Sivistyslautakunta, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Erityisluokanopettajan virka, I sijoituspaikka Lavian yhtenäiskoulu

PRIDno-2019-1468

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 26.2.2019 § 29 aloittamaan täyttölupaprosessin peruskoulun erityisluokanopettajan viran täyttämiseksi 6.8.2019 alkaen toistaiseksi voimassa olevana. Täytettävä virka on julistettu haettavaksi paikallisessa ilmoituslehdessä: Satakunnan Kansa 3.3.2019 sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan oli 1.3.-20.3.2019 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.

Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän "Erityisluokanopettajan virka, I sijoituspaikka Herttuan koulu" liitteenä. 12 erityisluokanopettajan virkaa haki 23 hakijaa, joista kelpoisia oli 9. Haastatteluun kutsuttiin 9 hakijaa. Erityisluokanopettajan virkaan, I sijoituspaikkana Lavian yhtenäiskoulu, ei tullut yhtään hakemusta. 

Erityisluokanopettajahaastattelut pidettiin 27.-29.3.2019.
Erityisluokanopettajan virkoihin on haastateltu seuraavat henkilöt:

[peitetty]
[peitetty] 
[peitetty]
[peitetty]
[peitetty] (videopuheluhaastattelu)
[peitetty]
[peitetty]
[peitetty]

Kukaan haastatelluista hakijoista ei ollut hakenut  Lavian yhtenäiskoulun erityisluokanopettajan virkaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi


Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa oleva erityisluokanopettajan virka (2087), I sijoituspaikkana Lavian yhtenäiskoulu jätetään täyttämättä pätevien hakijoiden puuttuessa.

 

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Lavian yhtenäiskoulu 

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi