Sivistyslautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Avustukset kulttuuriyhteisöille ja -järjestöille 2019

PRIDno-2019-403

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnalle osoitetut seuraavat avustushakemukset: Eläkeliiton Noormarkun Yhdistys ry, Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry, Ol. Kansan Henkilökunnan Kerho ry (Eläkeläiskerho), Porin Opaskilta, Porin Suomi-Espanja Seura ry, Rosenlewin Hopeakerho ry, Satakunnan Luustoyhdistys ry, Selkämeren Kansallispuiston Ystävät ry, Suomi-Bulgaria Seura Porin osasto ry ja Suomi-Venäjä Seura Porin osasto ry siirtyivät kaupunginhallitukselle. Tarkoituksena on ollut hakemusten ohjaaminen sille hallintokunnalle, jonka toimialaan avustus kuuluu.

Esityksessä huomioidaan, että avustuksen hakijan toiminnassa on soveltuvin osin kaupungin ja sivistyslautakunnan strategisia linjauksia.

Sivistystoimialan tilinavauksessa 2019 avustuksissa tehtiin seuraavat varaukset:

Lainsuojattomat-festivaali ja Rakastajat teatteri 70 519 €, Satakunnan Elävän Kuvan Keskus 18 207 € ja Tanssitaiteen edistäminen 37 781 €.

Tanssitaiteen edistämisen varauksesta 37 781 € Porin kaupunki tukee Läntisen tanssin aluekeskuksen toimintaa, jonka tehtävänä on edistää ja tukea alueen tanssitaidetta. Sivistyslautakunnan talousarvion kustannuspaikan Tanssitaiteen edistäminen jakautuu seuraavasti
1) Läntisen tanssin aluekeskuksen toimintaan 20 028 €, joka kanavoituu Porin ja Satakunnan maakunnan ammattitanssille.
2) Keho Liikkeessä ry, toimintaan 10 923 €.
3) Keho Liikkeessä ry, esitystilavuokriin 6 830 €.
 

Avustusohjeet https://www.pori.fi/avustukset

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää kulttuuriavustuksina 66 000 euroa yhdistyksille ja yhteisöille alla olevan erittelyn mukaisesti:

Yhdistykset ja yhteisöt  
Contakti-teatteri ry 3 000 €
Eläkeliiton Noormarkun yhdistys ry 0 €
Huvilajuopayhdistys ry 700 €
Kulttuuriyhdistys Rapajööti ry 1 500 €
Kuun viides tunti 1 200 €
Lapsi- ja nuorisokuoro Katajanmarjat ry 2 800 €
Leikkiteatteri-yhdistys ry 900 €
Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry 0 €
Meri-Porin Soittokuntayhdistys ry 200 €
Metallitehtaan Puhaltajat ry 200 €
MLL Lavian yhdistys ry 600 €
Nokun näyttämön kannatusyhdistys ry 600 €
Noormarkun mieslaulajat ry 300 €
Noormarkun Taide- ja kulttuuriyhdistys MyllyKONSTi ry 400 €
Noormarkun Torvisoittokuntayhdistys ry 400 €
Ol. Kansan Henkilökunnan Kerho ry (Eläkeläiskerho) 0 €
Pihlavan Laulajat ry 500 €
Pihlavan Tapuliteatteri ry 200 €
Pori Big Band -yhdistys ry 2 000 €
Porin Kamarikuoro 400 €
Porin Kamarikuoro ry. 200 €
Porin Kamarikuoro ry. 1 000 €
PORIN KAMERASEURA ry 400 €
Porin Katajakuoro RY 300 €
Porin Lastentarhmuseon Ystävät LasTMu ry 800 €
Porin Laulajat ry 700 €
Porin Mies-Laulu ry 1 800 €
Porin Naislaulajat Ry 500 €
Porin Nuorisosoittokuntayhdistys Ry - Porin Nuorisosoittokunta 4 800 €
Porin Opaskilta 0 €
Porin poikakuoron Tuki ry 2 000 €
Porin Saskiat ry 400 €
Porin Suomi-Espanja Seura ty 0 €
Porin Taidegraafikot ry 4 000 €
Porin Taiteilijaseura ry 4 300 €
Porin Teatterinuoret ry 3 500 €
Porin Työväen Soittokunta ry 2 400 €
Porin Vapaaehtoinen Palokunta ry 1 600 €
Porin ylioppilasteatteriyhdistys ry 1 300 €
ProAnnis ry 500 €
Reposfääri ry 1 800 €
Rosenlewin Hopeakerho ry 0 €
Ruosniemen Hanurit ry 1 300 €
Satakunnan kansanmusiikkiyhdistys ry 400 €
Satakunnan Luustoyhdistys ry 0 €
Satakunnan Opiskelijatalo Saikku 500 €
Satakunnan Seta ry 300 €
Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 0 €
Suomi- Bulgaria seura Porin osasto ry 0 €
Suomi-Venäjä-Seuran Porin Osasto ry 0 €
T.E.H.D.A.S. ry 3 800 €
Taiteilijaseura NYTE ry 4 300 €
Tempori ry 800 €
Tyttökuoro Sävelsirkut 2 000 €
The Jazz Society of Pori ry 800 €
Vihreä Teatteri ry 3 000 €
Vähänummirock 600 €
   
yhteensä 66 000 €

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Avustusta hakeneet

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi