Sivistyslautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Liikunnan kehittämisavustukset 2019

PRIDno-2019-385

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Lautakunnan hyväksymässä liikunta- ja nuorisoavustusten vuoden 2019 avustusohjeissa liikunnan kehittämisavustukseen on varattu 10 000 €. Hakemuksia tuli kolme.

Liikuntaseura Pori ry haki 2 100 € suuruista avustusta urheilutalolle sijoitettavaa vauh-dinottomattoa varten. Musan Salama ry haki 10 000 € suuruista avustusta rakennettavaa tekonurmipohjaista taitoharjoittelurataa varten. Porin Muodostelmaluistelijat ry haki 3 250 € suuruista avustusta muodostelmaluistelun kouluyhteistyöhön sekä avoimen muodostelmaluistelukoulun järjestämiseen.

Koska varsinaisena hakuaikana ei tullut enempää kehittämisavustuksen hakemuksia, päätösehdotuksessa esitetään nyt jaettavaksi liikunnan kehittämisavustusta 6 600 €. Loppuvuoden aikana kehittämisavustusta jää jaettavaksi 3 400 €. Kehittämisavustus on hyvä työkalu, jolla on saatu aikaan pienimuotoisia liikuntapaikkoja yleiseen käyttöön. Esimerkiksi Preiviikin Kiri on hankkinut aiemmin alueen kuntoradan ja kentän yhteyteen modernit kuntoilulaitteet kaikkien kyläläisten käyttöön. Kaupunki myönsi pienen kehittämisavustuksen, ja seura vastasi pääosasta kustannuksia ja vastaa myös laitteiden kunnossapidosta ja valvonnasta.

Avustusohjeet https://www.pori.fi/avustukset

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää että liikunnan kehittämisavustusta, jaetaan seuraavasti:

Musan Salama ry, taitoharjoitteluradan toteuttamiseen, 5 000 €. Toteuttamisen edellytyksenä on hankkeen valmistelu Porin kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön kanssa niin, että valmisteluvaiheessa ollaan yhteydessä niihin kaupungin toimialoihin, joita asia koskee. Lisäksi hankkeen toteuttamisessa tulee huomioida sivistyslautakunnan hyväksymän avustusohjeen mukaisesti se, että avustusta myönnetään sellaiseen kohteeseen, joka tulee yleiseen tai muutoin riittävän laajaan käyttöön ja lisää porilaisten liikuntamahdollisuuksia.

Porin Muodostelmaluistelijat ry, yleisen muodostelmaluistelukoulun järjestämiseen, 1 600 €. Muodostelmaluistelukoulu tulee toteuttaa matalan kynnyksen toimintana, jotta se mahdollistaa myös sellaisten osallistujien osallistumisen, joilla ei ole aktiiviluistelijataustaa. Kouluyhteistyön ei katsota olevan sellaista toimintaa, joka kuuluisi liikunnan kehittämisavustuksen piiriin. Kouluyhteistyötä on mahdollista toteuttaa koulun perustoimintaan kuuluvan liikunnan opetuksen, Liikkuva koulu -käytäntöjen sekä koulujen kerhotoiminnan puitteissa.       

Liikuntaseura Pori ry, urheilutalolle sijoitettava vauhdinottomatto. Maton hankinnan ei katsota täyttävän liikunnan kehittämishakemuksen henkeä, sillä kyseessä on yhden lajin tarpeisiin tehtävä välinehankinta. Liikunta- ja nuorisoyksikkö huomioi hakijaseuran sekä muiden voimisteluseurojen vauhdinottomattotarpeen välineistön täydentämisen ja uusimisen yhteydessä.     

Lisäksi sivistyslautakunta päättää, että loppuvuoden aikana kehittämisavustusta on jaettavissa 3 400 €.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Avustusta hakeneet

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi