Sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Liisantorin tekojään mailaton käyttö

PRIDno-2021-5371

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Liisantorin tekojää otettiin käyttöön tammikuussa 2020. Tekojää on ollut käytössä kahden talven ajan. Käyttäjiltä on saatu kummankin talven ajan runsaasti palautetta kiekkojen ja mailojen käytöstä Liisantorilla. Saadun palautteen perusteella päädyttiin kieltämään kiekkojen käyttö Liisantorin tekojäällä jo parin viikon käytön jälkeen. Kiekot aiheuttivat saadun käyttäjäpalautteen mukaan toistuvia vaaratilanteita luistelijoille sekä vaurioittivat kentän huoltorakennuksen ovea. Kiekot ovat lennelleet myös kenttää ympäröivän aidan yli ja läpi, ohi ajavan liikenteen joukkoon. Luistelukausi 2020-2021 käynnistettiin kiekkokiellolla, mutta jo ensimmäisen viikon aikana saatiin runsaasti palautetta kiekkojen käytöstä sekä vauhdikkaasta pelaamisesta. Saadun palautteen myötä päätettiin kysyä jääratojen käyttäjien mielipiteitä mailojen käytöstä Liisantorilla. 10.-16.12.2020 avoinna olleeseen kyselyyn saatiin yhteensä 844 vastausta. Näistä vastauksista 382 (45,3%) vastasi kyllä kysymykseen "Pitäisikö Liisantorin tekojään olla kokonaan mailaton?" (ei-vastauksia 289, eli 34,2%).

Vastaajista 140 (16,6%) oli sitä mieltä, että mailaton ja mailallinen käyttö tulisi erottaa toisistaan. Mahdollisia tapoja tähän olisi joko erilliset alueet mailattomalle ja mailalliselle käytölle tai erilliset ajat mailattomalle ja mailalliselle käytölle. Kummassakin edellä mainituista toteuttamistavoista on omat hankaluutensa. Liisantori on miehittämätön ja valvomaton lähiliikuntapaikka, jonka luonteeseen ei kuulu kellonajoilla määritetyt vuorot. Erillisten mailattomien ja mailallisten vuorojen noudattamisen valvonta olisi käytännössä mahdotonta, sillä kenttähenkilökunnalla on työvuoron aikana hoitotehtäviä myös muilla alueilla. Erillisten alueiden kohdalla ongelmaksi muodostuu se, että alueita erottavan tilanjakajan tulisi olla sellainen, että mailallinen toiminta sekä pelivälineet (pallot, kiekot ovat Liisantorilla edelleen kiellettyjä) pysyvät mailallisella puolella. Rakenteiden tulisi olla kuitenkin sellaiset, että ne ovat siirrettävissä helposti kolmesti päivässä tapahtuvan jäänhoidon tieltä ja hoidon jälkeen takaisin. Kiekkojen käyttökiellon valvominen on myös käytännössä mahdotonta, vaikka kiekkojen käyttö on ollut Liisantorilla kiellettyä jo tammikuusta 2020 lähtien. Palautetta lentelevistä kiekoista ja kiekkojen käytöstä on tullut Liisantorilta kuitenkin edelleen kiellon jälkeenkin.     

Liisantoria kaavailtiin jo suunnitteluvaiheessa kokonaan mailattomaksi luistelualueeksi. Ajatuksena oli toteuttaa rauhallinen luistelualue keskelle kaupunkia, mailallisen luistelun keskittyessä urheilukeskuksen tekojään yleisövuoroille, tekojääkaukaloon sekä jäädytettäville luistelualueille eri puolilla kaupunkia. Tekojääradan yleisöluisteluvuorot ovat valvottuja, Liisantorin tekojää on valvomaton.

Tekojääradan yleisöluisteluajat ovat tekojääradan auettua seuraavat:

ma klo 16:00-17:30
ti klo 16:00-17:30
to klo 20:00-22:00
pe klo 16:00-17:30
la klo 8:00-11:00
su klo 15:00-16:30 mailaton yleisövuoro, klo 17:00-19:00 mailallinen yleisövuoro (jäänhoito klo 16:30-17:00). 

Yleisövuoroilla voi luistella ilman mailaa tai mailan kanssa (poikkeuksena sunnuntai, jolloin erilliset vuorot). Tekojääradan valvotun yleisöluisteluvuoron pääsymaksu on 2 euroa. Tekojääkaukalon yleisöluisteluvuorot ovat valvomattomia ja maksuttomia. 

Tekojääkaukalosta on varattu yleisöluisteluvuorot lauantaisin klo 8:30-10:30, 14:00-16:00 ja 19:00-21:30. Muina aikoina kaukalossa voi luistella, kun siellä ei ole vuoroja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Liisantorin tekojää on turvallisuussyistä tarkoitettu ainoastaan mailattomaan luisteluun, Liisantorin luistelualueen alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. 

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Sivistyslautakunta päättää, että Liisantorin tekojää avataan mailattomaan luisteluun, mutta samanaikaisesti ryhdytään selvittämään alueen jakoa mailallisiin ja mailattomiin alueisiin teknisen toimialan kanssa.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Esittelijä muutti päätösehdotustaan seuraavasti: Sivistyslautakunta päättää, että Liisantorin tekojää avataan mailattomaan luisteluun, mutta samanaikaisesti ryhdytään selvittämään alueen jakoa mailallisiin ja mailattomiin alueisiin teknisen toimialan kanssa.

Tiedoksi

Timo Lehtimäki/TEK/Liikuntapaikat, Jani Rantanen/TEK/Liikuntapaikat, Seppo Myllykoski/TEK/Liikuntapaikat, Markku Koppelomäki, TIlavaraus, Viestintä

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi