Sivistyslautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Perusopetuksen A1-kielen opetussuunnitelman hyväksyminen vuosiluokille 1 - 2

PRIDno-2019-4166

Valmistelija

  • Kirsi Nuorsaari, kirsi.nuorsaari@pori.fi

Perustelut

A1-kielen opiskelu on alkanut lukuvuodesta 2019 - 2020 alkaen ensimmäisellä luokalla Valtioneuvoston tuntijakoasetuksen (20.9.2018) ja sen pohjalta laaditun Porin kaupungin perusopetuksen tuntijaon (sivistyslautakunta 26.2.2019, 28 §) mukaisesti. Opetushallitus on päivittänyt opetussuunnitelman perusteet A1-kielen osalta (OPH:n määräys 14.5.2019), joita opetuksen järjestäjän on velvoittavana noudatettava. Päivitetyt opetussuunnitelman perusteet sisältävät kuvaukset luokilla 1–2 annettavan A1-kielen opetuksen tehtävästä, opetuksen tavoitteista ja niistä johdetuista oppimisen tavoitteista sekä tavoitteisiin liittyvistä sisällöistä. Lisäksi kuvataan, kuinka opetusta voidaan eriyttää ja kuinka oppilasta arvioidaan.

Määräys edellyttää, että opetuksen järjestäjä määrittelee A1-kielen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain. Porissa opetusta on annettu toiselta vuosiluokalta alkaen ja kyseiselle vuosiluokalle on laadittu paikallinen opetussuunnitelma. Opetushallituksen määräyksen mukaan paikalliset opetussuunnitelmat tulee tarkistaa uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti, vaikka opetusta on jo aiemmin järjestetty ensimmäisellä ja/tai toisella luokalla. Porin kaupungin A1-kielen opetussuunnitelma vuosiluokille 1–2 on päivitetty kevään ja syksyn 2019 aikana opettajista koostuvassa työryhmässä. Kouluilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta uudesta A1-kielen opetussuunnitelmasta. Varhennetun A1-kielen opetuksesta on järjestetty myös koulutusta opettajille. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön heti lukuvuodesta 2019–2020 alkaen. Opetussuunnitelmaa tarkistetaan myös muiden vuosiluokkien osalta tämän lukuvuoden aikana. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen A1-kielen opetussuunnitelman vuosiluokille 1–2 käyttöön otettavaksi heti.

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Perusopetuksen koulut

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi