Sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 LISÄPYKÄLÄ: Perusopetuksen painotetun opetuksen oppilaaksiotto lukuvuonna 2022-2023 (lisäpykälä)

PRIDno-2021-4649

Valmistelija

  • Kirsi Nuorsaari, kirsi.nuorsaari@pori.fi

Perustelut

Perusopetuslain 28 §:n mukaan perusopetukseen haettaessa voidaan käyttää valintakokeita, jos opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa, jossa painotetaan yhtä tai useampaa oppiainetta. Valintakokeessa voidaan selvittää oppilaan taipumuksia niissä oppiaineissa, joissa opetusta painotetaan. Lain mukaan valintaperusteista tulee ilmoittaa etukäteen oppilaalle ja hänen huoltajalleen. Oppilasvalinnan kriteerit ja sisäänottomäärät päätetään sivistyslautakunnassa avoimuuden ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. 

Opetusyksikkö on lisännyt ja yhdenmukaistanut painotettuun opetukseen liittyvää tiedottamista. Hakumenettelyistä on tiedotettu myös Wilma-järjestelmän kautta ja erilaisissa sosiaalisen median kanavissa. Perustiedot on koottu Porin kaupungin nettisivuille osoitteeseen https://www.pori.fi/painotettuopetus. Lisäksi koulut ovat kertoneet hakuprosesseista ja oppilasvalinnan kriteereistä omilla kotisivuillaan ja erilaisissa infotilaisuuksissa.

Porissa oppilaat otetaan painotettuun opetukseen hakemusten ja soveltuvuutta mittaavien testien perusteella. Alakoulussa painotettua opetusta annetaan liikunnassa, musiikissa ja kuvataiteissa. Yläkoulussa on edellä mainittujen lisäksi yrittäjyys- ja LUMA-luokka (luonnontieteet ja matematiikka). Lisäksi sekä ala- että yläkoulussa toimivat kaksikielisen opetuksen/ englanninkielisen opetuksen luokat.

Opetuksen painotus näkyy siten, että kyseisen oppiaineen tai oppiaineryhmän tuntimäärä on korkeampi kuin muussa perusopetuksessa. Painotus näkyy myös muussa luokan ja koulun toiminnassa. Opiskelu on osa perusopetusta ja se toteutetaan kunkin painotettua opetusta tarjoavan koulun opetussuunnitelman mukaisesti noudattaen opetussuunnitelman perusteita ja Porin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Koulujen kotisivuilla kuvataan luokkien sisäänottokriteerit.

Painotettu opetus on oppilaalle maksutonta. Opetukseen osallistuville ei järjestetä kaupungin toimesta ilmaista koulukuljetusta, ellei kyseessä ole oppilaan lähikoulu ja hänellä on muutenkin kuljetusetuus. Koulukuljetusasiat on koottu osoitteeseen https://www.pori.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset.

Cygnaeuksen koulun musiikkiluokkien ja Palmgren-konservatorion yhteistyön myötä 3.-luokkalaisten on mahdollisuus hakea oppilaaksi musiikkiluokalle ja samalla instrumenttioppilaaksi konservatorioon (taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä). Konservatorio perii lukukausimaksua. Edelleen oppilaaksi voi hakea myös pelkästään Cygnaeuksen musiikkiluokalle.

Porin suomalaisen yhteislyseon koulun ja Porin lyseon koulun toiminnot yhdistyvät 1.8.2022 alkaen. Koulun nimeksi tulee Porin lyseon koulu ja se toimii Lyseo-korttelissa. Muutoksella ei ole vaikutusta painotettuun opetukseen. Porin suomalaisen yhteislyseon koulussa ja Porin lyseon koulussa toimivat painotetun opetuksen luokat jatkuvat Porin lyseon koulussa lukuvuonna 2022 - 2023. Koulut on tässä vielä mainittu erikseen, koska pääsykokeet järjestetään syksyllä 2021 vielä nykyisissä toimipisteissä.

Sisäänottomääristä on keskusteltu rehtoreiden kanssa, eikä heillä ole esitykseen huomautettavaa. Cygnaeuksen koulun kaksi-/englanninkielisten luokkien sisäänotto on yksi opetusryhmä. Ryhmäkoko määriteltiin opetuksen luonne ja oppilaiden erilaiset kielitaustat huomioiden enintään 19 oppilaaksi.

Koronaepidemiatilanne saattaa vaikuttaa erikoisluokkien ja painotetun opetuksen valintamenettelyihin ja valintamenettelyjä voidaan joutua muuttamaan nopeallakin aikataululla. Valintakokeet järjestetään koronaturvallisuus huomioiden. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää lukuvuoden 2022–2023 perusopetuksen painotetun opetuksen sisäänottomäärät ja kriteerit seuraavasti: 

1. Ensimmäiseltä luokalta alkava opetus

Kaksikielinen opetus/englanti, Cygnaeuksen koulu. Sisäänotto enintään 19 oppilasta. Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Opetukseen voidaan hyväksyä ainoastaan soveltuvuuskokeen vahvistetun minimipistemäärän 8 (kahdeksan) pistettä ylittäneitä oppilaita. Mikäli useampi hakija päätyy samoihin pisteisiin, suoritetaan valinta arpomalla. Niistä oppilaista, jotka eivät tule hyväksytyiksi, mutta jotka ovat saavuttaneet soveltuvuuskokeessa vahvistetun minimipisterajan, muodostetaan paremmuusjärjestyksessä varasijalista. Soveltuvuuskokeen pisteytys tapahtuu seuraavasti:

1) Kielitestiosion pisteytys: 0–10.

2) Oppimisvalmiutta mittaavan osion pisteytys: 

  • kielelliset taidot 1–5 pistettä

  • oppimisvalmiudet 1–5 pistettä

Lisäksi lapsi voidaan ottaa 1. luokalle ilman soveltuvuuskoetta, 

  • jos lapsi on opiskellut englanniksi ulkomailla vähintään 12 kuukautta

  • englanninkielisen opetuksen katsotaan olevan lapsen edun mukaista aloitettaessa opintoja Suomessa.

2. Kolmannelta luokalta alkava opetus

Kuvataide, Cygnaeuksen koulu. Sisäänotto enintään 25 oppilasta. Oppilaat valitaan soveltuvuustestien perusteella. Mikäli useampi hakija päätyy samoihin pisteisiin, suoritetaan valinta arpomalla.

Testit ovat sisällöltään seuraavat:

1.       Vahaliitutehtävä: kuvailmaisu, luovuus ja värien käyttö (1-5 p.)

2.       Leikkelytehtävä: luovuus, tilan käyttö ja kokonaisvaikutelma (1-5 p.)

3.       Muovailutehtävä: kolmiulotteinen teos ja kokonaisuus (1-5 p.)

4.       Mallista piirtäminen: ihmisen hahmottaminen, perspektiivi ja mittasuhteet (1-5 p.)

5.       Työskentelyprosessi (1-5 p.)

Musiikki, Cygnaeuksen koulu. Sisäänotto enintään 25 oppilasta. Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Mikäli useampi hakija päätyy samoihin pisteisiin, suoritetaan valinta arpomalla. Soveltuvuuskokeessa on seuraavat osiot, jotka pisteytetään erikseen:

1)       Musikaalisuus lauluesityksen perusteella (10 p.)

2)       Musikaalisuustesti (40 p.)

3)       Motoriikkatesti ja soveltuvuushaastattelu (20 p.)

4)       Vapaaehtoinen soittonäyte (10 p.) Jos oppilas ei soita, lauluesityksen pisteet kerrotaan kahdella.

Samalla arvioinnilla voi hakea oppilaaksi joko pelkästään musiikkiluokalle tai oppilaaksi sekä musiikkiluokalle että Palmgren-konservatorioon.

3. Neljänneltä luokalta alkava opetus

Liikunta, Käppärän koulu. Sisäänotto enintään 26 oppilasta. Luokalle pääsemiseksi järjestetään soveltuvuustesti, jossa testataan perusliikuntataitoja, ohjeen mukaan toimimista, ryhmässä toimimista sekä omatoimisuutta ja itseohjautuvuutta. Testitilanteen suoritukset pisteytetään.

Testi muodostuu neljästä kokonaisuudesta: voimistelu/ketteryys, palloilu, koordinaatio ja peli. Jokainen osio pisteytetään vuosittain vahvistettavalla tavalla. Lisäksi arvioidaan oppilaan sosiaalista toimintakykyä testitilanteessa vuosittain vahvistettavalla tavalla. Oppilaat valitaan pisteiden mukaisessa järjestyksessä luokalle. Tasapisteissä oppilaspaikan ratkaisee arpa.

4. Seitsemänneltä luokalta alkava opetus

Kuvataide, Länsi-Pori. Sisäänotto enintään 24 oppilasta. Pääsykoe, jossa kartoitetaan kuvataiteen osaamista. Pistemäärän perusteella sisäänotto, kuitenkin vähintään hyvän osaamisen taidot. Tasapisteissä oppilaspaikan ratkaisee arpa.

Liikunta, Länsi-Pori. Sisäänotto enintään 24 oppilasta. Länsi-Porin koulun liikuntaluokalle valitaan oppilaat soveltuvuuskokeen pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Soveltuvuuskoe on yhteinen Kuninkaanhaan koulun kanssa. Noudatamme Olympiakomitean urheiluyläkouluille laatimaa soveltuvuuskoetta, joka koostuu kuudesta pisteytettävästä osa-alueesta. Tasapisteissä oppilaspaikan ratkaisee arpa.

1.       Liikkumistaidot ja nopeus 8 p

2.       Kestävyys 8 p

3.       Voima 8 p

4.       Tasapaino ja rytmi 8 p

5.       Liikkuvuus 8 p

6.       Välineenkäsittelytaidot 8 p

LUMA, Länsi-Pori. Sisäänotto enintään 24 oppilasta. Pääsykoe, jossa arvioidaan matemaattista osaamista. Pistemäärän perusteella sisäänotto, kuitenkin vähintään hyvän osaamisen taidot. Tasapisteissä oppilaspaikan ratkaisee arpa.

Yrittäjyys, Lyseo. Sisäänotto enintään 25 oppilasta. Pääsykoe, joka koostuu haastattelusta ja kirjallisesta lisätehtävästä, jossa on kysymyksiä muun muassa rahankäyttöön, säästämiseen ja mainontaan liittyen sekä tehtävä, jossa testataan oppilaan kekseliäisyyttä. Oppilaat valitaan luokalle saatujen pistemäärien paremmuusjärjestyksen perusteella. Tasapisteissä oppilaspaikan ratkaisee arpa.

Hakijat arvioidaan pisteyttämällä seuraavat valinnan osiot:

1. Haastattelu ( 20p)

  • Motivaatio (10 p)

  • Viestintä (10 p)

2. Kirjallinen lisätehtävä (10 p)

Koko valintakokeen maksimipistemäärä on 30 p.

Liikunta, Kuninkaanhaka. Sisäänotto enintään 50 oppilasta. Kuninkaanhaan koulun urheiluluokille valitaan oppilaat soveltuvuuskokeen pistemäärän mukaisessa järjestyksessä. Soveltuvuuskoe on yhteinen Länsi-Porin koulun kanssa. Noudatamme Olympiakomitean urheiluyläkouluille laatimaa soveltuvuuskoetta, joka koostuu kuudesta pisteytettävästä osa-alueesta. Tasapisteissä oppilaspaikan ratkaisee arpa.

1.       Liikkumistaidot ja nopeus 8 p

2.       Kestävyys 8 p

3.       Voima 8 p

4.       Tasapaino ja rytmi 8 p

5.       Liikkuvuus 8 p

6.       Välineenkäsittelytaidot 8 p

5. Seitsemännellä luokalla jatkuva opetus

Kaksikielinen opetus/englanti, PSYL (Syksyllä 2022 opinnot alkavat Porin Lyseon koulussa). Sisäänotto enintään 25* oppilasta. Cygnaeuksen englanninkielisten luokkien oppilaat pääsevät luokalle suoraan ilman pääsykoetta. Loput vapaat paikat täytetään pääsykoemenestyksen perusteella. Pääsykoeosiot: u englannin kielioppikoe, haastattelu, luetun ymmärtäminen ja kuullun ymmärtäminen sekä matematiikan ja suomen osio.

Pisteiden määräytyminen: Maksimipisteet 36 p

1. Englanti: kielioppikoe 6 p

2. Englanti: suullinen koe/haastattelu 6 p

3. Englanti: luetun ymmärtämisen koe 6 p.

4. Englanti: kuullun ymmärtämisen koe 6 p

5. Matematiikan koe 6 p (eri kokeet eri vuosiluokille)

6. Suomen kielen koe 6 p

Luokalle pääsy edellyttää pääsykokeista vähintään 18 pistettä. Tasapisteissä paremmuusjärjestyksen ratkaisee kokeiden pistemäärät edellä olevassa järjestyksessä.

Kuvataide, PSYL (opinnot alkavat Porin Lyseon koulussa). Sisäänotto enintään 25* oppilasta. Cygnaeuksen kuvataideluokkien oppilaat pääsevät luokalle suoraan ilman pääsykoetta. Loput vapaat paikat täytetään valintamenettelyn perusteella.

Valinnassa perusteena ovat aiempi kuvataiteen arvosana ja pääsykoe. Pääsykokeessa arvioidaan oppilaan taiteellisia- ja motorisia taitoja, mielikuvitusta ja luovaa ajattelua, motivaatiota sekä valmiutta suoriutua annetusta tehtävästä määrätyssä ajassa. Pääsykoe on yhden oppitunnin mittainen. Pääsykokeen maksimipisteet ovat kuusi (6) pistettä. Tasapisteissä paremmuusjärjestyksen ratkaisee pääsykokeen pistemäärä.

Musiikki, PSYL (opinnot alkavat Porin Lyseon koulussa). Sisäänotto enintään 25* oppilasta. Cygnaeuksen musiikkiluokkien oppilaat pääsevät luokalle suoraan ilman pääsykoetta. Loput vapaat paikat täytetään valintamenettelyn perusteella.

Valinnassa perusteena ovat aiempi musiikin arvosana ja pääsykoe. Pääsykokeeseen sisältyy musikaalisuutta vaativia tehtäviä, vapaavalintainen musiikkinumero (soittaen/laulaen) sekä haastattelu. Kokeessa musikaalisuudesta voi saada kaksi (2) pistettä ja haastattelusta kaksi (2) pistettä. Tasapisteissä paremmuusjärjestyksen ratkaisee pääsykokeen pistemäärä.

* Porin lyseon suomalaisessa yhteislyseon koulussa (lukuvuodesta 2022 - 2023 alkaen Porin lyseon koulussa) jatkuvat Cygnaeuksen koulussa alkaneet erikoisluokat: kaksikielinen opetus/englanti, kuvataide ja musiikki. Oppilaat voivat siirtyä Cygnaeuksen painotusluokilta Porin suomalaisen yhteislyseon kouluun (lukuvuodesta 2022 - 2023 alkaen Porin lyseon kouluun) ilman erillistä valintamenettelyä, mutta heidän tulee kuitenkin täyttää hakemus. Näille luokille voidaan ottaa täydennyshaussa oppilaita suoraan 7. luokalle lukuvuonna 2022–2023, mikäli ryhmissä on tilaa. Sisäänottomaksimi rajaa tätä täydennyshakumahdollisuutta. Cygnaeuksen oppilaat otetaan näille luokille, vaikka sieltä 7. luokalle siirtyvä ryhmä olisi taulukossa esitettyä suurempi. 

Painavista syistä erikoisluokkien maksimioppilasmääristä voidaan poiketa erillisellä opetusyksikön päällikön päätöksellä. Sivistyslautakunta valtuuttaa opetusyksikön päällikön muutamaan valintaperustetta, mikäli se koronaepidemiatilanteen vuoksi on tarpeen eikä uusia perusteita ehdittäisi tuoda lautakunnan hyväksyttäviksi.  

Mikäli valintakokeen hyväksytysti suorittaneita oppilaita ei ole riittävästi erillisen erikoisluokan perustamiseksi, voidaan erikoisluokka jättää perustamatta. Tällöin painotettu opetus voidaan toteuttaa ns. tavallisen luokan sisällä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Päätöksessä mainitut koulut

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi