Sivistyslautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

PRIDno-2019-2147

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Opetusyksikön päällikön päätöksellä 2.5.2019 on myönnetty virkavapaata Ahlaisten koulun luokanopettajalle/rehtorille ajanjaksolle 1.8.2019-6.1.2020. Perusopetuslain (21.8.1998/628) 37§ mukaan jokaisella koululla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Ahlaisten koulun luokanopettajan/rehtorin kanssa on järjestelty opettajien töitä sekä rehtorin tehtävien hoitamista virkavapausajanjakson aikana. Tarkoituksenmukaisimmaksi järjestelyksi on todettu malli, jossa opetustyön hoitaa sijaisopettaja ja rehtorin tehtävät määrätään koulun vakituiselle luokanopettajalle. Luokanopettajan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan 1.8.2019-6.1.2020 siten, että hän hoitaa oman virkansa ohella myös Ahlaisten koulun rehtorin tehtävät. Luokanopettaja on antanut suostumuksensa järjestelyyn ja hänen perehdyttämisensä tehtävään on suunniteltu. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää muuttaa Ahlaisten koulun luokanopettaja [peitetty] virantoimitusvelvollisuutta 1.8.2019-6.1.2020 niin, että hän hoitaa oman virkansa ohella myös Ahlaisten koulun rehtorin tehtävät.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Ahlaisten koulu/ [peitetty] ja [peitetty], Sivistystoimiala/[peitetty]

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.