Sivistyslautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 240 Sivistyslautakunnan lausunto Porin kaupungin teknisten toimintojen ulkoisen auditoinnin raporttiin

PRIDno-2019-157

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.9.2019 § 509

  • Merkitä teknisten toimintojen ulkoisen auditoinnin loppuraportin tietoonsa saatetuksi ja
  • Pyytää siitä kaupunkitason yhteistyötoimikunnan, teknisen lautakunnan, ympäristö ja lupalautakunnan, sivistyslautakunnan, perusturvalautakunnan, Porin palveluliikelaitoksen johtokunnan sekä konsernihallinnon HR-yksikön ja talousyksikön lausunnot 31.10.2019 mennessä.

 

Sivistyslautakunnan lausunto teknisen toimialan auditoinnin kehittämisen toimenpide-ehdotuksista 

Yleistä 

Raportissa esiteltyjen toimenpideohjelmien ja muutosten välttämättömyys ja tausta on avattu hyvin. Porin kaupungin väestökehitys, muutokset toimialojen toimintaympäristöissä, nuorten sukupolvien odotukset työnteolta, digitaalisuus, ajasta ja paikasta riippumaton toimintaympäristö ja sitä kautta tarve kehittää palveluja 24/7 –periaatteella ja monet yhteiskunnalliset arvomuutokset. Näillä kaikilla on huomattava vaikutus työelämän ja kaupungin tarjoamien palvelujen muutostarpeisiin. 

Yhteistyön merkitys sivistystoimialan ja teknisen toimialan välillä on kasvanut entisestään toimintaympäristöjen muutoksen ja palveluodotusten myötä. Palveluverkkotyön onnistumisen yhtenä tärkeänä tekijänä oli sivistystoimialan ja teknisen toimialan tilayksikön hyvä ja nopea vuorovaikutus. Työssä molemmilla oli käytettävissään laajat digitaalisesti muokattua johtamista ja päätöksen tekoa tukevaa tietoa sekä selkeä tahtotila saada aikaan laadukas lopputulos.  

Palveluverkkopäätösten toteuttaminen on käynnistynyt. Hankkeet ovat niin suuria, että perinteinen linjaorganisaatiota pitkin etenevä tiedonjako tai käskytys ei enää riitä, vaan työtä tehdään verkostomaisesti luottaen tekijöiden osaamiseen ja ammattiylpeyteen tehdä asiat hyvin. Verkostomainen työ edellyttää tekemiseltä myös uusia työtapoja hyödyntäen digitaalisia työkaluja.  

 

Liikuntapaikkojen hoito ja ylläpito 

Raportin toimenpide-ehdotuksissa esitetään viidentoista liikuntapaikanhoitaja, traktorinkuljettajan, koneasentajan ja etumiehen siirtymistä sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksiköstä teknisen toimialan alaisuuteen. Käytännössä tämä tarkoittaa liikuntapaikkayksikön osittaista siirtoa, sillä liikuntalaitosten (uimalaitokset, urheilutalo, jäähallit, tekojäärata ja Karhuhalli) sekä urheilukeskuksen kenttäalueiden hoidosta vastaava henkilökunta olisi edelleen jäämässä sivistystoimialan alaisuuteen. Liikuntapaikkojen hoito on ammatillista erityisosaamista vaativa, perustason kiinteistön- tai ulkoalueidenhoidosta eroava tehtäväkenttä. Tästä syystä olisi tärkeää huolehtia siitä, että muutoksen yhteydessä siirrettäisiin kaikki erityistä ammattiosaamista vaativat tehtävät kokonaisuutena teknisen toimialan alaisuuteen. Tämä tarkoittaisi koko liikuntapaikkayksikön siirtämistä tekniselle toimialalle. 
 
Hyvin hoidettu, toimiva liikuntapaikkaverkosto on liikkuvan kaupunkilaisen sekä kaupungin urheiluseurakentän näkökulmasta yksi keskeisimmistä liikkumisen aktiivisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Muutoksen taustaoletuksena tulee olla ajatus liikuntapaikkojen sujuvammasta ja laadullisesti paremmasta hoidosta. Tämän toteutuminen edellyttää koko liikuntapaikkayksikön siirtoa. Liikuntapaikkojen hoitamisen organisointi ei ole periaatteessa monimutkaista, mutta kun siihen lisätään liikuntapaikkojen ja -laitosten käyttäjien sekä muiden toimijoiden toiveet, kokonaisuus muuttuu monimutkaisemmaksi.  
 
Siirron yhteydessä tulee määrittää myös se, mikä taho määrittää liikuntapaikkaverkoston koon, kunnossapitotarpeen sekä liikuntapaikkojen hoitamisen tason. Muutoksen myötä on tarkoitus, että liikuntapalveluiden toteuttaminen sekä harjoitusvuorojen jakaminen säilyvät sivistystoimen alaisuudessa. Näiden toimintojen kannalta keskeinen kysymys on se, että miten liikuntapaikat ja niihin liittyvät resurssit priorisoidaan suhteessa teknisen toimialan muuhun toimintaan.   Tämäkin seikka tukee sitä, että liikuntapaikkayksikön tulisi säilyä siirron jälkeen omana toimintayksikkönään teknisen toimialan alaisuudessa. 
 
Edellä mainittuun priorisointiin liittyen yksi pohdittava kysymys on se, miten liikuntapaikkojen ja -laitosten hoitamisen määräraha kohdistetaan jatkossa. Henkilöstön palkkakulujen osalta tilanne on selkeä, sillä ne siirtyvät henkilöstön mukana suoraan tekniselle toimialalle. Muiden ylläpitokulujen osalta tilanne ei ole yhtä selkeä, sillä liikuntapaikkojen määrärahoja on, perustoimintojen ja -tason ylläpitämisen lisäksi, käytetty pienimuotisiin perusparannuksiin, liikuntapaikoilla ja laitoksissa käytettävien välineiden sekä työkalujen ja -koneiden uusimiseen. Siirron myötä huolena on, että liikuntapaikkojen ylläpitämiseen varatut määrärahat ovat jatkossa osa teknisen toimialan kokonaisuutta, millä voi olla liikuntapaikkojen tason ylläpitämisen kannalta vaikutusta. Liikuntapaikkojen tason riittävä ylläpitäminen edellyttää ymmärrystä liikunta-alan toimintaympäristöstä ja sen vaatimuksista, eikä ole näin rinnastettavissa suoraan katujen tai ulkoalueiden hoitamiseen. Edellisen voi tiivistää kysymykseen, että mikä on sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikön rooli jatkossa suhteessa liikuntapaikkoihin ja -laitoksiin? Onko kyseessä tilaaja-tuottaja-suhde, onko liikunta- ja nuorisoyksikkö liikuntapaikkaverkoston laajuuteen ja tasoon kantaa ottava asiantuntijaelin vai jotain muuta? 
 
Liikunta- ja nuorisoyksikön yksi keskeisiä tehtäviä on porilaisten liikuttaminen ja liikkumisedellytysten luominen kaupunkilaisille. Muutoksen myötä yksikön tehtävänkuvan painopiste siirtyy, edellä kuvattuja tavoitteita tukevasti seinien ylläpitämisestä toimintaan. Muutos on ehdottomasti oikeansuuntainen. Siirron yhteydessä tulee kuitenkin pohtia tarkkaan se, millä keinoin varmistetaan liikuttamisen ja liikkumisedellytysten tukitoimien oikeanlainen toteuttaminen. Riittävän laajan ja ammattitaidolla hoidetun liikuntapaikkaverkoston tulee jatkossakin olla perustana kaupunkilaisten hyvinvointia edistävälle liikkumiselle, alueen urheiluseurojen harraste-, harjoitus- ja kilpailutoiminnalle sekä kaupungissa järjestettäville, eri tasoisille urheilutapahtumille. 

 

Kiinteistönhoito ja toimenpide-ehdotukset                                                                              

Kiinteistönhoidon ja kiinteistöjen käytettävyyteen liittyvien palveluiden keskittäminen kaikkien tehtäväkenttien osalta yhteen kokonaisuuteen eri palvelualueittain on kannatettava. Ratkaisulla vältetään päällekkäisyyttä ja/tai rajapintoihin kohdistuvaa epäselvyyttä. Palvelualueittain perustettavat tiimit, jotka tuntevat alueen kiinteistöt, piha-alueet, urheilupaikat jne. ja käyttäjien tarpeet, mahdollistavat nopean ja asiantuntevan palvelun (korvattu apu palvelulla, apu on väärä termi tässä kohtaa) perusyksiköille ja laitoksille.  

Kuntatyö on muutoksessa, mikä edellyttää Porin kaupungilta ja kaupungin työntekijöiltä muutoskykyä, jolla vastataan muutoksen edellyttämiin haasteisiin.  

Toimenpide-ehdotuksessa ehdotetut harjoittelu/kokeilualustat, joilla pilotoidaan erilaisia vaihtoehtoja työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien työllistämiseksi ja työmarkkinakelpoisuuden edistämiseksi vaatii vielä selkeyttämistä ja konkretisointia.  Ajatus työllistämisestä on kannatettava, mutta käytännön toteuttamiseen vaaditaan vielä perusteellisempaa selvitystyötä. Samoin kuin esitys hotelli Otavan ja Pori Green Care ympäristötieto- ja taitokeskuksen rakentamisesta.  

 

Oikaisu sisältöön 

Lausunnon sivulla 40 on kerrottu seuraavaa: 

“Sivistystoimesta alueiden tuntijoita Liikuntapaikoilla työskentelee 15 liikuntapaikanhoitajaa, etumies, koneasentaja ja traktorinkäyttäjä. Kouluilla työskentelee yhdeksän kouluisäntää, esimies, neljä laitosmiestä, neljä vahtimestaria, iltavahtimestari, valvoja ja iltavalvoja. He siirtyvät tekniselle toimialalle.  

Sivistystoimesta siirtyy myös kolme koulupuuseppää, jotka tekevät kouluisännän tehtäviä ainakin osittain. Ulkoa vuokrattu puusepänverstas on ilmeisen vajaakäytössä nyt, puusepäntyöt keskitetään teknisen toimialan puusepänverstaaseen ja ulkoa vuokratusta puusepänverstaan tilasta luovutaan. Tämä tuo hieman tilasäästöä ja vahvistaa organisaatiota.” 

Sivistystoimialan palveluksessa ei ole koulupuuseppiä. Aiemmin kouluviraston palveluksessa olleet kolme koulupuuseppää työskentelevät kouluisäntinä. Koulupuusepäntehtävät on järjestetty työllisyyspalveluiden toimesta ja he tekevät työtä puusepänverstaan tiloissa.  

 

Lopuksi 

Sivistystoimiala pitää tärkeänä, että sivistystoimialan edustus on mukana ainakin niiden toimenpide-ehdotusten suunnittelutyössä, jotka koskevat kiinteistöhoidon ja kiinteistöjen käytettävyyteen liittyvien palveluiden keskittämistä sekä uudistamisyksikköä (Porin Tekninen Akatemia). 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä esitetyn lausunnon.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Esteellisyys

  • Martti Lundén

Kokouskäsittely

Martti Lundén totesi olevansa jäävi asiassa ja poistui (klo 17.56) käsittelyn ajaksi kokouksesta (palvelussuhdejäävi).

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.