Sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 252 KulttuuriPori2030-kehittämisohjelma

PRIDno-2021-5345

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

KulttuuriPori 2030 –ohjelma on kulttuuriyksikön uusi pitkän aikavälin kehittämisohjelma. Aiempi ohjelma, Kulttuuriohjelma 2020, Porin kaupungin kulttuuritoimen pitkän aikavälin palveluohjelma 2014 – 2020 (Kulttuurilautakunta 14.5.2014, § 74, päivitetty Kulttuurilautakunta 30.8.2016, § 77), oli vanhentunut ja vaati päivittämistä. 

Kehittämisohjelma tarkastelee kulttuurin ja taiteen roolia kaupungissa pitkäjänteisesti, asettaa kulttuurin ja taiteen edistämiselle tavoitteet sekä esittää toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Kehittämisohjelma myös tuottaa Porille linjaukset, joiden nojalla kaupungissa toimivat tahot, myös muut kuin kaupungin omat toimijat, voivat edistää vision toteutumista.  Kehittämisohjelma osoittaa, miten kulttuuri ja taide voivat olla hyvän elämän ja kaupungin kehittämisen ytimessä. 

KulttuuriPori 2030 –ohjelma esittää, miten kulttuuriyksikön ja sen palvelukokonaisuuksien toimintaa johdetaan ja kehitetään pitkällä tähtäimellä. Kehittämissuunnitelma ohjaa päätöksenteon valmistelua sekä kirjasto- ja museopalvelujen sekä taide- ja kulttuuripalvelujen jokapäiväistä toimintaa. Kehittämisohjelman laadinnassa on pyritty selkeyteen ja ymmärrettävyyteen, tavoitteet ja mittarit ovat helposti nähtävissä. 

Kulttuuriyksikkö ja siihen kuuluvat toiminta- ja perusyksiköt toimivat entistä enemmän edellytysten luojina, mahdollistajina sekä alustana ja yhteen kutsujina. Kulttuuriyksikkö ja sen palvelukokonaisuudet pyrkivät toiminnallaan siihen, että kulttuurin ja taiteen aluetaloudellinen vaikutus, rooli työllistäjänä, mahdollisuudet kaupungin sivistyksen ja osaamisen, hyvinvoinnin, elinvoiman ja kilpailukyvyn sekä ympäristön ja rakentamisen kehittämisessä on tunnustettu Porissa suunnittelukauden loppuun mennessä. 

KulttuuriPori 2030 –ohjelma on kokonaisuus, joka muodostuu kehittämistä, suunnittelua ja toimintaa ohjaavasta kehittämisohjelmasta, suunnittelun, seurannan ja raportoinnin välineistä, joilla tuodaan konkreettisuus ohjelmaan, esimerkiksi ohjelman pohjalta laadittavat vuotuiset toteuttavat toimenpide-suunnitelmat, sekä käytännön toimintaa linjaavista suunnitelmista, esimerkiksi Saavutettavuussuunnitelma Kulttuuripalveluja kaikille porilaisille. 

KulttuuriPori 2030 –ohjelman laatimisprosessissa on osallistettu kuntalaisia sekä kulttuuriyksikön toiminta- ja perusyksiköiden henkilökuntaa. Ohjelma tarkistetaan vuosittain ja päivitetään tarpeellisilta osin. Päävastuu ohjelman ajantasaisuudesta on kulttuuriyksikön päälliköllä, kulttuuriyksikön suunnittelija vastaa käytännön valmistelutyöstä. 

KulttuuriPori 2030 -kehittämisohjelma pohjautuu Porin kaupunkistrategiaan 2025 sekä Kasvatuksen ja sivistyksen kehitysohjelmaan 2019 – 2028 osoittaen, miten kulttuuriyksikkö ja sen alaiset toiminta- ja perusyksiköt osaltaan toteuttavat em. asiakirjoissa mainittuja arvoja, toimintatapoja ja tavoitteita.   

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä KulttuuriPori 2030 –kehittämisohjelman ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle. 

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.