Sivistyslautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 239 Keskustan uimahallin aukioloajat 1.1.2020 alkaen

PRIDno-2019-4972

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvien osuuden kasvaminen on ollut jo pidemmän aikaa valtakunnallinen huolenaihe. Nykyinen elämäntapa yhdistettynä arkea helpottaviin ratkaisuihin sekä passiivisuuteen houkuttelevaan viihdetarjontaan on muuttanut kaikenikäisten suomalaisten arkea. Tästä syystä yhteiskunnan tehtävä onkin pyrkiä tekemään sellaisia toimia, jotka tuovat liikkumisen mahdollisuuksia kaikkien saataville mahdollisimman matalalla osallistumiskynnyksellä.

Porin kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön yhtenä keskeisimmistä tavoitteista on porilaisten liikuttaminen. Liikkeen lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat tärkeä osa kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä. Liikkeen lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden kohderyhmänä ovat erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvat, ikäryhmästä riippumatta. Lasten ja nuorten vähentyneestä liikkumisesta paljon, mutta yhtä tärkeätä on pystyä tarjoamaan liikuntaneuvontaa ja virikkeitä liikkumiseen sekä aikuisille että ikäihmisille. Matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen erityisryhmille on yhdenvertaisuuden näkökulmasta erityisen tärkeää, sillä heillä on usein korkeampi kynnys osallistua liikuntapalveluihin.

Useasta erilaisesta kohderyhmästä johtuen liikunta- ja nuorisoyksikön liikuntapalveluiden tarjonnan tulee olla riittävän monipuolinen, jotta jokaiselle kohderyhmälle löytyy innostavaa, liikkumiseen kannustavaa toimintaa. Kaupungin nykyisestä taloustilanteesta johtuen liikuntapalveluiden tarjonnan laajentaminen pitäisi pystyä toteuttamaan olemassa olevaa resurssia hyödyntäen.

Liikunta- ja nuorisoyksikön osana toimivan liikuntapalveluyksikön henkilöstön pääluku ilman uimavalvoja-liikunnanohjaajia on viisi, mikä asettaa omat rajoituksensa kaupunkilaisten laajamittaiselle liikuttamiselle. Keskustan uimahallin uimavalvonnassa työskentelee yhdeksän henkilöä. He työskentelevät (yhtä henkilöä lukuun ottamatta) nimikkeellä uimavalvoja-liikunnanohjaaja ja heidän tehtäviinsä kuuluu jo nykyisellään liikunnan ohjaaminen. Tällä hetkellä ohjaaminen tapahtuu käytännössä kokonaisuudessaan vesiliikunnan parissa.

Liikuttamiseen kohdentuvan työpanoksen lisäämiseen on olemassa kustannusneutraali keino, sillä uimavalvoja-liikunnanohjaajien osaamista voidaan hyödyntää liikunnan ohjaamiseen nykyistä laajemmin. Olemassa olevan ohjaajaresurssin hyödyntäminen liikkeen lisäämiseen edellyttää muutosta keskustan uimahallin aukioloaikoihin asiakasmäärältään hiljaisimpien tuntien osalta. Isoin muutos koskee lauantaiaamua klo 6-10 välisenä aikana. Kävijätilastojen perusteella lauantaiaamun uimarimäärät (n. 150) jäävät selvästi arkiaamujen vastaavista luvuista (n. 300). Aukioloaikojen muutoksella pystytään vastaamaan myös urheiluseurojen kasvaneeseen allastilatarpeeseen, sillä urheiluseurojen kanssa sovitaan jatkossa uimavalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä harjoitusvuorojen ja kilpailuiden aikana. Lauantaiaamupäivän suositut vauvauinnit pystytään järjestämänään jatkossakin, sillä vauvauintien järjestäjien kanssa sovitaan jatkossa, urheiluseurojen tapaan, uimavalvonnan asianmukaisesta järjestämisestä oman toimintansa aikana. Sunnuntain osalta aukioloaikaa jatketaan yhdellä tunnilla. Muutoksella yhdenmukaistetaan viikonlopun aukioloajaksi klo 10-18.

Muutoksella voidaan katsoa olevan positiivista vaikutusta uimavalvojien tehtävänkuvaan, sillä eri kohderyhmille suunnatun liikunnan ohjaaminen tuo vaihtelua uimavalvontatyöhön. Säännöllisellä ohjaamisella on vaikutusta myös ohjaustaidon ylläpitämiseen sekä ammattitaidon kehittymiseen. Uimavalvoja-liikunnanohjaajat otetaan mukaan vapautuvan resurssin myötä toteutettavan liikuttamisen suunnitteluun.

Pelkän lauantaiaukiolon muutoksen myötä vapautuu 12 työtuntia viikossa porilaisten liikkeen lisäämiseen tähtäävään toimintaan. Keskustan uimahallin kohdalla tämä tarkoittaa neljänkymmenenyhden aukioloviikon aikana noin 500 ohjaustuntia. Henkilötyövuosissa laskettuna tämä tarkoittaa noin 0,25-0,3 HTV:n lisäystä liikuntapalveluiden liikunnanohjausresurssiin.  Työntekijöiden työvuorosuunnittelun muunlaisella uudistamisella saadaan em. lisäksi merkittävä resurssi vapautettua uimavalvonnasta liikunnanohjaukseen.

Suomalaisten kaupunkien uimahallien aukioloaikoja on selvitetty kaupunkien verkkosivuilta. Kerättyjen tietojen perusteella voidaan havaita, että aikainen lauantaiaukiolo on poikkeuksellista. Satunnaisesti poimituissa kaupungeissa uimahalli aukeaa lauantaiaamuisin klo 8.00 – 11.00 välisenä aikana.

Keskustan uimahallin henkilöstölle aukioloaikojen mahdollisesta muutoksesta ja uudenlaisesta työvuorosuunnittelusta pidettiin tilaisuus 24.9.2019. Muutokseen liittyvä yt-menettely on aloitettu 16.10.2019 ja yhteistoimintamenettelyä jatketaan sivistyslautakunnan päätöksen jälkeen työvuorojen ja työtehtävien osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että keskustan uimahallin aukioloajat 1.1.2020 alkaen ovat seuraavat:

ma, ti, ke, pe klo 6.00-20.30
to klo 10.00-22.00
la, su ja pyhäpäivät klo 10.00-18.00

Yleisön uintiaika päättyy puoli tuntia ennen sulkemisaikaa.

Uimahalli on suljettu seuraavina juhlapyhinä ja aattopäivinä:

1.1. uudenvuodenpäivä
1.5. vapunpäivä
6.12. itsenäisyyspäivä
24.12. jouluaatto
25.12. joulupäivä

Muut juhlapyhät sekä aattopäivät saattavat aiheuttaa muutoksia aukioloaikoihin. Näistä päätetään erikseen vuosittain.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi äänin 6 - 7 Mikael Ropon tekemän muutosehdotuksen.

Kokouskäsittely

Puheejohtaja totesi keskustelun kuluessa tehdyn seuraavat esitykset:

Mikael Ropo teki esityksen, että aukioloajat pidetään nykyisellään. Aila Korkeaoja kannatti Mikael Ropon esitystä.

Martti Lundèn teki esityksen, että 1.1.2020 alkaen lisätään seniorikorttilaisille arkipäivien lisäksi lauantait keskustan ja Meri-Porin uimahalleihin. Päätös voidaan aloittaa vuoden mittaisena kokeiluina, jonka jälkeen tehdään tarvittavat päätökset kävijämääristä ym. Lisäksi esitän selvitettäväksi vapautuvan lauantaiaamuajan hyödyntämisen tai käyttämisen mahdollisuuden urheiluseurojen (yhdistysten) taholta/toimesta. Jaakko Jäntti kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että Martti Lundènin tekemä esitys menee käsiteltävän asian ulkopuolelle eikä esitystä oteta äänestykseen (hallintosääntö 146 §).

Äänestystulokset

  • Jaa 6 kpl 46%

    Jaakko Jäntti, Martti Lundén, Marja Ruohonen, Pirjo Mäki, Sinikka Alenius, Antti Vuolanne

  • Ei 7 kpl 54%

    Johanna Hellman, Laura Pullinen, Aila Korkeaoja, Mikael Ropo, Ismo Läntinen, Juha Joutsenlahti, Vuokko Virkki

Tiedoksi

Keskustan uimahalli

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi