Sivistyslautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Oikaisuvaatimus sivutoimi-ilmoitukseen

PRIDno-2019-4406

Valmistelija

  • Kaisa Harjunpää, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, kaisa.harjunpaa@pori.fi

Perustelut

Kunnan viranhaltijan sivutoimesta ja kilpailevasta toiminnasta säädetään laissa kunnallisesta viranhaltijasta 4 luvun 18 §:ssä.

"Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista.

Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen peruuttamista.

Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa.

Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita 3 momentissa säädetty huomioon ottaen ei voida pitää hyväksyttävinä.

Muusta kuin 2 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 3 momentissa säädetyillä perusteilla."

[peitetty]on tehnyt sivutoimi-ilmoituksen perustamansa yrityksen toiminnan johdosta. Sivutoimi-ilmoitus on hyväksytty rajoitettuna siten, että siinä huomioidaan rehtorin päätöksentekovaltuudet ja ettei rehtori yritystoiminnan johdosta tule esteelliseksi virassaan. [peitetty] on tehnyt oikaisuvaatimuksen sivutoimi-ilmoitukseen tehdyn rajauksen johdosta sillä perusteella, ettei se kohtele Kaarisillan koulun oppilaita ja huoltajia tasa-arvoisesta muihin verrattuna, koska he eivät voi tulla yrityksen asiakkaiksi ja lisäksi sillä perusteella, että rajaus asettaa hänet kaupungin palveluksessa eriarvoiseen asemaan muun henkilöstön kanssa. Erityisesti oikaisuvaatimuksessa on mainittu seuraavat ammattiryhmät; lääkäri, psykologi, koulukuraattori, opettaja/erityisopettaja.

Rehtorilla on päätösvaltaa oppilaisiin mm. seuraavissa asioissa: Kurinpito, poissaolojen myöntäminen, oppilaaksi otto, opetuksen evääminen loppupäivän ajaksi, kirjallinen varoitus, poikkeuksellinen opetuksen järjestäminen, kuljetuspäätökset ja oppilasarvioinnin uusiminen. Lisäksi rehtori on mukana oppilashuollon prosesseissa. Rehtorin tulee päätösvaltaa käyttäessään säilyttää puoleettomuutensa joka tilanteessa. Asiakassuhde oppilaasen tai vanhempiin/huoltajiin on omiaan horjuttamaan päätöksenteon objektiivisuutta ja puolueettomuutta, joka on yksi esteellisyysperuste. Näissä tilanteissa rehtorin tulisi jäävät itsensä. Kaarisillan koulussa ei ole apulaisrehtoria, joka tulisi rehtorin sijaan estellisyystilanteissa. Sen sijaan päätöksen siirtyvät tehtäväksi rehtorin esimiehelle, opetusyksikön päällikölle, eikä tätä voida pitää tarkoituksenmukaisena.

Yhdenvertaisuus muihin henkilöstöryhmiin tulee arvioida tehtävässä käytettvään päätösvallan ja tehtävän sisällön perusteelle. Rehtorilla on hallinnollista päätösvaltaa toisin kuin muilla mainituilla ammattiryhmillä, minkä johdosta tehtäviä ei voida rinnastaa toisiinsa. Sivutoimi-ilmoituksissa, joita sivistystoimen hallinnossa on käsitelty, ei ole tullut esiin, että kuraattoreilla, psykologeilla, opettajilla tai muilla ammattiryhmillä olisi sivutoimia, joiden johdosta heidän puolueettomuutensa työtehtävissä vaarantuisi. Lisäksi on huomattava, että esimerkiksi psykologeilla toimintaa ohjaa vahvat ammattieettiset ohjeet, joille on olemassa valvontaelin.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittu oppilaiden tasavertainen pääsy yrityksen asiakkaiksi. Yksityiset yritykset toimivat markkinoilla niillä ehdoilla, joita lainsäädäntö asettaa. Tässä kohtaa toimintaan on asetettu rajoitus, jotta koulun rehtori ei tule esteelliseksi omassa virkatehtävässään. Rajoitusta sivutoimi-ilmoitukseen  harkittaessa pyrittiin rajoitus asettamaan pienimmäksi mahdolliseksi, jotta perustuslaissa säädettyä elinkeinonvapautta rajoitenaan vain siinä määrin kuin on tarpeen ja hyväksyttyä ko. tilanteessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen. Sivutoimi-ilmoituksen rajaamiseen  on ollut kunnallisesta viranhaltijassa annetun lain mukainen peruste. Rajaus sivutoimi-ilmoitukseen on tehty, ottaen huomioon virkatehtävien hoitaminen ja huomioiden, mitä elinkeinonvapaudesta säädetty.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet