Sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Liikunta- ja nuorisoyksikön hinnasto 13.1.2022 alkaen

PRIDno-2021-5372

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta vahvisti kokouksessaan 8.6.2021 § 157 Liikunta- ja nuorisoyksikön hinnaston 1.9.2021 alkaen. Liikunta- ja nuorisoyksikön hinnastoa esitetään päivitettäväksi 13.1.2022 alkaen. Päivityksen yhteydessä tehtävät muutokset koskevat pääasiassa hinnaston yleisohjetta sekä hinnaston selkeyttämistä ja osittain maksukäytäntöjen yksinkertaistamista. Varsinaisia muutoksia hintoihin päivityksen yhteydessä ei ole tehty, joskin joidenkin muokkausten myötä hinnoittelu saattaa muuttua.  

Merkittävin muutos koskee uimalaitosten ohjattuja liikuntaryhmiä, joiden kohdalla aiemmin käytössä olleesta sisäänpääsymaksun sisältäneestä ohjatun toiminnan maksusta (8 euroa) erotetaan sisäänpääsymaksu (6,50 euroa/3,50 euroa) omaksi erilliseksi suoritukseksi ja ohjatusta toiminnasta peritään jatkossa 2 euron suuruinen ohjatun toiminnan maksu. Muutos koskee keskustan uimahallia, Meri-Porin uimahallin kohdalla siirrytään maauimalan kanssa yhtenäiseen käytäntöön, eli ohjattu toiminta sisältyy uimahallin pääsymaksuun. Keskustan uimahallin ohjatun toiminnan maksu on sisältänyt myös sisäänpääsyn uimalaitokseen ja kuntosalille. Tästä on seurannut se, että asiakkaat, joilla on jo joku uimahallin sisäänpääsyyn oikeuttava kortti tai ranneke (vuosikortti, seniorikortti tai sarjaranneke), eivät ole voineet hyödyntää korttiaan tai rannekettaan ohjattuun toimintaan osallistuessaan, vaan maksaneet pääsymaksun myös ohjatun toiminnan maksun yhteydessä.

Hinnastoon tehdyt muutokset on merkitty liitteenä olevaan esitykseen Liikunta- ja nuorisoyksikön hinnastoksi 13.1.2022 alkaen.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää vahvistaa liitteen mukaisen Liikunta- ja nuorisoyksikön Maksut ja vuokrat -hinnaston. Hinnasto astuu voimaan 13.1.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tilavaraus, TEK/Liikuntapaikat, liikuntalaitokset, laskutus, kirjanpito, seurat (liikunta- ja nuorisoyksikön yhteystiedot)

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi