Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Lausunto vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän muistion luonnoksesta (lisäpykälä)

PRIDno-2019-4328

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 6.2.2019 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella toimenpiteitä vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi. Työryhmän tulee:

1. selvittää ja pohtia osaamisperustaisen kuvauksen hyödyntämistä vapaassa sivistystyössä

2. tehdä ehdotus koulutuksen osaamisperustaisen kuvauksen malliksi

3. tehdä ehdotus koulutuksen yhteiseksi laajuutta kuvaavaksi yksiköksi

4. tehdä ehdotukset uudistuksen jatkovalmistelusta ja tarvittavista muista toimenpiteistä

Työryhmä on laatinut muistioluonnoksen, joka sisältää ehdotukset kaikille edellä mainituille osa-alueille. Valmista muistiota on tarkoitus käyttää eräänlaisena ”käsikirjana” osaamisperusteiseen kuvaustapaan vapaan sivistystyön koulutuksessa ja kuvauksena sille, mitä vaaditaan, jotta vapaan sivistystyön koulutus voidaan viedä Koski-järjestelmään. Työryhmä järjestää muistioluonnokseen liittyvän kuulemis- ja keskustelutilaisuuden opetus- ja kulttuuriministeriössä 26.9.2019.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän muistioluonnoksen ehdotuksista.

Osaamisen ja jatkuvan oppimisen merkityksestä on muodostunut laaja kansallinen yhteisymmärrys. Sitran Osaamisen aika –projektissa on eri tahojen yhteisten keskustelujen pohjalta tuotettu yhteistä näkemystä elinikäisen oppimisen edistämisestä. Tässä työssä hahmoteltu tahtotila muodostuu neljästä teesistä: kaikki oppivat läpi elämän, yleissivistys, perustaidot ja osaaminen ovat hyvinvoinnin perusta, osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista sekä Suomen menestys rakentuu osaamiselle.

Tavoitteena on yhteiskunta, jossa jokainen kehittää osaamistaan läpi elämän, ja käyttää sitä itsensä ja muiden parhaaksi. Lähtökohtana pidetään, että jokainen työikäinen osallistuu työhön, osaamisen jakamiseen ja kehittämiseen tai muuhun yhteiskunnallista arvoa tuottavaan toimintaan. Tämä edellyttää sitä, että osaamisen jatkuva kehittäminen on aidosti mahdollista kaikille, osaamistarpeisiin vastataan monipuolisesti, joustavasti ja ketterästi, osaamisen kehittämiseen tarjotaan tukea, ohjausta tarjotaan kaikissa elämäntilanteissa ja erityisesti siirtymissä sekä sitä, että eri tavoin hankittu osaaminen voidaan tehdä näkyväksi ja sitä hyödynnetään entistä paremmin.

Jatkuvalla oppimisella viitataan, samoin kuin elinikäisen oppimisen käsitteellä, ihmisen koko elämänkaaren aikaiseen, monelle elämänalueelle ulottuvaan oppimiseen. Jatkuva oppiminen kattaa siten sekä formaalin, muodollisen koulutusjärjestelmän mukaisen oppimisen, että koulutusjärjestelmän ulkopuolella ja siitä täysin riippumatta tapahtuvan oppimiseen.

Ehdotus

Sivistyslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon asiassa

3.1 Vapaan sivistystyön vapaus

On tärkeätä, että henkilö voi itse päättää viedäänkö suoritustietoja Koski-järjestelmään.

3.2 Koulutuksiin osallistuvien henkilötiedot

Käsityksemme mukaan Hellevi-kurssinhallintajärjestelmä mahdollistaa sen, että siihen voidaan laittaa kohta, jossa henkilö ilmoittaa tahtotilansa kurssitietojen siirrosta Koski-järjestelmään.

3.3 Koulutuksen laajuutta kuvaava käsite

Ei lausuttavaa.

3.4 Koulutuksen arviointi

Hellevi-järjestelmää tulee kehittää niin, että siinä mahdollistuu koulutuksen järjestäjälle ilmoittaa arvioidaanko kurssi ja mitä arviointiasteikkoa arvioinnissa käytetään.

3.5 Koulutusten osaamisperustainen kuvaus

3.5.1 Johdanto

Osaamisperusteita määriteltäessä tulisi ottaa huomioon se, että niitä laadittaessa ei voida taata arvioinnin yhdenvertaisuutta eri koulutuksen järjestäjien välillä. Eli sama kurssi eri puolilla Suomea tai laajemmin ajateltuna Euroopan laajuisesti vaatii kansallisesti sovitut kuvaukset tavoitteista, suorituksista ja arviointikriteereistä. Lisäksi Koski-järjestelmässä tulee olla mahdollisuus josta selviää tarvittavat osaamisperusteet arvioidusta osaamisesta.

3.5.2 Osaamistavoitteet

Ei lausuttavaa.

3.5.3 Opettajan ja opiskelijan näkökulma osaamistavoitteisiin

Ei lausuttavaa.

3.5.4 Osaamistavoitteet osana opetussuunnitelmatyötä

Ei lausuttavaa.

3.5.5 Osaamistavoitteista viestiminen

Ei lausuttavaa.

3.5.6 Osaamistavoitteiden laatiminen ja taso

Ei lausuttavaa.

3.5.7 Osaamistavoitteiden arviointi

Ei lausuttavaa.

Muuta, mitä haluatte asiasta lausua.

Muistio ja siinä esitetyt asiat on perusteltu ja laadittu selkeästi ja perusteellisesti.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Kokouskäsittely

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti ottaa asian ylimääräisenä kokouksen asialistalle hallintosäännön 139 §:n nojalla.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.