Sivistyslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Herttuan ja Kallelan koulujen yhdistäminen ja nimen muutos

PRIDno-2019-2880

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 27.5.2019 § 56 Porin palveluverkkouudistuksesta. Päätöksen mukaan Kallelan ja Herttuan koulut yhdistetään Lyseokorttelin tiloihin.

Kallelan koulun lakkauttamisesta on päätetty jo aiemmin; kaupunginvaltuusto on päättänyt 23.5.2016 §63 Kallelan koulun lakkauttamisesta 1.8.2020 alkaen. Päätös on perustunut sivistyslautakunnan 3.5.2016 § 66 hyväksymään erityisopetuksen kehittämissuunnitelman. Suunnitelmassa muun muassa on linjattu erityisopetuksen vahvistamisesta yleisopetuksen kouluissa ja erityiskoulujen muuttamisesta resurssikeskuksiksi, joiden osaaminen halutaan saada laajasti kaikkien koulujen käyttöön ja tuen antamisen edistämiseen tavallisissa

Herttuan koulun toiminta on siirretty väistötiloihin 1.8.2017 alkaen sivistyslautakunnan 31.5.2017 § 106 päätöksellä. Osa oppilaista on sijoitettu lähinnä lähikouluihinsa perustettuihin pienryhmiin ja osa väistötiloihin Tiilimäelle ja Lyseokortteliin Kallelan koulun tiloihin. Kallelan koulun rehtorin tehtäviä hoitaneelle luokanopettajalle myönnettiin ero virastaan 1.8.2017 alkaen sivistyslautakunnan päätöksellä 3.7.2017 § 130. Tämän jälkeen Kallelan koulun rehtorin tehtävät on hoitanut Herttuan koulun rehtori oman toimensa ohella.

Herttuan koulun väistötilaratkaisun ja edellä kuvatun rehtorijärjestelyn myötä Kallelan ja Herttuan koulut ovat arjen käytänteissä olleet kuin yksi koulu, vaikkakin niitä on hallinnollisesti käsitelty erillisinä kouluina. Tilanteen selkiyttämiseksi ja hallinnollisen työn keventämiseksi on tarkoituksenmukaista yhdistää Herttuan ja Kallelan koulut 1.8.2020 alkaen palveluverkkopäätöksen mukaisesti. Päätös tukee myös erityisopetuksen kehittämissuunnitelman täytääntöönpanoa.  Käytännössä asia kannattaa tehdä niin, että Kallelan koulu lakkautetaan ja sen oppilaat ja henkilökunta sulautetaan osaksi Herttuan koulua.

Koulujen yhdistämisen yhteydessä halutaan muuttaa myös koulun nimeä. Kallelan ja Herttuan koulujen henkilökuntaa, oppilaita ja huoltajia on osallistettu pohtimaan koulun uutta nimeä. Parhaaksi nimivaihtoehdoksi on osoittautunut Myötätuulen koulu. Uusi nimi helpottaa yhdistyneiden koulujen toiminnan aloittamisen puhtaalta pöydältä, ilman aikaisempaa painolastia. Nimi kuvastaa sitä, miten koulu mahdollistaa jokaisen yhteisönsä jäsenen yksilölliset kasvun- ja oppimisen polut myönteisessä hengessä. Positiivisten tuulien toivotaan tavoittavan koko kaupungin koulut, onhan Myötätuuli erityisopetuksen kehittämissuunnitelman linjausten mukaisesti koko kaupungin resurssi- ja osaamiskeskus. Nimi sopii hyvin yhteen myös 1.8.2019 uudella nimellä aloittaneen Tuulikellon koulun kanssa.  

Käytännössä siis nyt toteutetaan Kaupunginvaltuuston päätös yhdistää Kallelan ja Herttuan koulut Lyseokorttelin tiloihin sekä muutetaan koulun nimeä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättä, että Kallelan koulu lakkautetaan 1.8.2020 alkaen ja sen toiminta yhdistetään Herttuan kouluun. Herttuan koulun nimi muutetaan 1.8.2020 alkaen Myötätuulen kouluksi. 

Päätös

Muutettu päätösehdotus:

Sivistyslautakunta päättää, että Kallelan ja Herttuan koulut yhdistetään 1.8.2020 alkaen kaupunginvaltuuston aikaisemman päätöksen mukaisesti.
Yhdistetyn koulun nimi on Myötätuulen Koulu 1.8.2020 alkaen.

Tiedoksi

Herttuan koulu, Kallelan koulu, Lyseon koulu, Martti Kujanpää, Riitta Jokiranta 

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi