Sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 245 Museopalveluiden johtajuusjärjestelmän uudelleenorganisointi

PRIDno-2021-5343

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 19.5.2020 (§ 127) vahvistanut Porin kaupungin museopalveluiden uuden organisaatiorakenteen. Tuolloin vahvistetun organisaatiorakenteen johtajuusmalli koostuu museopalvelujohtajasta sekä kahdesta vastaavasta intendentistä.

Museopalveluiden organisaatiomuutosta ei ole viety päätökseen johtuen koronapandemiasta sekä säästötoimenpiteenä käytössä olleesta rekrytointikiellosta. Molemmat museot ovat toimineet vt. museonjohtajan alaisuudessa viimeiset vuodet. Satakunnan Museon vt. museonjohtaja on vastannut kulttuuri- ja luonnonperinnön tehtäväkentästä ja Porin taidemuseon vt. taidemuseonjohtaja taidemuseotoiminnan tehtäväkentästä.

Organisaatiomuutoksen alkuperäisenä toimeksiantona oli yhdistää museot yhteisen museopalvelujohtajan alaisuuteen. Tavoitteena oli lisätä museoiden välistä yhteistyötä, kehityshankkeita, yhteisiä käytäntöjä ja näin edesauttaa Satakunnan Museota ja Porin taidemuseota muodostamaan entistä vahvempi, yhtenäinen organisaatio.

Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamisessa on jo edetty vt. johtajien alaisuudessa. Syksyn 2021 suunnittelukokouksissa todettiin yhteisesti toimialajohtajan, kulttuuripäällikön ja talouspäällikön toimesta, että tehtäväkenttäkohtaisten johtajien mallin vakinaistaminen olisi niin Porin kaupungin museopalveluorganisaation kuin museopalveluiden henkilöstönkin kannalta paras mahdollinen ratkaisu. Vakinaistamalla tehtäväkenttäkohtainen johtajamalli voidaan ohjata museopalvelujohtajaan varattu henkilötyövuosi substanssityöhön. Tämä resurssi käytetään Satakunnan Museon näyttelytiimin vastuuhenkilön rekrytointiin. Näin säästetään vuosittaisissa henkilöstökuluissa sekä vältetään yhden ylimääräisen hierarkiaportaan syntyminen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää vahvistaa Porin kaupungin museopalveluiden johtajuusmallin liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Esa Kohtamäki Martti Kujanpää Jyri Träskelin Anni Venäläinen Johanna Jakomaa Paula Kauppila Tiina K. Lehtonen

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi