Sivistyslautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Sivistyslautakunnan lausunto valtuustoaloitteeseen, Oirekyselyt kouluihin ja päiväkoteihin

PRIDno-2019-2342

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Minna Haavisto jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Pori on halunnut profiloitua kaupungiksi, joka panostaa parempaan sisäilmaan. Hyvinvointiohjelman yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu " Turvataan hyvä sisäilma kaupungin käytössä olevissa rakennuksissa" ja Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelmassa linjataan "Tilojen kunnosta, terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan". Hyvälle, terveelliselle sisäilmalle ei ole olemassa muuta kunnollista mittaria, kuin ihmisten kokemukset. Jotta kaupunki voi kohdistaa toimenpiteensä paremman sisäilman puolesta mahdollisimman tehokkaasti oikeisiin kohteisiin, on sisäilmaolosuhteista eri rakennuksissa saatava vertailukelpoista tietoa.

Koulu- ja päiväkotikohtaisella oirekyselyllä voidaan löytää kohteet, joiden sisäilman laadun ja rakennuksen kunnon selvittämiseen sekä peruskorjaukseen tulee lähteä nopealla aikataululla. Nopealla reagoinnilla voidaan estää oireilun paheneminen ja säästää merkittävästi terveydenhuoltokustannuksissa. Yhdenkin lapsen sairastuminen pysyvästi aiheuttaa kaupungille pitkällä aikavälillä merkittävät erikoissairaanhoidon kustannukset. Turun yliopiston tarjoama oirekysely kustantaa keskimäärin 1200 €/koulu, mikä on todella pieni taloudellinen panostus rakennusten miljoonaluokan peruskorjauskustannusten rinnalla.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Porin kaupunki teettää kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa oirekyselyt sekä oppilaille ja päiväkotilapsille että opettajille ja varhaiskasvattajille.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Tomi Lähteenmäki poistui kokouksesta klo 20.11.

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Minna Haavisto on jättänyt 29.4.2019 kaupunginvaltuustossa seuraavan aloitteen:

"Pori on halunnut profiloitua kaupungiksi,​ joka panostaa parempaan sisäilmaan. Hyvinvointiohjelman yhdeksi tavoitteeksi on kirjattu " Turvataan hyvä sisäilma kaupungin käytössä olevissa rakennuksissa" ja Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelmassa linjataan "Tilojen kunnosta,​ terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan". Hyvälle,​ terveelliselle sisäilmalle ei ole olemassa muuta kunnollista mittaria,​ kuin ihmisten kokemukset. Jotta kaupunki voi kohdistaa toimenpiteensä paremman sisäilman puolesta mahdollisimman tehokkaasti oikeisiin kohteisiin,​ on sisäilmaolosuhteista eri rakennuksissa saatava vertailukelpoista tietoa.

Koulu-​ ja päiväkotikohtaisella oirekyselyllä voidaan löytää kohteet,​ joiden sisäilman laadun ja rakennuksen kunnon selvittämiseen sekä peruskorjaukseen tulee lähteä nopealla aikataululla. Nopealla reagoinnilla voidaan estää oireilun paheneminen ja säästää merkittävästi terveydenhuoltokustannuksissa. Yhdenkin lapsen sairastuminen pysyvästi aiheuttaa kaupungille pitkällä aikavälillä merkittävät erikoissairaanhoidon kustannukset. Turun yliopiston tarjoama oirekysely kustantaa keskimäärin 1200 €/koulu,​ mikä on todella pieni taloudellinen panostus rakennusten miljoonaluokan peruskorjauskustannusten rinnalla.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme,​ että Porin kaupunki teettää kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa oirekyselyt sekä oppilaille ja päiväkotilapsille että opettajille ja varhaiskasvattajille."

Kaupunginhallitus on 16.9.2019 kokouksessaan pyytänyt asiassa sivistystoimialan ja teknisen toimialan lausunnot 31.12.2019 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistystoimiala lausuu asiasta seuraavaa:

Sivistystoimialan varhaiskasvatus- ja opetuskäytössä olevat tilat on siirretty kokonaisuudesssaan tekniselle  toimialalle.

Sisäilma-asioista on saatu viime vuosina paljon uutta tietoa, myös kaupungin omia käytäntöjä on tarkennettu. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 6.3.2017 § 155 Toimintamallin sisäilmaongelmien hallintaan ja ehkäisyyn. Toimintamallissa on tarkasti määritelty eri toimijoiden roolit ja tehtävät.

Sivistystoimiala näkee, että kiinteistöjen huollolla ja säännöllisellä ylläpidolla  on ratkaiseva rooli sisäilmaongelmien syntymisen ehkäisyssä.

Terveelliset ja turvalliset tilat ovat ehdoton edellytys toiminnalle. Laadukas sisäilma tukee sujuvaa työskentelyä ja edistää merkittävästi hyvinvointia. Sivistystoimialan yksiköt tekevät tiivistä yhteistyötä lasten osalta neuvolan ja kouluterveydenhuollon kanssa sekä henkilöstön osalta työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa. Myös lasten vanhemmat ja henkilökunta ovat aktiivisia näissä asioissa.

Työsuojeluvaltuutetut, työterveyshuolto, palo- ja pelastustoimi, ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö sekä Aluehallintoviranomainen tekevät säännöllisiä tarkastuskäyntejä päiväkoteihin ja kouluihin. Myös riskienkartoituksen yhteydessä huomioidaan sisäilma-asiat.

Sivistystoimiala katsoo, että nykyinen toimintamalli, jossa terveydenhuolto arvioi  yhdessä rakennusterveysasiantuntijan kanssa koettujen oireiden merkittävyyttä ja suhdetta rakennukseen, on riittävä.

Sivistystoimialan mielestä aloitteessa kiinnitetään huomiota tärkeään asiaan.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.