Sivistyslautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta: Liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen sukupuolivaikutusten arviointi

PRIDno-2019-1699

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Sanna Grönmark (VIHR) jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme, että Porin kaupunki arvioi liikunta- ja urheiluseurojen tukimuotojen sukupuolivaikutukset. Liikuntapalveluissa tulee selvittää liikunta- ja urheiluseurojen eri tukimuotojen vaikutukset sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa kaupungin seuroille myöntämien resurssien kohdentumisesta sukupuolittain ja ikäryhmittäin sekä myös lajeittain ja seuraryhmittäin. Keskeisin tavoite on lisätä tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi.

OKM julkaisi vuonna 2018 katsauksen sukupuolten tasa-arvon nykytilaan liikunta-alalla. Sukupuolittain eritellyllä tiedolla ja tutkimuksella on olennainen merkitys tasa-arvoisen liikunnan ja urheilun kannalta.

Määrällisesti tarkasteltuna eri sukupuolten välillä on eroja niin liikunnassa kuin sen johtamisessa ja päätöksenteossa. Objektiivisten mittausten mukaan tytöille kertyy vähemmän fyysistä aktiivisuutta kuin saman ikäisille pojille. Pojat myös liikkuvat enemmän ja intensiivisemmin kuin tytöt. Ero on havaittavissa jo varhaiskasvatusikäisillä, ero on suurimmillaan alakoulussa ja pienenee nuoruudessa. Miehille kertyy enemmän reipasta tai rasittavaa liikuntaa kuin naisille, joille taas kertyy enemmän kevyttä liikuntaa.

Suurin osa sekä tytöistä että pojista harrastaa liikuntaseurassa jossain vaiheessa lapsuuttaan. Organisoidun liikunnan parissa tyttöjä on vähemmän kuin poikia. Tyttöjen poikia vähäisempi määrä organisoidussa liikunnassa vaikuttaa osaltaan siihen, että naisia on vähemmän alan toimijoina, kuten johtajina ja valmentajina (OKM, Katsaus sukupuolten tasa-arvon nykytilaan liikunta-alalla, 2017 ja 2018).

Kunnan tehtävänä on kuntalaisten yhdenvertaisuuden, aktiivisuuden ja osallisuuden edistäminen. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä valmistelua, päätöksentekoa ja julkista toimintaa ohjaavia periaatteita, joiden toteutumista arvioinnilla voidaan edistää.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Sivistystoimiala lausuu pyydettynä lausuntona seuraavaa:

Sivistystoimiala pitää tärkeänä, että Porin kaupungin avustuskäytäntöjen sukupuolten välisen tasa-arvon arvioimiseksi otetaan käyttöön sukupuolivaikutusten arviointi.

Sivistyslautakunnassa hyväksyttyjen avustusperusteiden mukaan liikuntaseurojen nuorten toimintaan kohdistuvien toiminta-avustusten määräytymiseen vaikuttavat keskeisimpinä perusteina toiminnan määrä, laatu, alueellinen merkitys sekä toiminnan omarahoitusosuus. Nuorten toiminnaksi lasketaan pääsääntöisesti toiminta nuorten sarjoissa kunkin lajin sarjaluokituksen mukaan. Toimintaan osallistuvien sukupuoli kysyttiin avustushakemuksessa ensimmäistä kertaa keväällä 2019, eli jatkossa taustatieto sukupuolivaikutusten arviointiin saadaan kerättyä aina avustusten hakemisen yhteydessä.

Osassa urheilulajeista harrastajien enemmistö on perinteisesti tyttöjä, osassa poikia. Osassa lajeista harrastajamäärät jakautuvat puolestaan sukupuolten välillä melko tasan. Avustuskäytäntöjen sukupuolivaikutusten arvioinnin näkökulmasta keskeistä on selvittää, edistetäänkö kaupungin avustuskäytännöillä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista urheiluseuratoiminnassa.  

Liikunta-avustusten sukupuolivaikutusten arviointi tehdään kerättyyn aineistoon perustuen vuoden 2019 avustuspäätöksistä. Sukupuolivaikutusten arvioinnin tuloksia huomioidaan jatkossa kaupungin avustuskäytäntöjen kehittämisessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa edellä olevan lausunnon valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.