Sivistyslautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 235 Perusopetuksen erikoisluokkien ja painotetun opetuksen oppilaaksiotto lukuvuonna 2020-2021

PRIDno-2019-4167

Valmistelija

  • Kirsi Nuorsaari, kirsi.nuorsaari@pori.fi

Perustelut

Perusopetuslain 28 §:n mukaan perusopetukseen haettaessa voidaan käyttää valintakokeita, jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta. Valintakokeessa voidaan selvittää oppilaan taipumuksia niissä oppiaineissa, joissa opetusta painotetaan. Lain mukaan valintaperusteista tulee ilmoittaa etukäteen oppilaalle ja hänen huoltajalleen. Oppilasvalinnan kriteerit ja sisäänottomäärät päätetään sivistyslautakunnassa avoimuuden ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Jokainen koulu tiedottaa hakuprosessista ja oppilasvalinnan kriteereistä omilla kotisivuillaan. 

Porissa painotettua opetusta järjestetään perusopetuksen erikoisluokilla. Oppilaat otetaan erikoisluokille hakemusten ja soveltuvuutta mittaavien testien perusteella. Alakoulussa painotettua opetusta annetaan liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteissa. Yläkoulussa on edellä mainittujen lisäksi yrittäjyys- ja LUMA-luokka (luonnontieteet ja matematiikka). Lisäksi sekä ala- että yläkoulussa toimivat kaksikielisen opetuksen/ englanninkielisen opetuksen luokat.

Erikoisluokalla opetuksen painotus näkyy siten, että kyseisen oppiaineen tai oppiaineryhmän tuntimäärä on korkeampi kuin muussa perusopetuksessa. Painotus näkyy myös muussa luokan ja koulun toiminnassa. Opiskelu erikoisluokilla on osa perusopetusta. Opinnot toteutetaan kunkin painotettua opetusta tarjoavan koulun opetussuunnitelman mukaisesti. Koulujen kotisivuilla kuvataan luokkien sisäänottokriteerit.

Painotettu opetus on oppilaalle maksutonta. Opetukseen osallistuville ei järjestetä kaupungin toimesta ilmaista koulukuljetusta, ellei kyseessä ole oppilaan lähikoulu ja hänellä on muutenkin kuljetusetuus. 

Cygnaeuksen koulun musiikkiluokkien ja Palmgren-konservatorion yhteistyön myötä 3.-luokkalaisten on mahdollisuus hakea oppilaaksi musiikkiluokalle ja samalla instrumenttioppilaaksi konservatorioon (Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, lukukausimaksu 210 euroa). Edelleen oppilaaksi voi hakea myös pelkästään Cygnaeuksen musiikkiluokalle.

Sisäänottomääristä on keskusteltu rehtoreiden kanssa, eikä heillä ole esitykseen huomautettavaa. Cygnaeuksen koulun kaksi-/englanninkielisten luokkien sisäänotto on yksi opetusryhmä. Ryhmäkoko määriteltiin opetuksen luonne ja oppilaiden erilaiset kielitaustat huomioiden 19 oppilaaksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää lukuvuoden 2020–2021 perusopetuksen erikoisluokkien ja painotetun opetuksen oppilaaksioton seuraavasti: 

Perusopetuksen painotusluokkien sisäänottomäärät ja kriteerit 2020–2021:

 

Painotettava oppiaine ja koulu

Sisäänotto enintään

Sisäänottokriteerit

1. luokalta

 

Kaksikielinen opetus/englanti, Cygnaeuksen koulu

19

Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Opetukseen voidaan hyväksyä ainoastaan soveltuvuuskokeen vahvistetun minimipistemäärän 8 (kahdeksan) pistettä ylittäneitä oppilaita. Mikäli useampi hakija päätyy samoihin pisteisiin, suoritetaan valinta arpomalla. Niistä oppilaista, jotka eivät tule hyväksytyiksi, mutta jotka ovat saavuttaneet soveltuvuuskokeessa vahvistetun minimipisterajan, muodostetaan paremmuusjärjestyksessä varasijalista. Soveltuvuuskokeen pisteytys tapahtuu seuraavasti:

1) Kielitestiosion pisteytys: 0 – 10.

2) Oppimisvalmiutta mittaavan osion pisteytys:

* kielelliset taidot 1–5 pistettä 

* oppimisvalmiudet 1–5 pistettä

Lisäksi lapsi voidaan ottaa 1. luokalle ilman soveltuvuuskoetta, jos 

* lapsi on opiskellut englanniksi ulkomailla vähintään 12 kuukautta.

* englanninkielisen opetuksen katsotaan olevan lapsen edun mukaista aloitettaessa opintoja Suomessa.

3. luokalta

 

Kuvataide, Cygnaeuksen koulu

25

Oppilaat valitaan soveltuvuustestien perusteella. Mikäli useampi hakija päätyy samoihin pisteisiin, suoritetaan valinta arpomalla.

Testit ovat sisällöltään seuraavat:

1.       Vahaliitutehtävä: kuvailmaisu, luovuus ja värien käyttö (1-5p.)

2.       Leikkelytehtävä: luovuus, tilan käyttö ja kokonaisvaikutelma (1-5p.)

3.       Muovailutehtävä: kolmiulotteinen teos ja kokonaisuus (1-5p.)

4.       Mallista piirtäminen: ihmisen hahmottaminen, perspektiivi ja

mittasuhteet (1-5p.)

5.       Työskentelyprosessi (1-5p.)

Musiikki, Cygnaeuksen koulu

25

Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Mikäli useampi hakija päätyy samoihin pisteisiin, suoritetaan valinta arpomalla.

Soveltuvuuskokeessa on seuraavat osiot, jotka pisteytetään erikseen:

1)       Musikaalisuus lauluesityksen perusteella (10p.)

2)       Musikaalisuustesti (40p.)

3)       Motoriikkatesti ja soveltuvuushaastattelu (20p.)

4)       Vapaaehtoinen soittonäyte (10p.)

Jos oppilas ei soita, lauluesityksen pisteet kerrotaan kahdella.

Samalla arvioinnilla voi hakea oppilaaksi joko pelkästään musiikkiluokalle tai oppilaaksi sekä musiikkiluokalle että Palmgren-konservatorioon.

4. luokalta

 

Liikunta, Käppärän koulu

26

Luokalle pääsemiseksi järjestetään soveltuvuustesti, jossa testataan perusliikuntataitoja, ohjeen mukaan toimimista, ryhmässä toimimista sekä omatoimisuutta ja itseohjautuvuutta. Testitilanteen suoritukset pisteytetään.

 Testi muodostuu neljästä kokonaisuudesta: voimistelu/ketteryys, palloilu, koordinaatio ja peli. Jokainen osio pisteytetään vuosittain vahvistettavalla tavalla. Lisäksi arvioidaan oppilaan sosiaalista toimintakykyä testitilanteessa vuosittain vahvistettavalla tavalla. Oppilaat valitaan pisteiden mukaisessa järjestyksessä luokalle. Tasapisteissä oppilaspaikan ratkaisee arpa.

7. luokalta

 

Kuvataide, Länsi-Pori

24

Pääsykoe, jossa kartoitetaan kuvataiteen osaamista. Pistemäärän perusteella sisäänotto, kuitenkin vähintään hyvän osaamisen taidot.

Liikunta, Länsi-Pori

24

Länsi-Porin koulun liikuntaluokalle valitaan oppilaat soveltuvuuskokeen pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Soveltuvuuskoe on yhteinen Kuninkaanhaan koulun kanssa. Noudatamme Olympiakomitean urheiluyläkouluille laatimaa soveltuvuuskoetta, joka koostuu kuudesta pisteytettävästä osa-alueesta.

 1.       Liikkumistaidot, Nopeus/ketteryys 8p

2.       Kestävyys 8p

3.       Voimakestävyys 8p

4.       Tasapainotaidot 8p

5.       Liikkuvuus 8p

6.       Välineenkäsittelytaidot 8p

LUMA, Länsi-Pori

24

Pääsykoe, jossa arvioidaan matemaattista osaamista. Pistemäärän perusteella sisäänotto, kuitenkin vähintään hyvän osaamisen taidot.

Yrittäjyys, Lyseo

24

Sisäänoton kriteereinä ovat motivoituneisuus ja soveltuvuus yrittäjyyskasvatuksen opiskeluun. 

Hakijat arvioidaan pisteyttämällä seuraavat valinnan osiot:

Kotona tehtävä kirjallinen hakemus (0-1p.)
  • Kahden opettajan pitämä haastattelu (0-20p.): Haastattelussa arvioidaan haastavassa tilanteessa toimimista, asennetta, käytöstä, motivaatiota, sekä yhteistyö-ja kommunikaatiotaitoja

  • Koululla pidettävä valintakoetehtävä (0-5 p.): Tehtävällä arvioidaan toimintavalmiuksia, innovatiivisuutta ja päätöksentekokykyä.

  • Sisäänotettavat oppilaat valitaan em. yhteispisteiden paremmuusjärjestyksessä. Mikäli useampi hakija päätyy samoihin pisteisiin, suoritetaan valinta arpomalla.

Liikunta, Kuninkaanhaka

25+25

Kuninkaanhaan koulun urheiluluokille valitaan oppilaat soveltuvuuskokeen pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Soveltuvuuskoe on yhteinen Länsi-Porin koulun kanssa. Noudatamme Olympiakomitean urheiluyläkouluille laatimaa soveltuvuuskoetta, joka koostuu kuudesta pisteytettävästä osa-alueesta.

1.       Liikkumistaidot, Nopeus/ketteryys 8p

2.       Kestävyys 8p

3.       Voimakestävyys 8p

4.       Tasapainotaidot 8p

5.       Liikkuvuus 8p

6.       Välineenkäsittelytaidot 8p 

7. luokalla

jatkuva

opetus

Kaksikielinen opetus/englanti, PSYL

25*

Cygnaeuksen englanninkielisten luokkien oppilaat pääsevät luokalle suoraan ilman pääsykoetta. Loput vapaat paikat täytetään pääsykoemenestyksen perusteella.

Pääsykoeosiot: Suomenkielenkoe, matematiikankoe, englanninkoe, englanninkielisen opetuksen ymmärtämisen koe (kokeessa opetetaan matematiikan tai reaaliaineiden aihekokonaisuus ja vastataan opittuun asiaan liittyviin kysymyksiin englanniksi/suomeksi)

Pisteiden määräytyminen: Maksimipisteet 36 p

1. Englanti: kielioppikoe 6 p

2. Englanti: suullinen koe/haastattelu 6 p

3. Englanti: luetun ymmärtämisen koe 6 p.

4. Englanti: kuullun ymmärtämisen koe 6 p

5. Matematiikan koe 6 p (eri kokeet eri vuosiluokille)

6. Suomen kielen koe 6 p

 Luokalle pääsy edellyttää pääsykokeista vähintään 18 pistettä. 

Tasapisteissä paremmuusjärjestyksen ratkaisee kokeiden pistemäärät edellä olevassa järjestyksessä.

Kuvataide, PSYL

25*

Cygnaeuksen kuvataideluokkien oppilaat pääsevät luokalle suoraan ilman pääsykoetta.

Loput vapaat paikat täytetään valintamenettelyn perusteella.

Valinnassa perusteena ovat aiempi kuvataiteen arvosana ja pääsykoe

Pääsykokeessa arvioidaan oppilaan taiteellisia- ja motorisia taitoja, mielikuvitusta ja luovaa ajattelua, motivaatiota sekä valmiutta suoriutua annetusta tehtävästä määrätyssä ajassa. Pääsykoe on yhden oppitunnin mittainen. Pääsykokeen maksimipisteet ovat kuusi (6) pistettä.

Tasapisteissä paremmuusjärjestyksen ratkaisee pääsykokeen pistemäärä.

Musiikki, PSYL

25*

Cygnaeuksen musiikkiluokkien oppilaat pääsevät luokalle suoraan ilman pääsykoetta.

Loput vapaat paikat täytetään valintamenettelyn perusteella.

Valinnassa perusteena ovat aiempi musiikin arvosana ja pääsykoe.

Pääsykokeeseen sisältyy musikaalisuutta vaativia tehtäviä, vapaavalintainen musiikkinumero (soittaen/laulaen) sekä haastattelu. Kokeessa musikaalisuudesta voi saada kaksi (2) pistettä ja haastattelusta kaksi (2) pistettä.

Tasapisteissä paremmuusjärjestyksen ratkaisee pääsykokeen pistemäärä.

* Porin suomalaisessa yhteislyseossa jatkuvat Cygnaeuksen koulussa alkaneet erikoisluokat kaksikielinen opetus/englanti, kuvataide ja musiikki.  Oppilaat voivat siirtyä Cygnaeuksen painotusluokilta Porin suomalaisen yhteislyseon kouluun ilman erillistä hakemusta ja testiä. Näille luokille voidaan ottaa täydennyshaussa oppilaita suoraan 7. luokalle lukuvuonna 2020–2021, mikäli ryhmissä on tilaa. Taulukossa esitetty sisäänottomaksimi rajaa tätä täydennyshakumahdollisuutta. Cygnaeuksen oppilaat otetaan näille luokille, vaikka sieltä Porin suomalaisen yhteislyseon kouluun siirtyvä ryhmä olisi taulukossa esitettyä suurempi. 

Painavista syistä erikoisluokkien maksimioppilasmääristä voidaan poiketa erillisellä opetusyksikön päällikön päätöksellä

Mikäli valintakokeen hyväksytysti suorittaneita oppilaita ei ole riittävästi erillisen erikoisluokan perustamiseksi, voidaan erikoisluokka jättää perustamatta. Tällöin painotettu opetus voidaan toteuttaa ns. tavallisen luokan sisällä. 

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Cygnaeuksen koulu, Käppärän koulu, Porin Lyseon koulu, Länsi-Porin koulu, Kuninkaanhaan koulu, Porin suomalaisen yhteislyseon koulu

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi