Sivistyslautakunta, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 234 Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräinen syyskokous ja -seminaari

PRIDno-2019-4947

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi
  • Leena Harmaala, orkesterin intendentti, leena.harmaala@pori.fi

Perustelut

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Helsingissä Sokos Hotel Presidentissä (Eteläinen Rautatiekatu 4) tiistaina 19.11.2019 klo 11. Ennen varsinaista kokousta klo 10 valmistellaan orkesteriryhmissä mm. hallitusvalintoja. Kokouksiin voivat osallistua kaikki kokousedustajat.

Porin kaupungilla, jonka ylläpitämässä orkesterissa on 20-59 päätoimista muusikkoa, on oikeus lähettää kokoukseen kolme (3) äänivaltaista edustajaa. Kaikkia kolmea ääntä voi käyttää myös yksi henkilö. Syyskokouksessa äänioikeutta käyttävän virallisen kokousedustajan on esitettävä sivistyslautakunnan valtakirja, josta käy ilmi edustajan käyttämä äänimäärä. Kokouksessa mm. valitaan yhdistyksen hallitus toimikaudeksi 2019-2020. Kokouskutsu ja syyskokouksen esityslista ovat liitteinä.

Mikäli jäsenorkesterin virallinen edustaja osallistuu vain syyskokoukseen ilman tarjoiluja, osallistuminen on maksuton.
Samana päivänä järjestettävän syysseminaarin ohjelma on liitteenä. Syysseminaarin osallistumismaksu on 150 euroa. Maksu kattaa seminaariohjelman, lounaan ja kahvit.

Ilmoittautumislomake löytyy https://www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/ilmoittaudu/?id=183
sivulta www.sinfoniaorkesterit.fi kohdasta ”Tapahtumat”.

Syyskokoukseen ja -seminaariin tulee ilmoittautua 1.11.2019 mennessä
Osallistumismaksut Pori Sinfoniettan edustajien osalta korvataan orkesterin määrärahoista ja luottamushenkilöiden osalta sivistystoimen hallinnon määrärahoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta valitsee virallisen/ viralliset kokousedustajan/ -edustajat ja mahdolliset syysseminaariin osallistuvat lautakunnan jäsenet.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsee Sinfoniettan edustajan viralliseksi kokousedustajaksi.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi