Sivistyslautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen, Kaupungin järjestämän ilotulituksen sijaan valoshow

PRIDno-2019-3020

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja Vihreät valtuustoryhmä jättivät valtuustoaloitteen KV 10.12.2018 § 156 Kaupungin järjestämän ilotulituksen sijaan valoshow:

”llotulituksesta aiheutuu turvallisuusriskejä sekä turhia haitta-aineita ja roskaa. Lisäksi ne aiheuttavat lemmikeille huomattavia stressi- ja pelkotiloja. Esitämme Porin kaupungin uudenvuoden ilotulituksen sijaan toteutettavaksi laser- ja valoshowta. Porin kaupungin hallintosäännön 121 §:n suomin oikeuksin esitämme, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuutta korvata uuden vuoden ilotulitus valoesityksellä.”

Kaupunginhallitus on pyytänyt asiasta sivistystoimialan lausuntoa.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistystoimialan lausunto:

Porin kaupungin uuden vuoden ilotulitus järjestetään vuosittain sertifikoitujen ammattilaisten toimesta, jolloin heidän tehtäviinsä kuuluu itse esityksen lisäksi myös huolehtia ja siivota aiheuttamansa roskat. Ilotulitteiden myötä ilmaan pääsevä pienhiukkasten määrä on sekä kertaluontoinen että niin marginaalinen, ettei se sellaisenaan vaikuta ilmanlaatuun (Suomen ympäristökeskuksen mukaan vuonna 2015 pienhiukkaspäästöt olivat koko maassa noin 22 000 tonnia, joista ilotulitteiden osuus oli noin 78 tonnia eli noin 0,4%).

Lemmikkieläinten pelko- ja stressitilat ovat valitettavia mutta ilotulitteiden sallittuna ampumisaikana (31.12. klo 18.00 – 1.1. klo 02.00) kaupungin esityksestä aiheutuva meluhaitta sijoittuu välille 00.00 – 00.05, joten kaupungin ilotulituksen poistaminen ei merkittävästi vaikuttaisi lemmikkien kärsimiin stressitiloihin.

Lasershown järjestäminen on Porin kaupungin tapauksessa poissuljettu vaihtoehto, sillä vaikuttavan esityksen luomiseksi pitäisi Etelärantaan / Kirjurinluotoon tuoda huomattavasti enemmän ja raskaampaa kalustoa ilotulitukseen verrattuna. Lisäksi lasershow vaatisi hakemus- ja lupakäsittelyjä lentoliikenteen uudelleenorganisoimiseksi ko. ajanjaksolle. Nämä em. seikat kasvattaisivat uuden vuoden tilaisuuden kustannuksia huomattavasti

Potentiaalinen vaihtoehto ilotulituksille olisi jonkinlainen tuli- ja valoshown yhdistelmä, joka voisi sisältää esim. ilma-akrobatiaa Kokemäenjoen yllä. Tällainenkin esitys olisi toki ilotulitusta selkeästi alttiimpi sääolosuhteiden muutoksille ja pienimuotoisenakin tuotantona varovasti arvioiden kustannuksiltaan vähintään viisinkertainen ilotulitusesitykseen verrattuna.

Uuden vuoden tapahtuman sisällön uudistaminen on keskustelun arvoinen aihe ja sen suhteen tulisi kuulla kuntalaisten mielipiteitä. Mikäli Pori päätyisi korvaamaan ilotulituksen jollain muulla esityksellä olisi kyseessä enemmänkin ”imagollinen avaus”. Jos nimienkeruuvaiheessa oleva ”Rajat Räiskeelle” –kansalaisaloite hyväksytään eduskunnan toimesta on Porin kaupunginkin syytä miettiä ilotulituksen korvaamista. Kansalaisaloitteen läpimenon jälkeen kaupungin aiheuttama osuus meluun ja lemmikkien stressiin liittyvistä haitoista kohoaisi huomattavasti.

Toistaiseksi ilotulitusesitystä ei ole syytä korvata lausuntopyynnössä esitettyjen seikkojen perusteella.

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon kaupunginhallitukselle. 

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asiaan valmisteltavaksi lisäinformaation saamiseksi asialle.

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Mahdollista noin 5 minuutin kestoista uudenvuoden valo-/lasershown järjestämistä ja alustavia kustannustietoja tiedusteltiin kolmelta alan yritykseltä (Sun Effects Oy, Bright Group ja Kolmiopalvelu Oy). Toimijoista yksi (Kolmiopalvelu Oy) ei katsonut kykenevänsä tarjoamaan kaipaamaamme palvelua, muut kaksi toimijaa vastasivat tarjouspyyntöön.

Yhteistä molemmille vastanneille yrityksille oli, että he ehdottivat valo-/lasershown liittämistä osaksi jotain isompaa tapahtumaa tai taideteosta, esim. luonto- tai rakennuskohteiden pidempiaikaisempaa valaisua, uudenvuoden konserttitapahtumaa tms.
Tästä voinee päätellä, että vaikuttavuudessaan ja näyttävyydessään valo-/lasershow ei ilman muita erillisiä tekijöitä yllä perinteisemmän ilotulituksen tasolle.

Tarjousten sisällössä ja kustannuksissa oli huomattavia eroja.
Bright Groupin kevyin ja kustannustehokkain, ja samalla vaatimattomin, show tulisi maksamaan kaikkine kuluineen noin 10 000 - 12 000€ ja kustannukset kasvaisivat mukaan tuotavien elementtien myötä.

Sun Effects Oy:n tarjous oli huomattavasti monitahoisempi:
Valoshown hintahaarukaksi annettiin 26 000€ - 250 000€, laserit mukaan valoshowhun + 10 000€
Lasershown hintahaarukka olisi 30 000€ - 45 000€
Projisointishow taas välillä 55 000€ - 120 000€
(hinnat ovat alv. 0%)

Oleellisena osana kaikkeen edellä mainittuun liittyy musiikki, joko livenä esitetty tai tallenteilta soitettu. Musiikin kustannuksia ei hinta-arvioissa ole laskettu mukaan.
Lisäksi, ilotulitukseen verrattuna, valo-/lasershown rakentaminen ja purkaminen vaatisi huomattavasti enemmän aikaa ja se aiheuttaisi jonkin verran poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä ym.

Huokeimmillaankin ilotulituksen (hinta 2500€) korvaaminen valo-/lasershowlla tulisi maksamaan vähintään nelinkertaisesti ja todennäköisesti kustannukset nousisivat tapahtuman suunnittelun edetessä.
Järjestämiseen liittyvien käytännön seikkojen ja ilotulitukseen verrattuna moninkertaisten kustannusten vuoksi uuden vuoden tapahtuman vastuujärjestäjä eli sivistystoimialan kulttuuriyksikkö ei kannata uudenvuoden ilotulituksen korvaamista valo-/laseresityksellä.


Tiedoksi kuitenkin, että alkuperäisessä vastineessa mainittu ”Rajat Räiskeelle” –kansalaisaloite saavutti keräysaikanaan tarvittavat 50 000 allekirjoitusta ja se on etenemässä eduskunnan käsiteltäväksi kuluvan syksyn aikana. Mikäli kansalaisaloite hyväksytään sellaisenaan on Porin kaupunginkin syytä miettiä uuden vuoden ilotulituksen korvaamista joko joillain edellä mainituista tavoista tai aivan uudenlaisten keinojen avulla.

Tulevaisuudessa kannattaisi myös pohtia uuden vuoden tapahtuman ajankohdan aikaistamista alkuiltaan, jolloin voitaisiin tarkoituksenmukaisesti puhua koko perheen tapahtumasta. Tuollaisen tapahtuman voisi järjestää toimialojen välisenä yhteistyönä mahdollisesti myös ulkoisia kumppaneita hyödyntäen ja näin liittää valo-/lasershown luontevasti osaksi uudistettua uuden vuoden tapahtumaa. Tässä tapauksessa uudenlaisen tapahtuman aiempaa suuremmat järjestelykustannukset jakautuisivat useamman tahon kesken ja tämä uudenlainen ja monimuotoisempi tapahtuma itsessään olisi kohdennettu aiempaa laajemmalle yleisöpohjalle ja houkuttelisi paikalle varmasti enemmän osallistujia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Edellä mainittuihin kustannus- ja organisointitekijöihin vedoten tapahtuman vastuujärjestäjä, sivistystoimialan kulttuuriyksikkö, ei kannata ilotulituksen korvaamista valo-/laseresityksellä.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.