Sivistyslautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 238 Sivistystoimialan talous- ja henkilöstöraportti syyskuu

PRIDno-2019-4430

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Martti Kujanpää, talouspäällikkö, sivistystoimiala, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Toimintatuotot ovat toteutuneet edelleen positiivisesti, joskin kertymät ovat vuoden mittaan tasaantuneet. Elokuun toteuma-% on 76,2 talousarviosta (63,0 v. 2018). Kasvua on viime vuoteen 14,2 %.  Erityisesti hanketuotot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna. Myös muut tuotot ovat toteutuneet arvioidusti. Harjoitusjäähallin tukirakenteiden remontin vuoksi hallin käyttömaksuja jää toteutumatta elo-syyskuun aikana. Talousennusteessa ne on otettu huomioon. Toimintatuotot tulevat toteutumaan talousarviota paremmin.

Toimintakulut ovat laskeneet kokonaisuudessaan 5,1 % , toteuma-% on 66,0 (66,2 v. 2018). Henkilöstökulut ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna 2,1 %. Palvelujen ostot ovat toteutuneet suunnitellusti. Kasvua viime vuoteen on 0,1 %. Osa elokuulle kaavailluista menoista kirjautuu syyskuulle. Tarvikeostot ovat vähentyneet viime vuoteen 28,1% johtuen kiinteistöjen sähkö-, lämmitys- ja vesimaksujen siirrosta tekniselle toimialalle. Avustusten osalta kasvua on 1,5 %. Muut toimintakulut ovat vähentyneet 93,9 % johtuen ulkoisten toimitilavuokrien siirrosta tekniselle toimialalle. 

Nettomenot ovat laskeneet viime vuoteen verrattuna 7,1 %, toteuma-% on 64,9 (66,6 v. 2018). Talousraportin perusteella taloustilanne on hieman kohentunut, ja ennusteen mukaan talousarviomäärärahojen ylitys olisi vajaa 0,1 M€.  Syyskuussa tulevat maksuun lukuvuoden 2019-20 tuntikehyksen mukaiset tunnit elo-syyskuun osalta, mikä lisää henkilöstökuluja. Muutenkin kulut kasvavat, kun syksyn toiminta lähtee yksiköissä täydessä laajuudessa käyntiin. Taloustilanteen vuoksi yksiköille on annettu ohje säästäväisyyteen ja harkintaan hankintojen tekemisessä loppuvuoden aikana. 

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä elokuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, talouspäällikkö, sivistystoimiala, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Toimintatuotot ovat kehittyneet suotuisasti, joskin odotetusti tuottojen kasvu on tasoittunut vuoden aikana. Syyskuun toteuma-% on 84,2 (71,0 v. 2018). Kasvua viime vuoteen on 12,1 %. Hanketuotot ovat kasvaneet merkittävästi, ja myös muut tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot tulevat toteutumaan talousarviota paremmin.

Toimintakulut ovat laskeneet viime vuoteen verrattuna 5,0 %, toteuma-% on 74,4 (74,6 v. 2018). Henkilöstökulut ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna 2,3 %. Vaikka varhaiskasvatuksen lapsimäärät ovat hieman kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, on toimialan kokonaishenkilöstömäärä kuitenkin viime vuoteen verrattuna pienempi. Palvelujen ostot ovat toteutuneet suunnitellusti, kasvua viime vuoteen 0,5 %. Tarvikeostot ovat vähentyneet 29,1 % johtuen kiinteistöjen sähkö- lämmitys- ja vesimaksujen siirrosta tekniselle toimialalle. Avustusten osalta kasvua on 1,1 %. Muut toimintakulut ovat vähentyneet 94,1 %, koska ulkoiset toimitilavuokrat siirrettiin tekniselle toimialalle. 

Nettomenot ovat laskeneet 6,8 %, toteuma-% on 73,4 (74,9 v. 2018). Talousraportin perusteella tilanne on samankaltainen kuin elokuussa. Merkittäviä muutoksia ei toteutumien osalta ole elokuun taloustilanteeseen verrattuna. Talousennusteen mukaan määrärahojen ylitys on vajaa 0,1 M€. Tavoite kuitenkin on, että talousarviossa pysytään. 

Neljännesvuosiraportointiin liittyen on esityslistan liitteenä myös palvelulupausten toteutuminen syyskuun lopussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää merkitä syyskuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Laura Pullinen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 16.50.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.