Sivistyslautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Kansainvälisen toiminnan avustukset 2019

PRIDno-2019-385

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Kansainvälisen toiminnan avustusmääräraha (25.000 €) on yhteinen liikunta- ja nuori-soyhdistyksille. Muista liikunta- ja nuorisoavustuksista poiketen avustusehdotus on laskennallinen, eikä siinä ole käytetty tarveharkintaa. Yhteenveto avustusanomuksista on esityslistan liitteenä. Avustuksen määrään vaikuttavat nuorten määrä, matkustus-vuorokaudet sekä käytetty maakerroin, jotka käyvät selville yhteenvetoliitteestä.

Avustusta voi saada sekä Porista kansainväliseen toimintaan lähteville ryhmille että Poriin ulkomailta tulevien ryhmien kuluihin. Avustusta saavat tekevät selvityksen toteu-tuneesta toiminnasta. Kansainvälisen toiminnan avustusten käytössä tulee myöntämis-päätöksen jälkeen vuosittain pieniä muutoksia, koska ryhmien koko voi muuttua ano-muksesta tai matka kokonaan peruuntua. Loppuvuonna voi myös tulla uusia anomuk-sia, jos avustustarve on syntynyt vasta kevään avustusprosessin jälkeen. Näille hakijoil-le sivistystoimiala myöntää 2019 aikana avustusta saaneilta mahdollisesti vapautuvia määrärahoja. Kansainvälisen toiminnan avustus on liikunnan kehittämisavustuksen li-säksi toinen määräraha, josta avustusta voidaan myöntää myöhemmin toimintavuoden aikana varsinaisen kevään avustusjaon jälkeen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää 25 000 euroa vuoden 2019 kansainvälisen toiminnan avustusta alla olevan erittelyn mukaan. Porin Ässät ry/C-juniorit (MoDo-Cup 2018, 26. - 31.12.2018) ei myönnetä avustusta, sillä kyseessä on vuotta 2018 koskeva tapahtuma, jolle olisi tullut hakea avustusta vuoden 2018 avustuskiintiöstä.     

FC Jazz juniorit ry/2006 1 487 €
Musan Salama ry. 678 €
Musan Salama ry. 553 €
Partiolippukunta Ahlaisten Ankkurit ry 830 €
Partiolippukunta Ahlaisten Ankkurit ry  1 660 €
Pesäkarhut ry 1 743 €
Porin Judoseura Fudoshin ry 111 €
Porin Judoseura Fudoshin ry 136 €
Porin Judoseura Fudoshin ry 163 €
Porin Judoseura Fudoshin ry 221 €
Porin Kylterit ry 3 460 €
Porin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry 414 €
Porin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys ry 414 €
Porin Taitoluistelu ry 960 €
Porin Uimaseura PUS r.y. 1 245 €
Porin Ässät ry/C-juniorit 0 €
Porin Ässät ry/C2 1 743 €
Porin Ässät ry/AA 2006 1 086 €
Rastikarhut ry 1 315 €
Rastikarhut ry 1 281 €
Rastikarhut ry 1 029 €
Squash-Nallet r.y. 111 €
Squash-Nallet r.y. 483 €
Squash-Nallet r.y. 412 €
Tanssiaskel ry 2 435 €
Toejoen Veikot ry/D12/07 1 030 €
yhteensä 25 000 €

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Avustusta hakeneet

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi