Sivistyslautakunta, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Sivistyslautakunnan lausunto, Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden palveluiden suunnitelmavuoteen 2025

PRIDno-2021-417

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Poimintoja suunnitelmasta

Yleistä

Ikääntyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä valtakunnallisina tavoitteina on vähentää pitkäaikaista laitoshoitoa, edistää kotona asumista mahdollisimman pitkään sekä monipuolistaa palveluvalikoimaa. Iäkkäidenpalveluita on tarkasteltava kokonaisuutena. Sen eri osat vaikuttavat toisiinsa ja  samalla palveluiden kysyntään. Tasapainoinen palvelurakenne vastaa paikallisiin tarpeisiin ja perustuu käytettävissä oleviin voimavaroihin, joita hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti. Palvelurakennetta on kehitettävä suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) edellyttää että kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöidentarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.
Ikääntyvillä on hyvät mahdollisuudet huolehtia omasta terveydestään ja toimintakyvystään, mikä tarkoittaa muun muassa esteetöntä toimintaympäristöä, jossa palvelut ja harrastusmahdollisuudet ovat helposti saavutettavia. Ikäystävällisessä ympäristössä ikääntyvä saa päättää itseään koskevista asioista. Palveluorganisaatioilta edellytetäänkin jatkossa huomattavasti aktiivisempaa otetta erityisestitoimintakykyä ylläpitävissä palveluissa syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien ikääntyneiden tunnistamisessa. Painopisteen siirtäminen varhaisempaan kumppanuuteen tarkoittaa niin vertaistuen, vapaaehtoistoiminnan kuin osallisuuden lisäämistä ikääntyneiden elämässä.

Tavoite ja visio

Iäkkäiden palvelukokonaisuuden tavoitteena on varmistaa Vanhuspalvelulain ja Iäkkäiden palvelujen Laatusuosituksen (2020) toteutuminen. Iäkkäiden integroitu palvelukokonaisuus korostaa iäkkään kotona pärjäämisen tukemista sujuvilla asiakasprosesseilla ja katkeamattomilla palveluketjuilla aina  ennaltaehkäisevistä palveluista erikoissairaanhoitoon saakka ja sieltä takaisin kotiin tai kuntoutukseen. 
Valtakunnallisesti tavoitellaan iäkkäiden palvelurakenteen kevenemistä. Tavoitteena on, että kotiin vietävien palveluiden määrää, sisältöä ja laatua tulee lisätä ja kehittää. Palvelujen kehittäminen ja muutos vaativat myös systemaattista ammatillista toimintaa ja vahvaa osaamisen johtamista.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää iäkkäiden palveluiden painopisteen siirtämistä hoidosta ja hoivasta sairauksien ennaltaehkäisyyn, toimintakyvyn ylläpitämiseen, yksinäisyyden tunnistamiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Tavoitteena on turvata iäkkäille ihmisille 

  1. Terve ja toimintakykyinen ikääntyminen, jolloin varhaisen palvelutarpeen tunnistamisen ja ennaltaehkäisyn keinoin varmistetaan oikea-aikaiset palvelut 
  2. Helppo yhteydenotto avuntarpeen ilmetessä, jolloin asiakas- ja palveluohjauksen keinoin suunnitellaan iäkkään toimintakykyä tukevat palvelut 
  3. Kotona pärjääminen, jolloin mm. monipuolisten asumisen mahdollisuuksien, kuntoutuksen, kotihoidon, omais- ja perhehoidon sekä erilaisten tukipalvelujen keinoin varmistetaan iäkkään selviytyminen arjessa 
  4. Laadukkaat palvelut, jolloin palveluntuottajasta riippumatta palvelujen sisällöissä toteutuvat yhdenmukaisesti mm. toimintakykyä tukevat periaatteet, digitaaliset ratkaisut kiinteänä osana palvelua 
  5. Oma aktiivisuus, jolloin palvelujen piirissä ollessaan iäkäs henkilö ja tarvittaessa omainen osallistuu palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.


Lisäksi on tärkeää, että jatkossa huomioidaan myös seuraavat asiat, joka vaikuttavat iäkkäiden ihmisten elämään. Kaavoituksella ja yhdyskuntarakenteella on tärkeä merkitys, miten palvelut sijoitetaan. Toimivat liikenneyhteydet, ympäristön esteettömyys ja monikäyttöisyys tulee huomioida sekä vapaa-ajan palvelujen sekä kulttuurin tarjonnan ja liikuntatilojen soveltuvuus ikäihmiselle. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen on tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa.

Ennaltaehkäisevien palveluiden vahvistaminen ja iäkkäiden arjessa tukeminen

Ennaltaehkäisevien palveluiden tarkoituksena on ylläpitää ja edistää iäkkäiden hyvinvointia, turvallisuutta ja terveyttä, sekä tukea omaishoitajien jaksamista. Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä. 
Ennaltaehkäisevillä palveluilla halutaan tukea ja vahvistaa iäkkäiden omia voimavaroja ja lisätä osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia. Ennaltaehkäisevien palveluiden tärkeä tavoite on yksinäisyyden ja syrjäytymisen tunnistaminen ja ehkäisy. Ennaltaehkäisevät, iäkkään omahoitoa tukevat palvelut toteutuvat myös sähköisinä palveluina teknologia-avusteisia ratkaisuja hyödyntäen. Jatkossa mahdollistuu muun muassa Internetin digipalveluiden käyttäminen asioiden hoitamisessa esim. pankki‐ ja vakuutusasiat, viihdekäyttö sanomalehtien lukemisessa ja pelien pelaamisessa. Yhteydenpito ystäviin myös helpottuu internetin somekanavien kautta. Lisäksi videotapaamiset eri viranomaisten kanssa voivat olla jatkossa mahdollisesti hoitaa sähköisesti.
Terveyden edistämisessä ja ennaltaehkäisevässä työssä korostuu yhteistyö kuntien eri hallinnonalojen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kunnan kulttuuri-, liikunta- ja vapaa- ajantoimijoilla on iso merkitys ennaltaehkäisyssä, samoin kun kaavoituksella, asumis- ja liikennejärjestelyillä. Kunnan tulisi huolehtia, että haja-asutusalueilta on mahdollisuus asiointikuljetuksiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta lausuu seuraavaa:

Suunnitelmassa on selkeästi tuotu esille tavoitteet iäkkäiden palvelujen kehittämiselle.

Ikäihmisten hyvinvointipalvelujen tuottamisella ja toteuttamisessa sivistystoimella on merkittävä rooli. Nykyiset palvelut ovat mittavia ja palveluja on kehitetty yhteistyössä ikäluokkaa edustavien järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Sivistystoimen omaa aktiivista toimintaa tuottavat muun muassa kansalaisopisto, kirjasto, museot ja liikuntapalvelut. Lisäksi toiminnan kehittämistä mahdollistetaan toiminta-avustuksilla.

Sivistystoimi on edelleen halukas kehittämään hyvinvointipalveluja yhteistyössä ja yhteishankkein, joihin on mahdollista hakea ulkopuolista rahoitusta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Perusturva

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.