Sivistyslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Maksa mitä haluat -konsepti

PRIDno-2020-886

Valmistelija

 • Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi
 • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Kaupungin liikunta- ja kulttuuripalveluiden tunnettuuden lisäämiseksi ja uusien asiakkaiden tutustumiskäyntien mahdollistamiseksi toteutettua Maksa mitä haluat -konseptia pilotoitiin vuoden 2019 aikana. Maksa mitä haluat -kampanjapäivänä asiakas on päättänyt itse sisäänpääsymaksunsa suuruuden. Hinnoittelu on koskenut yksityishenkilöiden kertamaksua kampanjassa mukana olleissa palveluissa. Kokeilussa olivat mukana kaikki sekä kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön hallinnoimat laitokset, kulttuuripalveluiden perusyksiköt sekä Palmgren-konservatorion konserttitoiminta.

Maksa mitä haluat -kokeilussa mukana olleet laitokset:

 • Keskustan uimahalli
 • Meri-Porin uimahalli
 • Maauimala
 • Porin Urheilutalo
 • Noormarkun Urheilutalo
 • Karhuhalli
 • Skeittihalli
 • Satakunnan Museo
 • Porin Taidemuseo
 • Rosenlew-museo
 • Luontotalo Arkki

Vuoden 2019 aikana järjestettiin viisi Maksa mitä haluat-kampanjapäivää:

 • 16.4.2019
 • 22.5.2019
 • 19.6.2019
 • 30.10.2019
 • 18.12.2019 

Maksa mitä haluat -kokeilu sai erittäin hyvän vastaanoton. Kampanjapäivät saivat kaupunkilaiset käyttämään liikunta- ja kulttuuripalveluita aktiivisesti ja Maksa mitä haluat -päivät herättivät kiinnostusta myös valtakunnallisella tasolla. Tänä vuonna 100-vuotisjuhliaan viettävä valtion liikuntahallinto on haastanut kunnat, Porin esimerkin mukaisesti, toteuttamaan oman Maksa mitä haluat -päivänsä 10.5.2020 järjestettävän Unelmien liikuntapäivän yhteydessä. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Lautakunta päättää, että Maksa mitä haluat -konsepti vakiinnutetaan liikunta- ja nuorisyksikön sekä kulttuuriyksikön ylläpitämien laitosten ja palveluiden pysyväksi käytännöksi. Maksa mitä haluat -päiviä järjestetään vuosittain enintään viisi. Kampanjapäivinä poiketaan lautakunnan hyväksymästä liikunta- ja nuorisoyksikön sekä kulttuuripalveluiden hinnastosta. Maksa mitä haluat -päivien ajankohdat määritetään vuosittain kulttuuriyksikön ja liikunta- ja nuorisoyksikön toimesta. Ajankohdat valitaan siten, että neljästä kampanjapäivästä yksi ajoittuu keväälle, yksi kesälle, yksi syksylle ja yksi talveen. Yksi kampanjapäivistä on liikkuva ja se voidaan sijoittaa mihin kohtaan vuotta tahansa, esimerkiksi jonkin erityistapahtuman yhteyteen.  

Päätös

Päätösesityksen mukaan.

Tiedoksi

Liikunta- ja nuorisoyksikön sekä kulttuuriyksikön perusyksiköt, Palmgren-konservatorio, Erja-Liisa Salminen 

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi