Sivistyslautakunta, kokous 21.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Sivistystoimialan neljännesvuosiraportti tammi-maaliskuu 2020

PRIDno-2020-1860

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä raportoidaan talouden toteutumisen lisäksi palvelulupausten toteutumisesta.

Sivistystoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon nähden positiivisesti, mikä johtuu kokonaisuudessaan hankerahoitustuottojen kasvaneesta määrästä. Toimintatuottojen toteutumaprosentti on 42,9 (36,0 v. 2019). Muiden tuottolajien osalta toteutumissa näkyy jo koronatilanteen aiheuttamat maksu- ja vuokratuottojen menetykset maaliskuun puolivälistä lähtien. Liikunta- ja kulttuurilaitokset sekä koulujen salit ovat olleet suljettuina. Myös asiakasmaksukäytänteisiin tehtiin muutoksia.  Nämä vaikuttavat etenkin varhaiskasvatuksen ja iltapäivätoiminnan maksutuottojen pienentymiseen.Toimintatuottojen toteutuma tulee vuoden mittaan tasoittumaan, ja etenkin maksu- ja vuokratuotot tulevat edelleen alenemaan. Ennusteen mukaan toimintatuotot tulevat jäämään talousarviota pienemmiksi.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toteutumaprosentti on 24,1 (24,0 v. 2019). Henkilöstökulujen kasvuun vaikuttavat viime vuoden palkankorotukset sekä tuntikehyslisäykset. Henkilöstöä on poikkeustilanteen vuoksi siirretty myös perusturvan tehtäviin, mikä jatkossa vaikuttaa kuluja vähentävästi. Palvelujen ostojen kasvuun vaikuttaa alkuvuoden osalta se, että yliopistollisen toiminnan avustuksia maksettiin sopimusmuutosten myötä helmikuussa, kun ne aiemmin ajoittuivat loppukevääseen ja syksyyn. Koronatilanteen vuoksi koulujen ja päiväkotien ateriapalveluista tulee menosäästöjä samoin kuin koulukuljetuksista. Tarvikeostot ovat vähentyneet, koska yksikköjen normaali toiminta on supistunut.  Avustukset sekä muut toimintakulut ovat toteutuneet ennakoidusti. 

Nettomenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintakuluissa tulee poikkeustilanteesta johtuen edellä mainittuja menosäästöjä. Vastaavasti tuotot tulevat vähenemään. Talouden osalta ennuste tällä hetkellä on se, että talousarviossa on mahdollisuus pysyä, mikäli poikkeusolot eivät jatku pidemmälle kesään ja syksyyn. 

Esityslistan liitteenä ovat talous- ja henkilöstöraportti sekä raportti palvelulupausten toteutumisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta merkitsee neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.