Sivistyslautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Perusopetuksen erityisopettajan virka (0114), I sijoituspaikka Länsi-Porin koulu

PRIDno-2020-608

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 25.2.2020 § 27 aloittamaan täyttölupaprosessin Perusopetuksen erityisopettajan viran (0114) täyttämiseksi 11.8.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevana.

Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan oli 3.3-17.3.2020 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.

Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän "Perusopetuksen erityisopettajan virka (0005), I sijoituspaikka Cygnaeuksen koulu" liitteenä. Virkaa haki 18 hakijaa, joista kelpoisia oli 5. Virkaan haastateltiin 1 hakija. Muut hakijat eivät täyttäneet viranhakuilmoituksessa mainittuja valintakriteerejä. Haastattelu pidettiin 25.3.2020 verkossa etäyhteydellä (Google Meet).

Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaisesti virka on ollut julkisesti haettavana vähintään 14 kalenteripäivän ajan.

Kunnallisen viranhaltijalain 2 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan virkasuhteesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä.

Erityisopettajan viran hakijoiden vähäisestä määrästä johtuen sekä ottaen huomioon sen, että hakijoiden ei haastatteluiden, hakemusten ja aiemman työkokemuksen perusteella muodostetun kokonaiskäsityksen mukaan katsota olevan tehtävään soveltuvia, paikka jätetään tässä vaiheessa täyttämättä.

Kaupungilla ei ole velvollisuutta täyttää haettavana ollutta virkaa, eikä kenelläkään sinänsä ole oikeutta tulla valituksi tiettyyn virkaan. Viran täyttämättä jättämistä koskeva päätös on valmistelua koska asiaa ei lopullisesti ratkaista. Kuntalain 136 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa oleva Perusopetuksen erityisopettajan virka (0114)  jätetään täyttämättä, johtuen vähäisestä hakijamäärästä ja siitä, että hakijoiden ei katsota olleen tehtävään soveltuvia. Viran I sijoituspaikka on Länsi-Porin koulu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Länsi-Porin koulu

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.