Sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Perusopetuksen rehtori (2266), I sijoituspaikka Noormarkun yhtenäiskoulu

PRIDno-2021-5334

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus valtuutti Sivistystoimialan kokouksessaan 30.8.2021 § 599 aloittamaan täyttölupaprosessin perusopetuksen rehtorin viran (PORI 03-127-21) täyttämiseksi 1.1.2022 lukien toistaiseksi voimassa olevana. Viran I sijoituspaikka on Noormarkun yhtenäiskoulu.

Täytettävä virka on julistettu haettavaksi Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan oli 26.10.-9.11.2021. Perusopetuksen rehtorin viran kelpoisuusehtona on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:n mukainen rehtorin kelpoisuus.

Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän pykälän liitteenä. Noormarkun yhtenäiskoulun rehtorin virkaa haki 14 hakijaa ja kaikki olivat kelpoisia. Haastattelut pidettiin 17.11.2021. Virkaan haastateltiin 6 hakijaa. Haastattelut pidettiin yksilöhaastatteluina. Haastatteluun laadittiin ennakkotehtävä. Haastattelijoina toimivat opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen, Kuninkaanhaan koulun rehtori Veera Toivonen, Myötätuulen koulun rehtori Petri Toivonen ja opetusyksikön suunnittelija Kirsi Nuorsaari.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella kasvatustieteen maisteri Jaakko Laeslahti valitaan Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan perusopetuksen rehtorin virkaan 1.1.2022 lähtien. I sijoituspaikka on Noormarkun yhtenäiskoulu.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Arja Laulainen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 18.27.

Tiedoksi

hakijat, HR-yksikkö/Eija Koskela, sivistystoimiala

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi