkaen €

Lukukausimaksu, perusmaksu

225

210

Laajat instrumenttiopinnot

120

105

Sivuinstrumentti

120

105

Ryhmäopetus/valmennusopetus

115

115

Musiikkileikkikoulu (perheryhmä)

90

-

Musiikkileikkikoulu (musiikkileikki- ja soittoryhmä)

115

-

musiikkileikkikoulu, 45 min/vko

-

85

musiikkileikkikoulu, 60 min/vko

-

105

musiikkileikkikoulu, 90 min/vko

-

145

Avoin opetus (ei VOS-opetusta, 15 x 30 min/vko)

420

390

Kotikuntamaksu Porin ulkopuolisilta

130

130

Soitinvuokra / lukukausi

65

60

Porin Filharmoninen kuoro

55

-

 

 

 

Muilta kuin Palmgren-konservatorion Taiteen perusopetuksen oppilailta perittäviä maksuja:

 

 

Tasosuoritukset (vanhan ops:n siirtymäajan 5/2021 päättymiseen saakka)

160

-

Soitinvuokra / lukukausi

+ 50%

+25%

 

Täsmennyksiä maksuihin ja oppilaaksiottoon liittyen:

 • Taiteen perusopetuksen oppilaaksiotto toteutetaan rehtorin päätöksellä yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen.
 • Avoin osasto on valtionosuustuntien ulkopuolista toimintaa ja siihen haluavat oppilaat valitaan lukuvuoden alussa ilmoittautumisjärjestyksessä kuitenkin opettajien tuntikiintiön sallimissa rajoissa.
 • Porin Filharmoninen kuoro on Palmgren-konservatorion avoimen osaston toimintaa, johon hakeudutaan laulukokeen kautta.
 • Lukukausimaksut laskutetaan opetukseen osallistuvilta oppilailta syys- ja kevätlukukaudesta.
 • Lukukausimaksu on maksu oppilaspaikasta, ei opetusajasta.
 • Lukukausi on pienin laskutusyksikkö.
 • Lukukausimaksu sisältää instrumenttiopetuksen lisäksi opetussuunnitelman mukaisen yhteismusisoinnin, musiikin hahmottamisen opetuksen, oppilaskonsertit ja muut tapahtumat sekä suoritukset.
 • Instrumenttitunnin pituus on taiteen perusopetuksen opinnoissa pääsääntöisesti 45 minuuttia, ensimmäisinä vuosina kuitenkin 30 minuuttia. Tunnin mittaa voidaan pidentää rehtorin päätöksellä 60 minuuttiin pedagogisin perustein.
 • Sivuinstrumentin sekä laajojen instrumenttiopintojen opinto-oikeus määritellään oppilaille henkilökohtaisen opetussuunnitelman perusteella ja oppilaitoksen tuntiresurssien puitteissa.
 • Harkinnanvarainen lukukausimaksuvapautus koskee perus- ja syventävien opintojen alle 19-vuotiaita oppilaita.
 • Päätöksen tekee rehtori ja se koskee koko lukuvuotta.
 • Harkinnanvarainen lukukausimaksuvapautus koskee ainoastaan taiteen perusopetuksen lukukausimaksun perusmaksua, ei vieraskuntalaisten kuntamaksua, musiikkileikkikoulua, valmennusopetusta, avoimen osaston opetusta, soitinvuokraa eikä muita erikseen laskutettavia opintoja tai palveluita.
 • Vapautusta on haettava kuukauden kuluessa opintojen aloittamisesta, eikä sitä voida myöntää takautuvasti.
 • Vapautuksesta päätetään hakemuksesta tapauskohtaisesti ja hakemuksen liitteeksi tulee liittää perusturvan lausunto.
 • Palmgren-konservatoriolla on soitinlainaamo, josta taiteen perusopetuksen oppilaat voivat halutessaan vuokrata käyttöönsä soittimen.
 • Soitinten vuokra-aika on lukukausi. Soittimen palautus on tapahduttava lukukauden loppuun mennessä, muussa tapauksessa peritään vuokra myös seuraavalta lukukaudelta.
 • Soitinvuokra sisältää soittimen kunnossapitohuollot. Kuluvat soitintarvikkeet oppilas kustantaa itse. Soittimen vuokraaja vastaa lainasoittimen vakuuttamisesta.

 

Lisätietoja asiasta antaa Palmgren-konservatorion rehtori Markku Ollila, puhelin 044 701 5414.

Ehdotus

Esittelijä

 • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Palmgren-konservatorion taiteen perusopetuksen lukukausimaksuja, soitinvuokria ja niihin liittyviä menettelyjä muutetaan esityksen mukaisesti 1.8.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palmgren-konservatorio

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi