Sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 246 Aiesopimus yhteistyösopimuksen laatimisesta Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa

PRIDno-2021-5417

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Ammattikorkeakoululain neljännen pykälän mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin korkeakouluopetusta ja mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistava soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa.
Maakunnan ja kaupunkien sekä korkeakoulun elinvoimaisuuden ja kestävän toiminnan kannalta on tärkeää vahvistaa osapuolten vuorovaikutusta ja yhteistyötä tavoitteellisesti ja rakenteellisesti.
Diakonia ammattikorkeakoulun ja Porin kaupungin vahvojen yhteistyörakenteiden ja -käytänteiden luominenon osapuolten vetovoiman, kilpailukyvyn ja tuloksellisuuden sekä laadukkuuden ja vaikuttavuuden kannalta keskeistä. Osapuolet kehittävät verkostomaista yhteistyön ekosysteemiä hyödyntämällä
digitaalisia ratkaisuja.
Tämän aiesopimuksen tarkoituksena on sopia osapuolten yhteisestä tahtotilasta neuvotella yhteistyösopimuksesta, jonka puitteissa osapuolet voivat rakentaa pitkäaikaista strategista yhteistyötä, toimintamalleja ja käytänteitä osapuolten strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tämä aiesopimus ohjaa jatkoneuvotteluja, selvittelyjä ja pilotointeja strategisen yhteistyösopimuksen solmimiseksi.
Strategisen yhteistyösopimuksen tavoitteena on löytää toimintamalleja, jotka saadaan konkretisoitua osapuolten strategiatyöhön ja operatiivisiin vuosisuunnitelmiin. Lisäksi strategisen yhteistyösopimuksen puitteissa on tavoitteena laatia vuositason toimintasuunnitelma, jota voidaan
arvioida ja tarkentaa sovituilla tavoilla ja foorumeilla.
Strategisella yhteistyösopimuksella on tarkoitus sopia yhteistyön luonteesta, sisällöistä, tavoitteista ja tuloksista, toteuttamisvastuista ja kustannuksista sekä niiden seuraamisesta ja arvioinnista. Edellä mainitut asiat on tarkoitus avata tarkemmalla tasolla strategisen yhteistyösopimuksen mukaisissa
vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa.  
Strategisen yhteistyösopimuksen solmimisen tavoitteena on kiinnittyä entistä vahvemmin osaksi osapuolten kannalta merkittäviä oppimisen ja innovaatioiden ekosysteemejä.  
Strategisessa yhteistyösopimuksessa voidaan sopia mm. seuraavista yhteistyön malleista:   
- alueen koulutuksen ennakointityö yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden ennakointityötä tekevien kanssa
- korkeakoulun profiilin ja vetovoimaisuuden vahvistaminen alueella
- alueen ja kaupungin osaajatarpeeseen vastaaminen laadukkailla koulutuspalveluilla
- opiskelijoiden harjoittelu-, opinnäytetyö- ja muiden työelämäyhteistyömahdollisuuksien turvaaminen alueella
- koulutuspolkujen kehittäminen toiselta asteelta korkeakoulutukseen sekä ammattikorkeakoulutuksesta tohtoriopintoihin
- alueen ja työelämän kehittäminen innovatiivisella tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla
- yhteisten palvelujen kehittäminen/hyödyntäminen
- rahoitusten hakeminen ja muun taloudellisen kestävyyden vahvistaminen
- alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen laajentaminen
- fyysisten ja virtuaalisten tilojen tai muiden fasiliteettien yhteiskäyttö
- osapuolten omien organisaatioiden/henkilöstön osaamisen kehittäminen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan aiesopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.