Sivistyslautakunta, kokous 23.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Porin kaupungin edustajan valinta, Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokous ja valtakunnalliset orkesteripäivät Kotkassa ja Kouvolassa 24.5.-25.5.2019

PRIDno-2019-2167

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n sääntömääräinen kevätkokous ja
54. valtakunnalliset orkesteripäivät Kotkassa ja Kouvolassa 24.5.- 25.5.2019

Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n 54. valtakunnalliset orkesteripäivät ovat Kotkassa ja Kouvolassa 24.5.-25.5.2019 Sokos Hotel Seurahuoneella (Keskuskatu 21, Kotka) ja Merikeskus Vellamossa (Tornatorintie 99, 48100 Kotka). 

Päivien yhteydessä pidetään yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 25.5. klo 10.00 Merikeskus Vellamossa.

Porin kaupunki on jäsenenä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:ssä. Jäsenellä, jonka ylläpitämässä orkesterissa on 20-59 päätoimista muusikkoa on oikeus lähettää kokoukseen kolme (3) äänivaltaista edustajaa.

Kullakin edustajalla on yksi ääni. Kaikkia kolmea ääntä voi käyttää myös yksi henkilö. Kokoukseen tarvitaan sivistyslautakunnan valtakirja virallisille kokousedustajille.

Orkesteripäivien osallistumismaksu on 360 €/henkilö/2 päivää tai 250 €/henkilö/1 päivä. Maksu kattaa seminaariohjelman, lounaat, kahvit ja konserttilipun perjantaina Kymi Sinfoniettan konserttiin Kuusankoskitalossa Kouvolassa sekä bussikuljetuksen Kotka-Kouvola-Kotka. Mikäli virallinen kokousedustaja osallistuu vain lauantain kevätkokoukseen, on osallistuminen maksuton. 

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen löytyy sivulta https://www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/tapahtuma/?id=157&ofs=1

Orkesteripäiville tulee ilmoittautua 9.5.2019 mennessä.

Osallistumismaksut matka- ja majoituskuluineen Pori Sinfoniettan edustajien osalta korvataan orkesterin määrärahoista ja luottamushenkilöiden osalta sivistystoimen hallinnon määrärahoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta valitsee virallisen/viralliset kokousedustajan/-edustajat sekä orkesteripäiville osallistuvat lautakunnan jäsenet.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi viralliseksi kokousedustajaksi intendentti Leena Harmaalan.

Tiedoksi

Valitut edustajat

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi