Sivistyslautakunta, kokous 23.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Sivistyslautakunnan lausunto, Isomäen eli 32. kaupunginosan urheilukeskusta koskeva asemakaavan muutos 609 1747

PRIDno-2020-5723

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Reipas, kaupunkisuunnittelupäällikkö, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Isomäen urheilukeskukseen n. 2 km:n etäisyydelle kaupungin keskustasta. Suunnittelualuetta rajaavat Metsämiehentie, Urheilutie, Isomäentie, Stadioninpolku ja vt 2.

Kaava-alueen pinta-ala on n. 22 ha. Kaavoitettava alue on osoitettu asemakaavassa pääosin urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU-2). Lisäksi suunnittelualueelle sijoittuu autopaikkojen korttelialueita (LPA) ja kolme katualuetta Isomäentie (osa), Metsämiehenkatu (osa) ja Urheilutie (osa).

Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa ja asemakaavan muutos on käynnistetty kaupungin toimesta. Suunnittelualue on kaavoituskatsauksen 2021-2023 kohde 14.

Suunnittelualue sijoittuu Porin kansalliseen kaupunkipuistoon.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan urheilukeskuksen kehittäminen suunnittelualueella Isomäen alueen yleissuunnitelman 2020 mukaisesti.

Porin kaupunki käynnisti Isomäen alueen yleissuunnitelman laatimisen syksyllä 2019. Yleissuunnittelun tavoitteena on ollut laatia suunnitelma, jossa selvitetään nykyisten alueen toimintojen kehittämistarpeet mm. liikennejärjestelyjen osalta sekä määritellään optimaalinen sijainti uudelle palloiluhallille. Asemakaavan muutoksella luodaan myös pohja alueen kokonaisvaltaiselle kehittämiselle pitkällä aikavälillä mm. liikuntapaikkatarpeet, alueen kehittäminen matkailun, kansallisen kaupunkipuiston ja tapahtumajärjestämisen näkökulmasta.

Voimassa olevassa asemakaavassa suunnittelualue on osoitettu pääosin urheilu- ja virkistyspalvelualueeksi (VU-2) ja alueen toimintoja palveleviksi katu-, puisto ja pysäköintialueiksi.

Asemakaavan muutoksessa suunnittelualue osoitetaan pääosin urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, johon saa sijoittaa julkista käyttöä palvelevia julkisia ja yksityisiä urheilurakennuksia sekä liikuntapaikkoja ja -kenttiä (YU-2) sekä alueen toimintoja palveleviksi katu-, puisto ja pysäköintialueiksi.

YU-2-alueita voidaan käyttää myös vapaa-aika-, viihde- ja messutapahtumiin.

Aluetehokkuus suunnittelualueella on 0.29, kun alue on kokonaisuudessaan rakentunut asemakaavan sallimalla rakennusoikeudella. Urheilukeskuksen toimintojen kehittäminen tapahtuu pitkällä, kymmenien vuosien aikavälillä, johon varaudutaan tällä asemakaavan muutoksella. Uuden palloiluhallin sijoituspaikan osoittaminen on tällä hetkellä ajankohtaisin kehittämistoimenpide urheilukeskuksen alueella.

Asemakaavamuutoksen vireilletulosta on tiedotettu 29.1.2020 kuulutuksella ja kirjeellä osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 30.1. – 29.2.2020 kaupungin verkkosivuilla ja kaupunkisuunnittelussa.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 20.5. - 18.6.2021 kaupungin verkkosivuilla ja kaupunkisuunnittelussa. Osallisille kaavaluonnos on lähetetty kirjeitse.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä kaavaluonnosta koskevat mielipiteet on voitu esittää nähtävilläolon aikana kaupunkisuunnitteluun suullisesti, kirjallisesti ja sähköisesti.

Asemakaavan muutoksesta saatiin luonnosvaiheen lausunnot Satakuntaliitolta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Finavialta, Pori Energia Energiapalveluyksiköltä, Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelulta sekä liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

Lausuntojen pohjalta asemakaavakartan yleisiin määräyksiin on tehty lisäyksiä ja tarkennuksia koskien polkupyöräpysäköintiä, lentoesteitä, hulevesiä ja Porin kansallista kaupunkipuistoa. Asemakaavakartalle on lisätty kansallisen kaupunkipuiston merkintä.

Merkittävään rakentamiseen osoitettavat alueet kaavaehdotuksen kaavakartalla on muutettu lausuntojen pohjalta urheilu- ja virkistyspalvelualueista urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi, johon saa sijoittaa julkista käyttöä palvelevia julkisia ja yksityisiä urheilurakennuksia sekä liikuntapaikkoja ja -kenttiä. (YU-2).

Asemakaavan muutosluonnoksesta ei saatu yhtään mielipidettä.

Lausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä ja koosteena erillisessä palauteraportissa (kaavaselostuksen liite 4), jossa on annettu kaupunkisuunnittelun vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa ja asemakaavan muutokseen ei liity maankäyttösopimuksia.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Isomäen 32. kaupunginosan urheilukeskusta koskevan asemakaavan muutoksen 609 1747, päivätty 11.10.2021 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot ympäristöministeriöltä, Finavialta, Väylävirastolta, Satakuntaliitolta, Varsinais- Suomen ELY- keskukselta, sivistyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Pori Energia Oy Energiapalvelulta ja Porin Vedeltä, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 18.10.2021 asettaa Isomäen 32. kaupunginosan urheilukeskusta koskevan asemakaavan muutoksen 609 1747 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot ympäristöministeriöltä, Finavialta, Väylävirastolta, Satakuntaliitolta, Varsinais- Suomen ELY- keskukselta, sivistyslautakunnalta, tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Pori Energia Oy Energiapalvelulta ja Porin Vedeltä, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kaavaehdotuksessa on huomioitu hyvin aiemmin laaditussa Isomäen alueen yleissuunnitelmassa esiin nostettuja urheilukeskuksen alueen kehittämistoimenpiteitä sekä alueelle sijoitettuja aluevarauksia. Asemakaavan muutos mahdollistaa urheilukeskuksen kehittämisen yleissuunnitelman mukaisesti. Asemakaavan muutoksella on tarkoitus mahdollistaa alueen kehittäminen muun muassa liikuntapaikkatarpeiden, matkailun, kansallisen kaupunkipuiston ja tapahtumajärjestämisen näkökulmasta.

Alueen käytön kannalta merkittävin muutos koskee suunnittelualueen eteläreunaan (korttelialue 5) toteutettavaa Isomäen palloiluhallia, joka tuo alueelle runsaasti uusia käyttäjiä. Asemakaavamuutoksessa on huomioitu erityisesti alueen liikenneratkaisuja sekä liikenneturvallisuuden että sujuvuuden näkökulmasta. Urheilukeskuksen alue on luonteeltaan sellainen, että alueelle saapumiseen ja siellä liikkumiseen omin voimin (polkupyörällä, jalan) tulee kannustaa tätä mahdollistavin ratkaisuin. Suunnittelualueella tapahtuu paljon siirtymistä eri liikunta-alueiden ja -laitosten välillä, muun muassa eri ikäisten liikkujien lämmittely- ja jäähdyttelytarkoituksessa. Alueen liikenneturvallisuutta edistävät ratkaisut ovat tästä syystä erityisen tärkeitä.

Sivistyslautakunta yhtyy kaavaselostuksen kohdassa 5.3.1. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön esitettyyn maisemakuvaa koskevaan toteamukseen:

”Uudisrakentamiselta edellytetään arvostusta urheilukeskuksen alueeseen”.  

Kaavaselosteessa on nostettu mahdollisia häiriötekijöitä seuraavasti:

”Liikenteellisesti urheilukeskus sijoittuu hyvin pääväylien vt2 ja vt8 risteysalueelle. Ongelmallista liikenne urheilukeskuksen alueelle ja alueella on massatapahtumien yhteydessä. Samoin massatapahtumien yhteydessä pysäköintijärjestelyt urheilukeskuksen alueella ovat ongelmalliset.”

Edelliseen perustuen lautakunta toteaa yleisenä huomiona, että erityisesti massatapahtumien aikaiseen pysäköintiin tulisi laatia suunnitelma, missä huomioidaan myös eri puolilla kaupunkia olevien massapysäköintiin soveltuvien alueiden hyödyntäminen tapahtumien yhteydessä. Tähän suunnittelutyöhön tulisi osallistaa myös paikallisia tapahtumajärjestäjiä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelu, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.