Sivistyslautakunta, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Muutokset erikoisluokkien ja englannin kielellä annettavan kaksikielisen opetuksen tuntijakoihin

PRIDno-2019-1894

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta on hyväksynyt 15.12.2015 perusopetuksen erikoisluokkien tuntijaot (196 §) ja englanninkielisen opetuksen tuntijaon (195 §). Musiikkiluokkien tuntijakoa on korjattu 9.11.2016 (187 §). Erikoisluokkien ja englanninkielisen opetuksen tuntijaot on otettu käyttöön 1.8.2016. Hyväksytyt tuntijaot on laadittu perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (422/2012) ja soveltuvin osin Porin kaupungin perusopetuksen tuntijaon (sivistyslautakunta 17.11.2015, 180 §) mukaisesti. Lisäksi on otettu huomioon perusopetusasetuksen 3 §, jossa määrätään opetuksen vuosittaisesta ja viikoittaisesta määrästä. Englanninkielisen opetuksen tuntijaon laatimisesta määrätään tarkemmin perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (422/2012) 8 §:ssä.

Erikoisluokilla painotetaan tietyn oppiaineen opetusta siten, että kyseistä oppiainetta on erikoiluokilla enemmän kuin muussa opetuksessa. Painotuksen toteuttamiseen tarvittavat tunnit on musiikki-, kuvataide- ja liikuntaluokilla otettu valinnaisten taide- ja taitoaineiden tunneista ja muiden valinnaisaineiden tunneista. Englanninkielisessä opetuksessa kaksikielisen opetuksen järjestämiseen on käytetty valinnaisten aineiden tunteja. Lisäksi osa suomen kielen ja kirjallisuuden tunneista on käytetty A1-englannin opiskeluun.  Erikoisluokkien opetusta ja englanninkielistä opetusta on resursoitu muuta opetusta enemmän ja niissä oppilaiden vähimmäistuntimäärä on muuta opetusta isompi. 

Porin kaupungin perusopetuksen tuntijakoa muutettiin 26.2.2019 (28 §). A1-kielen tuntimäärää lisättiin, kun Valtioneuvoston tuntijakoasetusta muutettiin (Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta 798/2018). Lisäksi suomen kieleen ja kirjallisuuteen lisättiin yksi tunti kolmannelle luokalle, kun Porin kaupunginvaltuusto antoi talousarvion yhteydessä määrärahan perusopetuksen vuosiviikkotuntien kokonaismäärän lisäämiseksi nykyisestä 223 tunnista 224 tuntiin. Näiden muutosten myötä on syytä tarkistaa alakoulun erikoisluokkien ja englanninkielisen opetuksen tuntijaot.

Oppilaiden yhdenvertaisuuden vuoksi erikoisluokilla ja englanninkielisessä opetuksessa opiskelevien oppilaiden kokonaistuntimäärä pyritään pitämään mahdollisimman samana kuin muilla oppilailla. On myös otettava huomioon, että valitessaan erikoisluokalla opiskelun, oppilas valitsee samalla osan valinnaisista aineistaan.

Yllä mainittujen säädösten ja muiden periaatteiden mukaan esitetään, että englanninkielisen opetuksen tuntijako säilyy pääosin entisellään. Aikanaan tuntijakoja hyväksyttäessä 8. luokan oppilaanohjaukseen on jäänyt virhe, joka korjataan samalla. Oppilaanohjausta on englanninkielisessä opetuksessa kahdeksannella luokalla sama 0,5 vuosiviikkotuntia kuin muussakin opetuksessa. Suomen kielen ja kirjallisuuden sekä A1-kielen tuntimääriä ei lisätä englanninkielisessä opetuksessa, koska niiden yhteistuntimäärä ylittää jo nyt valtakunnalliset säädökset. Kolmannelta luokalta alkaville musiikki- ja kuvataideluokille sekä neljännellä luokalla alkavalle liikuntaluokalla lisätään pakolliset A1-kielen tunnit. Musiikki- kuvataideluokalle ei lisätä kolmannelle luokalle suomen kielen ja kirjallisuuden lisätuntia, koska heillä on jo nykyisellään alakoulussa 2–3 tuntia enemmän opetusta kuin ns. tavallisilla luokilla. Kaupunginvaltuuston toiveena oli lisätä kuntakohtaista tuntimäärää, joka on toteutunut erikoisluokilla jo muutenkin. Liikuntaluokka alkaa vasta neljännellä luokalla, joten siellä opiskelevat ovat saaneet joka tapauksessa suomen kielen ja kirjallisuuden lisätunnin.

Esityslistan liitteinä ovat muutetut musiikki-, kuvataide- ja liikuntaluokkien sekä englanninkielisen opetuksen tuntijaot. Englanninkielisen opetuksen tuntijako tulee voimaan 1.8.2019 alkaen. Erikoisluokkien tuntijaot tulevat voimaan 1.8.2019 lukuun ottamatta kuudennen luokan yhtä A1-kielen lisätuntia, joka tulee voimaan ensi syksyn ekaluokkalaisten ollessa kuudennella luokalla eli 1.8.2024.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä muutetut musiikki-, kuvataide- ja liikuntaluokkien sekä englanninkielisen opetuksen tuntijaot. 

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Käppärän koulu, Cygnaeuksen koulu

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi