Sivistyslautakunta, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Perusopetuksen erityisopettajan virka, I sijoituspaikka Kaarisillan yhtenäiskoulu

PRIDno-2019-1446

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta valtuutti toimialajohtajan kokouksessaan 26.2.2019 § 29 aloittamaan täyttölupaprosessin peruskoulun erityisopettajan viran täyttämiseksi
6.8.2019 alkaen toistaiseksi voimassa olevana. Täytettävä virka on julistettu haettavaksi paikallisessa ilmoituslehdessä: Satakunnan Kansa 3.3.2019 sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Kuntarekry.fi ja mol.fi:ssä.
Hakuaika virkaan oli 1.3-20.3.2019 Kelpoisuusvaatimuksena oli asetus opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998.

Määräaikaan mennessä tulleista hakemuksista on laadittu luettelo, joka on tämän pykälän liitteenä. Virkaa haki 12 hakijaa, joista kelpoisia oli 6. Haastatteluun kutsuttiin 4 hakijaa. Haastattelut pidettiin 27.3.2019.

Opettajan virkaan on haastateltu seuraavat henkilöt:

[peitetty]
[peitetty]
[peitetty]
[peitetty]

Valinnan perusteluna pätevyyden lisäksi ovat haastattelussa saadut tiedot, joiden perusteella hakijan katsotaan soveltuvan tehtävään parhaiten.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että Porin kaupungin toistaiseksi voimassa olevaan peruskoulun erityisopettajan (4022) valitaan 6.8.2019 alkaen kasvatustieteen maisteri [peitetty], I sijoituspaikka Kaarisillan yhtenäiskoulu.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Päätösesityksessä on huomattu kirjoitusvirhe. Korjataan kirjoitusvirhe hallintolain 51 §:n perusteella kirjoitusvirheenä. Valittuun henkilöön on oltu yhteydessä ja häntä on kuultu ennen kirjoitusvirheen korjaamista. Päätösehdotus oikeassa kirjoitusasussa on seuraava:

Opettajan virkaan on haastateltu seuraavat henkilöt:

[peitetty]
[peitetty]
[peitetty]

Tiedoksi

hakijat, Eija Koskela/HR-yksikkö, Kaarisillan yhtenäiskoulu

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi