Sivistyslautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Porin seudun kansalaisopiston kuorolaulukurssien uudelleen organisoiminen vuoden 2021 alusta

PRIDno-2020-2034

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Syyskaudella 2019 oli Porin seudun kansalaisopistossa kuorokursseja 18, joista 10 järjestettiin niin, että taustalla oli kuorotoimintaa harjoittava yhdistys. Tällainen yhteistyö musiikin alalla on monessa kansalaisopistossa vanhaa perua, mutta yhteiskunnan muututtua kansalaisopistojen tehtävänä on aikaisempaa enemmän olla matalan kynnyksen oppilaitos, jonka kurssit ovat aidosti kaikille avoimia. Kansalaisopiston kuoroyhteistyö yhdistysten kanssa on tukea niille, koska opisto maksaa kurssin opetustuntimäärän mukaan tuntiopettajalle palkkaa. Kaikki Porin kuoroyhdistykset eivät ole mukana opiston kanssa kuoroja koskevassa yhteistyössä. 

Porin sivistyslautakunnalle opiston kuorokurssien tilannetta esiteltiin 3.12.2019 pidetyssä kansalaisopiston esittelytilaisuudessa. Tilaisuuden viesti opistolle oli, että asian valmistelua viedään eteenpäin. Kuorojen edustajille pidettiin ensimmäinen asiaa koskeva infotilaisuus 27.1.2020 Opistotalolla. Toinen maanantaiksi 16.3. suunniteltu keskustelutilaisuus jouduttiin perumaan korona-tilanteen vuoksi. 

Kuorojen edustajat ovat tuoneet esille muun muassa, että opiston lukukauden 12–13 kurssikertaa eivät riitä oikean kuoron ylläpitämiseksi. Opiston kaikilla kursseilla olevien käytäntöjen koettiin myös rajoittavan kuorojen toimintaa esimerkiksi ilmoittautumisen, laulutaitovaatimusten, jäsenmaksujen, esiintymisten ja muiden vastaavien kuorojen omien käytäntöjen osalta. Opiston maksaman kuoron tuntiopettajan palkan todettiin riittävän vain pieneen osaan kuoron toiminnasta. Esille tuotiin myös huoli siitä, että jos opisto tuottaa jatkossa kuorokursseja ilman taustayhdistyksiä, se voisi olla kilpailevaa toimintaa yhdistysten kuoroille.

Kuorokurssien nykyisessä tarjonnassa on päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi naiskuoroja, mieskuoroja ja tyttökuoroja on kutakin kaksi. Opiston kurssitoiminnan lähtökohtana ei voi olla yhdistysten taloudellinen tukeminen. Tässä myös yhdistysten tasapuolinen kohtelu olisi ongelma. Kaupungin  taloustilanteen takia on opistonkin kurssitarjontaa tarkasteltava kokonaistaloudellisesti. Kuorojen taustalla olevien yhdistysten on myös mahdollista tehostaa yhteistyötään ja toimintojaan taloutensa parantamiseksi.

On mietittävä keinoja tuottaa opiston kuorolaulukursseja ainakin osittain uudella tavalla. Myös opiston muuta kurssitarjontaa tarkastellaan vastaavasti. Kuten menossa oleva korona-tilanne on osoittanut, opiston kurssitarjontaa on jatkossa painotettava aikaisempaa enemmän muun muassa eri väestöryhmien digitaitojen parantamiseen. Porissa väestön ikääntyminen lisää tarvetta liikunnan ja hyvinvoinnin kursseille. 

Tarkoituksenmukaista jatkossa on, että opisto järjestää kuorolaulun alkeiskurssin jokaiselle pääkohderyhmälle (lapsi- ja nuorisokuoro, naiskuoro, mieskuoro ja eläkeläisten kuoro). Näillä kursseilla kuorolaulusta mahdollisesti kiinnostunut voi tutustua kuorolauluun, laulaa porukassa laulamisen ilosta ilman taiteellisia tavoitteita ja jatkaa halutessaan yhdistysten kuoroihin. Lisäksi opistolla olisi edelleen 2–3 laulukurssia kaikille, jotka haluavat silloin tällöin laulaa, ja nämä kurssit profiloituisivat lähinnä laulujen tyylilajien mukaan (sekalaisia lauluja niille jotka eivät mielestään osaa laulaa, pop & jazz –laulun alkeet ja toivelaulutuokio). Myös näiltä kursseilta voisi halutessaan pyrkiä mukaan yhdistysten kuoroihin.  

Sivistystoimialalla on asiasta keskusteltu kansalaisopiston, Palmgren-konservatorion, kulttuuriyksikön ja opetusyksikön kesken, ja päädytty tähän esitykseen. Esitys ei ole suunnattu kuorolaulun opetusta vastaan, vaan vahvistamaan kuoroihin hakeutumista madaltamalla kynnystä tutustua kuorolauluun. Jos esityksen toteuttaminen alkaa vasta vuoden 2021 alusta, jää yhdistyksille koko syyskausi aikaa sopeuttaa toimintaansa uuteen tilanteeseen.

Lisätietoja asiasta antaa kansalaisopiston rehtori Jari Kaasinen, puhelin 044 701 5964.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Porin seudun kansalaisopisto järjestää 1.1.2021 alkaen vain matalan kynnyksen laulukursseja ilman taustayhdistyksiä, kuten esimerkiksi aloittelijoiden kuorolaulukursseja resurssin ja kysynnän mukaan eri kohderyhmille, toivelaulutuokioita ja muita kaikille avoimia laulukursseja. Tavoitteellisempi kuorolauluharrastus siirtyy kokonaisuudessaan yhdistysten alaisena toimivaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Äänestystulokset

  • Jaa 10 kpl 77%

    Jarno Valtonen, Laura Pullinen, Pirjo Mäki, Sinikka Alenius, Marianne Ostamo, Juha Joutsenlahti, Mikael Ropo, Martti Lundén, Henna Kyhä, Antti Vuolanne

  • Ei 3 kpl 23%

    Aila Korkeaoja, Marja Ruohonen, Ismo Läntinen

Tiedoksi

Porin seudun kansalaisopisto

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi