Sivistyslautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 231 Opetustilojen vuokraaminen Familar Oy:ltä

PRIDno-2019-4921

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Familar Oy on avannut Porissa Pikku Eemeli -nimisen, 2-osastoisen sijaishuollon vaativan laitoshoidon yksikön osoitteessa Säikäntie 24. Sivistystoimiala on neuvotellut Pikku Eemelissä asuvien peruskouluikäisten opetuksen järjestämisestä Familar Oy:n kanssa. Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Opetustarve on alkanut 4.1.2018.

Sovitun mukaisesti Porin kaupunki järjestää opetuksen Pikku Eemeliin sijoitetuille lapsille. Opetus voidaan järjestää joko Pikku Eemelin yhteydessä olevissa koulutiloissa tai Porin kaupungin koulujen ryhmissä. Käytännössä opetus on ollut kaikkein tarkoituksenmukaisinta hoitaa Pikku Eemelin tiloissa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Hallinnollisesti Pikku Eemelin opetusryhmä toimii Herttuan koulun alaisuudessa. Sopimuksen mukaisesti Familar Oy antaa vastikkeetta Porin kaupungille käyttöön opetustilat ja vastaa kiinteistön huollosta ja kunnossapidosta.

Elokuussa 2018 tehdyn terveydensuojelulain mukaisessa käyttöönottotarkastuksessa todettiin, että Pikku Eemelin yhteydessä olevat tilat eivät sovellu opetuskäyttöön. Tarkastupöytäkirjan mukaisia toimenpiteitä ei toteutettu riittävän nopeasti, joten opetusyksikön päällikön päätöksellä Pikku Eemelin kaksi opetusryhmää siirrettiin  Herttuan koulun Tiilimäen yksikön tiloihin 12.11.2018 alkaen.  Porin kaupungin ympäristöterveysjaosto antoi Pikku Eemelin käytössä olevalle kiinteistölle korjausmääräyksen 13.12.2018.

Porin kaupungin Terveydensuojelutoimialan tarkastuskertomuksen 19.6.2019 perusteella opetustiloihin on tehty sellaisia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat niiden käyttämisen opetuskäyttöön. Lukuvuoden 2019-2020 alusta alkaen opetus onkin järjestetty pääasiallisesti Pikku Eemelin tiloissa. Familar Oy on esittänyt sivistystoimialalle, että perusteellisesti remontoiduista koulutiloista alettaisiin maksaa vuokraa. 

Herttuan koulun rehtorin selvityksen mukaan Pikku Eemelissä asuvien peruskouluikäisten opetus on kaikkein tarkoituksenmukaisinta ja oppilaiden edun mukaista järjestää pääsääntöisesti Pikku Eemelin tiloissa. Lapset ja nuoret ovat erityisen haasteellisia ja traumatisoituneita. Heidät on sijoitettu kyseiseen yksikköön vaativuuden vuoksi ja osana sijoitusperusteina on juuri koulun sijaitseminen lastensuojelulaitoksen yhteydessä. Sijoitetuilla nuorilla on voimakasta taipumusta pyrkiä karkaamaan koulusta/laitoksesta, sekä myöskin väkivaltaisuutta sekä aikuisia, että toisiaan kohtaan. Voimakkaissa väkivaltatilanteissa joudutaan toisinaan keskeyttämään koulupäivä. Myös kokemukset opetuksen järjestämisestä Herttuan koulun Tiilimäen yksikössä puoltavat toimintaa Pikku Eemelin tiloissa. 

Kouluyksikössä työskentelee nyt kaksi opettajaa ja kaksi ohjaajaa.  Yhteistyö laitoksen henkilökunnan kanssa on kiinteää. Heidän kanssaan on pyritty luomaan selkeät yhteiset toimintatavat, jotka tulevat opetuksen asianmukaista järjestämistä. Suoritettujen korjausten jälkeen Pikku Eemelin yhteydessä olevat koulutilat ovat rehtorin mukaan riittävän kokoiset ja toimivat turvallisen opetuksen järjestämiseksi. Tilat siis tarvitaan, ja sivistystoimiala esittää, että tekninen toimiala tekee niistä vuokrasopimuksen Familar Oy:n kanssa.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009)  41 §:n 3 momentin mukaan kunta, joka on lastensuojelulain 16 b §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla sijoitetun esi- tai perusopetusta saavan oppilaan kotikunta opetuksen aikana, on velvollinen maksamaan opetusta järjestävälle kunnalle tai muulle opetuksen järjestäjälle oppilaan esi- tai perusopetuksesta aiheutuneita kustannuksia (kuluja) vastaavan korvauksen. Korvauksen maksuvelvollisuus perustuu lakiin, eikä erillisiä kuntien välisiä sopimuksia tältä osin tarvita. Opetuksen järjestäjällä on oikeus laskuttaa oppilaasta aiheutuvat kulut oppilaan kotikunnalta aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kulujen tulee olla välittömiä, välttämättömiä ja perusteltuja opetuksen ja siihen liittyvän tuen järjestämiseksi nimenomaisesti sijoitetun oppilaan kannalta. Pikku Eemelin peruskouluikäisten kotikunta on pääsääntöisesti jokin muu kuin Pori, ja opetustiloista aiheutuvat kulut ovat sellaisia, jotka voidaan edellä mainitun lain perusteella laskuttaa kotikunnilta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta esittää kannanottonaan tekniselle toimialalle, että se tekee sopimuksen Pikku Eemelin koulutilojen vuokraamisesta opetuskäyttöön.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Tekninen toimiala/toimialajohtaja Marko Kilpeläinen, Familar Oy/toimitusjohtaja Harri Pomell

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.