Sivistyslautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Liikuntapaikka- ja toimitila-avustukset 2019

PRIDno-2019-385

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Liikuntapaikka- ja toimitila-avustusten määräraha on 37 700 euroa. Päätösehdotuksessa suurimmat kohteet (golf, slalom, Friitala) on arvioitu omana kokonaisuutena. Rastikarhut ry:n suunnistuskarttojen valmistukseen tarkoitettu avustus on arvioitu omana asiana. Muiden kohteiden osalta ehdotettu avustus kattaa n. 9 % vuoden 2018 käyttökuluista.

Avustusohjeet https://www.pori.fi/avustukset

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää myöntää 37 700 euroa liikuntapaikka- ja toimitila-avustusta alla olevan erittelyn mukaisesti.

FBT Karhut United ry 5 000 €
Hapkido-Finland ry 1 000 €
Kamppailu-urheilukeskus Pori ry 4 400 €
Lattomeren Toive ry 350 €
Liikuntaseura Pori ry 1 450 €
Länsi-Lavian Loiske ry 200 €
Minun Poni ry 100 €
Oikea Rytmi ry 1 700 €
Petanque Club de Pori ry 300 €
Porin Golfkerho ry 6 900 €
Porin Jousiampujat ry 250 €
Porin Kendo Seura Dai Kuma Ken Kai ry 850 €
Porin Moottorikerho ry 400 €
Porin Latu ry 600 €
Porin Ratsastajat ry 2 300 €
Porin Shakinystävät ry 200 €
Porin Shotokan Karate Dojo ry 1 100 €
Porin Slalomseura ry 6 500 €
Porin Taekwondo ry 1 800 €
Preiviikin Kiri ry 0 €
Rastikarhut ry 1 500 €
Satakunnan Urheiluautoilijat ry 0 €
Satasirkus ry 650 €
Teljän Radioamatöörit ry 150 €
yhteensä 37 700 €


Lautakunta päättää lisäksi, että liikuntapaikka-avustusta ei myönnetä seuraaville hakijoista:

Preiviikin Kiri ry ja Satakunnan Urheiluautoilijat ry. Perusteluna Preiviikin Kiri ry:n hakemuksen kohdalla lautakunta toteaa, että Preiviikin urheilukentän pururata kuuluu liikunta- ja nuorisoyksikön ylläpitämiin liikuntapaikkoihin. Pururadan pinnan uusimista selvitetään liikunta- ja nuorisoyksikön yleisen liikuntapaikkojen hoidon yhteydessä. Satakunnan Urheiluautoilijat ry:n hakemuksen kohdalla lautakunta toteaa, että sivistyslautakunnan hyväksymässä vuoden 2019 avustusohjeessa mainitaan, että investointeja koskevat anomukset tai ehdotukset tulee lähettää erikseen sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikölle.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Avustusta hakeneet

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi