Sivistyslautakunta, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Erityisluokanopettajan virka, I sijoituspaikkana Noormarkun yhtenäiskoulu

PRIDno-2019-1480

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 26.2.2019 § 29 aloittamaan täyttölupaprosessin peruskoulun erityisluokanopettajan viran täyttämiseksi 6.8.2019 alkaen toistaiseksi voimassa olevana. Täytettävä virka on julistettu haettavaksi paikallisessa ilmoituslehdessä: Satakunnan Kansa 3.3.2019 sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä. Hakuaika virkaan oli 1.3.-20.3.2019 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.

Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on pykälän "Erityisluokanopettajan virka, I sijoituspaikka Herttuan koulu" liitteenä. 12 erityisluokanopettajan virkaa haki 23 hakijaa, joista kelpoisia oli 9. Haastatteluun kutsuttiin 9 hakijaa. Erityisluokanopettajan virkaan, I sijoituspaikkana Noormarkun yhtenäiskoulu, tuli yksi hakemus ( [peitetty]). Hän perui haastatteluun osallistumisen. 

Erityisluokanopettajahaastattelut pidettiin 27.-29.3.2019.
Erityisluokanopettajan virkoihin on haastateltu seuraavat henkilöt:

[peitetty]
[peitetty] 
[peitetty]
[peitetty]
[peitetty] (videopuheluhaastattelu)
[peitetty]
[peitetty]
[peitetty]

Kukaan edellisistä hakijoista ei ollut hakenut  Noormarkun yhtenäiskoulun erityisluokanopettajan virkaa, jolloin kyseinen virka jätetään täyttämättä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi


Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa oleva erityisluokanopettajan virka (5078), I sijoituspaikkana Noormarkun yhtenäiskoulu jätetään täyttämättä pätevien hakijoiden puuttuessa.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Noormarkun yhtenäiskoulu

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi