Sivistyslautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Palvelusetelisääntökirjan päivitys

PRIDno-2020-2029

Valmistelija

  • Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, ritva.valimaki@pori.fi

Perustelut

Porin varhaiskasvatuksen palvelusetelin, päiväkotihoidon sääntökirja tulee päivittää. Tekstit on liitteenä olevassa ehdotuksessa muutettu vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä. Uusi teksti on kirjoitettu punaisella tekstillä ja poistettava teksti on yliviivattu.

Aiempia toimintatapoja on tarkennettu ja selvennetty.

Sääntökirjassa on määritelty, että kaikki palvelutarvevaihtoehdot on oltava tarvittaessa myös palveluseteliasiakkaiden valittavissa, esimerkiksi kun perheen varhaiskasvatuksen tarve muuttuu.

Päiväkotien aukioloaikaa laajennetaan ehdotuksessa huoltajan työstä tai opiskelusta johtuen klo 6-18.

Uutena asiana sääntökirjassa mainitaan korotetun palvelusetelin arvo tuen tarpeessa olevalle lapselle. Tämä koskee lähinnä lapsia, joiden palveluohjauksessa ei ole ollut tietoa lapsen tarvitsemasta runsaasta kehityksen ja oppimisen tuesta. Korotettu arvo on aina harkinnanvarainen ja määräaikainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy palvelusetelisääntökirjaan ehdotetut päivitykset ja muutosehdotukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palvelusetelipäiväkodit, Oili Marikko-Lehti

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi